Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MathWorks uvádí na trh sady pro začínající firmy

Středa, 11 Květen 2022 11:38

Tags: MathWorks | MATLAB | Simulink | Start-upy

MATLAB and Simulink for Startups-2219Spo­leč­nost MathWorks roz­ší­ři­la svou pod­po­ru pro novou ge­ne­ra­ci pod­ni­ka­te­lů, kteří se snaží pro­mě­nit své tech­nic­ké ná­pa­dy ve sku­teč­nost: Spo­leč­nost nyní na­bí­zí za­čí­na­jí­cím tech­no­lo­gic­kým fir­mám pří­stup k dvo­ji­ci stan­dard­ních sad, které ob­sa­hu­jí MAT­LAB, Si­mu­link a více než 100 sad ná­stro­jů pro kon­krét­ní od­vět­ví, a to za cenu, která je pro za­čí­na­jí­cí firmy pří­z­ni­vá.

Sady pro za­čí­na­jí­cí firmy po­sky­tu­jí kom­plet­ní sadu vý­vo­jo­vých ná­stro­jů pro návrh a si­mu­la­ci, tes­to­vá­ní a ge­ne­ro­vá­ní kódu.

Kromě li­cen­cí na MAT­LAB, Si­mu­link a sou­vi­se­jí­cí doplňkové pro­duk­ty za­hr­nu­jí sady také mož­nost ško­le­ní v míst­ních ja­zy­cích a tech­nic­kou pod­po­ru od­bor­ní­ků z MathWorks, kteří jsou při­pra­ve­ni pro­vést uži­va­te­le od ná­pa­du až po na­sa­ze­ní. Uži­va­te­lé mohou také vy­u­žít pro­pa­gač­ní pro­gram pro za­čí­na­jí­cí firmy MathWorks a šířit tak in­for­ma­ce o svých pro­duk­tech a služ­bách.

Dlou­ho­do­bý part­ner pro vzni­ka­jí­cí startu­py

MathWorks se za­vá­zal zrych­lo­vat tempo in­že­nýr­ství a vědy a pod­po­ro­vat týmy, které hle­da­jí ře­še­ní mo­der­ních pro­blé­mů. Mezi 7000 startu­pů v ob­las­ti lé­kař­ských tech­no­lo­gií, ro­bo­ti­ky a dal­ších od­vět­ví, které již MAT­LAB vy­u­ží­va­jí, patří Me­ta­wa­ve, AEye a Owl Au­to­no­mous Ima­ging, které pra­cu­jí na tech­no­lo­gi­ích vní­má­ní vo­zi­del pro za­jiš­tě­ní bez­peč­né­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní. Ni­zo­zem­ská spo­leč­nost Li­gh­tyear, která je v rané fázi vý­vo­je prv­ní­ho au­to­mo­bi­lu na světě po­há­ně­né­ho so­lár­ní ener­gií, rov­něž zís­ka­la pří­stup k pro­duk­tům a pod­po­ře v rámci pro­gra­mu MathWorks Startup Pro­gra­mu.

Startu­py pů­so­bí­cí v těch­to ob­las­tech jsou prů­kop­ní­ky v ob­las­ti tech­nic­kých ino­va­cí, ale často jsou ome­ze­ny fi­nanč­ní­mi pro­střed­ky, z nichž znač­ná část musí být vy­na­lo­že­na na ná­kla­dy na za­měst­nan­ce. Cílem startu­po­vé­ho pro­gra­mu MathWorks je po­skyt­nout fir­mám v rané fázi vý­vo­je ná­stro­je, které jim umož­ní rych­le pře­jít od kon­cep­tu k mi­ni­mál­ní­mu ži­vo­ta­schop­né­mu pro­duk­tu, aniž by se mu­se­ly roz­ho­do­vat mezi in­že­ný­ry a tech­nic­ký­mi ná­stro­ji.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu MathWorks www.mathworks.com/products/startups.


Mohlo by vás zajímat: