Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technical Computing Camp 2021

Úterý, 24 Srpen 2021 23:19

Tags: COMSOL | dSpace | Humusoft | MATLAB | TCC | Technical Computing Camp

TCC 2020 Group 1-2135Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na osmém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. Tech­ni­cal Com­pu­ting Camp 2021 se bude konat 9. a 10. září 2021 v Ho­te­lu Ra­ko­vec na Br­něn­ské pře­hra­dě. V prů­bě­hu akce Tech­ni­cal Com­pu­ting Camp budou před­sta­ve­ny mo­der­ní ná­stro­je pro tech­nic­ké vý­po­čty a po­čí­ta­čo­vou si­mu­la­ci MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE.

Sou­čás­tí budou před­náš­ky o tech­nic­kých té­ma­tech, in­ter­ak­tiv­ní ukáz­ky apli­ka­cí, sou­těž, tvo­ři­vá dílna i pro­stor pro ne­for­mál­ní dis­ku­ze. Mezi hlav­ní té­ma­ta le­toš­ní­ho roč­ní­ku patří fy­zi­kál­ní mo­de­lo­vá­ní sys­té­mů, vývoj au­to­nomních sys­té­mů, bez­drá­to­vé ko­mu­ni­kač­ní sys­témy, deep lear­ning, ma­chi­ne lear­ning, mo­der­ní tren­dy ve FEM vý­po­čtech a elek­tro­mo­bi­li­ta. Před­ná­šet budou od­bor­ní­ci z firmy Hu­mu­soft i další zvaní před­ná­še­jí­cí.

V rámci akce Tech­ni­cal Com­pu­ting Camp bude pro­bí­hat sou­těž o nej­lep­ší uži­va­tel­ský pro­jekt.
Zú­čast­ně­te se této sou­tě­že. Ukaž­te ostat­ním účast­ní­kům vý­sled­ky své práce nebo svůj do­má­cí pro­jekt!
Stu­den­ti se mohou zú­čast­nit i se svou di­plo­mo­vou či ba­ka­lář­skou prací.

Se­tká­ní je ur­če­no všem, kteří se v ne­for­mál­ním pro­stře­dí chtě­jí do­zvě­dět více o mož­nos­tech vy­u­ži­tí in­že­nýr­ských ná­stro­jů MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. Na své si při­jdou jak stá­va­jí­cí uži­va­te­lé uve­de­ných sys­té­mů, tak za­čá­teč­ní­ci a pří­z­niv­ci vý­po­čet­ních, mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních sys­té­mů. Ná­stro­je si budou moci vy­zkou­šet a ná­sled­ně své po­znatky a do­ta­zy dis­ku­to­vat s dal­ší­mi účast­ní­ky.

Po­řa­da­te­lé ne­o­po­mně­li vy­čle­nit dost času také na spo­le­čen­sko-zá­bav­né ak­ti­vi­ty a dobré pivo i jídlo.
Jsou zváni všich­ni tech­nič­tí pra­cov­ní­ci z ko­merč­ní­ho sek­to­ru i zá­jem­ci z řad aka­de­mic­ké obce. In­for­ma­ce o se­tká­ní Tech­ni­cal Com­pu­ting Camp 2021, včet­ně prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­va­né­ho pro­gra­mu a re­gis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře, jsou k dis­po­zi­ci na
www.humusoft.cz/tcc.

Program a fotogalerie z minulého ročníku na www.humusoft.cz.


Mohlo by vás zajímat: