Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Milión registrovaných uživatelů na CADforum.cz

Pondělí, 09 Květen 2022 12:56

Tags: Arkance Systems | CADforum.cz | Uživatelé

CF1M-regmap1cz-2219Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems, pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu CAD­fo­rum.cz, ozna­mu­je do­sa­že­ní hra­ni­ce 1 miliónu re­gis­tro­va­ných uži­va­te­lů této webo­vé služ­by. Za 22 let exis­ten­ce se por­tál CAD­fo­rum.cz stal dů­vě­ry­hod­ným zdro­jem tech­nic­kých in­for­ma­cí k soft­wa­ro­vým pro­duk­tům Au­to­de­s­ku pro pro­fe­si­o­ná­ly i stu­den­ty, a to nejen z Česka a Slo­ven­ska, ale i z ce­lé­ho světa.

Tato webo­vá služ­ba spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems je osvěd­če­ným pra­me­nem pro tipy, soft­wa­ro­vé CAD uti­li­ty, knihov­ny 2D/3D CAD a BIM bloků. Tamní ko­mu­ni­ta uži­va­te­lů si v dis­kus­ním fóru ochot­ně vyměňuje zku­še­nos­ti a rady a méně zku­še­ným uži­va­te­lům tak po­má­há lépe vy­u­ží­vat ná­vr­ho­vé ná­stro­je Au­to­de­s­ku. Zá­kaz­ní­ci Ar­kan­ce Sys­tems pak mohou přímo při­stu­po­vat i na pro­fe­si­o­nál­ní Hel­p­desk.
K nej­po­pu­lár­něj­ší­mu ob­sa­hu zde patří přes 9400 tipů a triků pro Au­to­CAD, In­ven­tor, Revit, Civil 3D, Fusi­on 360 a další pro­duk­ty Au­to­de­s­ku, stov­ky fre­e­ware CAD uti­lit s více než 12 milióny sta­že­ní, přes 44 tisíc bloků, mo­de­lů a sym­bo­lů, přes 137 tisíc dis­kus­ních pří­spěv­ků, on­li­ne kon­ver­to­ry, pro­hlí­že­če a další webo­vé ná­stro­je, EN-CZ slov­ní­ky CAD pojmů a pří­ka­zů, vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly k CAD apli­ka­cím, nebo sekce pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí. Těmi nej­po­u­ží­va­něj­ší­mi on­li­ne ná­stro­ji na CADfóru je pře­vod­ník fy­zi­kál­ních jed­no­tek, pře­vod­ník ma­po­vých sou­řad­nic, kon­ver­tor STL, ge­ne­rá­tor ča­ro­vých kódů, 1D/2D/3D op­ti­ma­li­za­ce – ne­sting, nebo webo­vý 3D pro­hlí­žeč sou­bo­rů USD.
Por­tál CADfórum na­bí­zí kromě tipů a triků v češ­ti­ně i me­zi­ná­rod­ní obsah. A právě z an­g­lic­ko­ja­zyč­né části por­tá­lu po­chá­zí vět­ši­na, přes 895 000 re­gis­tro­va­ných uži­va­te­lů, zby­lých cca 105 000 po­chá­zí z Česka a Slo­ven­ska. Podle me­zi­ná­rod­ní­ho pře­hle­du uži­va­tel­ských sku­pin – „Au­to­de­sk Group Ne­twork“ – je CAD­fo­rum.cz dnes svě­to­vě nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­tou uži­va­te­lů Au­to­de­sk pro­duk­tů (je 2× větší než ofi­ci­ál­ní sku­pi­na AUGI – Au­to­de­sk Users Group In­ter­nati­o­nal). Nej­ví­ce re­gis­tro­va­ných po­chá­zí z USA, Velké Bri­tá­nie, Indie, Ka­na­dy, Aus­trá­lie, Bra­zí­lie a Fi­li­pín.
Z historie CADfóra – blog.cadstudio.cz/2020/05/20-let-portalu-cadforumcz.


Mohlo by vás zajímat: