Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technical Computing Camp 2020

Úterý, 11 Srpen 2020 09:38

Tags: COMSOL | dSpace | Humusoft | MATLAB | Technical Computing Camp

TCC 2019 Brno 009-2033Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na sed­mém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. Tech­­ni­cal Com­pu­ting Cam­p2020 se bude konat 10. a 11. září 2020 v Ho­te­lu Ra­ko­vec na Br­něn­ské pře­hra­dě. V prů­bě­hu Tech­ni­cal Com­pu­ting Campu budou před­sta­ve­ny mo­der­ní ná­stro­je pro tech­nic­ké vý­po­čty a po­čí­ta­čo­vou si­mu­la­ci MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. Sou­čás­tí budou před­náš­ky o tech­nic­kých té­ma­tech, in­ter­ak­tiv­ní ukáz­ky apli­ka­cí, sou­těž, tvo­ři­vá dílna i pro­stor pro dis­ku­se.

Mezi hlav­ní té­ma­ta le­toš­ní­ho roč­ní­ku patří da­to­vá ana­ly­ti­ka, pre­dik­tiv­ní údrž­ba, po­čí­ta­čo­vé vi­dě­ní, Deep Lear­ning, Model-Based De­sign, Di­gi­tal Twins, In­dust­ry 4.0, Low-Cost hard­ware, ro­bo­ti­ka, si­mu­la­ce fy­zi­kál­ních dějů a au­to­nomní ří­ze­ní.
Před­ná­šet budou od­bor­ní­ci z firmy Hu­mu­soft i další zvaní před­ná­še­jí­cí. V rámci Tech­ni­cal Com­pu­ting Campu bude pro­bí­hat sou­těž o nej­lep­ší uži­va­tel­ský pro­jekt. Stu­den­ti se mohou zú­čast­nit i se svou di­plo­mo­vou či ba­ka­lář­skou prací. Se­tká­ní je ur­če­no všem, kteří se v ne­for­mál­ním pro­stře­dí chtě­jí do­zvě­dět více o mož­nos­tech vy­u­ži­tí in­že­nýr­ských ná­stro­jů MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. Na své si při­jdou jak stá­va­jí­cí uži­va­te­lé uve­de­ných sys­té­mů, tak za­čá­teč­ní­ci a pří­z­niv­ci vý­po­čet­ních, mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních sys­té­mů. Ná­stro­je si budou moci účast­ní­ci vy­zkou­šet a ná­sled­ně své po­znatky a do­ta­zy dis­ku­to­vat s dal­ší­mi účast­ní­ky. Or­ga­ni­zá­to­ři ne­za­po­mně­li vy­čle­nit dost času také na spo­le­čen­sko-zá­bav­né ak­ti­vi­ty a dobré pivo i jídlo.
Zváni jsou všich­ni tech­nič­tí pra­cov­ní­ci z ko­merč­ní­ho sek­to­ru i zá­jem­ci z řad aka­de­mic­ké obce.
In­for­ma­ce o se­tká­ní Tech­ni­cal Com­pu­ting Camp 2020 včet­ně prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­va­né­ho pro­gra­mu a re­gis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře jsou k dis­po­zi­ci na www.humusoft.cz/tcc.


Mohlo by vás zajímat: