Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cleve B. Moler z MathWorks obdržel ICIAM Industry Prize 2023

Pondělí, 28 Srpen 2023 14:51

Tags: Cleve B. Mo­le­r | ICIAM | ICIAM Industry Prize 2023 | MathWorks | MATLAB

MathWorks-ICIAM-2335Ve dnech 20.–25. srpna 2023 se v ja­pon­ském Tokiu konal 10. me­zi­ná­rod­ní kon­gres prů­mys­lo­vé a apli­ko­va­né ma­te­ma­ti­ky (ICIAM). Během ICIAM byla udě­le­na Prů­mys­lo­vá cena ICIAM 2023 Clevu B. Mo­le­ro­vi za jeho mi­mo­řád­ný pří­nos k roz­vo­ji ma­te­ma­tic­kých a vý­po­čet­ních ná­stro­jů a metod za jeho podíl na vy­ná­le­zu MAT­LA­Bu. MAT­LAB je pro­gra­mo­va­cí pro­stře­dí pro vývoj al­go­rit­mů, ana­lý­zu dat, vi­zu­a­li­za­ci a nu­­me­ric­ké vý­po­čty a pro­sa­dil se jako jazyk in­že­ný­rů a vědců.

ICIAM je ce­lo­svě­to­vá akce, která sdru­žu­je vý­zkum­né pra­cov­ní­ky, aka­de­mi­ky, od­bor­ní­ky a ex­per­ty z růz­ných ob­las­tí apli­ko­va­né ma­te­ma­ti­ky a pří­buz­ných oborů. Kon­gres po­sky­tu­je plat­for­mu pro vý­mě­nu po­znat­ků, myš­le­nek a po­kro­ků v apli­ko­va­né ma­te­ma­ti­ce, jakož i pro apli­ka­ci ma­te­ma­ti­ky v růz­ných vě­dec­kých, tech­nic­kých, prů­mys­lo­vých a tech­no­lo­gic­kých ob­las­tech. Ob­vykle za­hr­nu­je ple­nár­ní před­náš­ky vý­znam­ných řeč­ní­ků, pa­ra­lel­ní za­se­dá­ní, po­ste­ro­vé pre­zen­ta­ce a další vě­dec­ké a spo­le­čen­ské ak­ti­vi­ty.

Math­Works je na této akci vy­sta­vo­va­te­lem.

Pro další in­for­ma­ce na­vštiv­te In­ter­nati­o­nal Con­gress on In­du­strial and Ap­plied Mathe­ma­tics (ICIAM) 2023.

 


Mohlo by vás zajímat: