Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strategické partnerství firem Siemens a EPLAN

Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:25

Tags: ECAD | Elektrokonstruktéři | Eplan | Partnerství | Siemens

EPLAN IMG 0716-2247Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní seg­men­ty prů­mys­lu a in­frastruk­tu­ry. V rámci této smlou­vy se ob­chod­ní jed­not­ka Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­ducts při­po­jí do part­ner­ské­ho pro­gra­mu EPLAN Part­ner Ne­twork jako její stra­te­gic­ký part­ner.

Cílem je lépe ko­or­di­no­vat pro­duk­ty obou spo­leč­nos­tí a na­bíd­nout vý­rob­cům roz­vá­dě­čů a elek­tro­kon­struk­té­rům op­ti­ma­li­zo­va­ná ře­še­ní. Se­bas­ti­an Seitz, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti EPLAN, a An­dre­as Matthé, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re, po­de­psa­li do­ho­du 26. září 2022.

Cílem spo­lu­prá­ce je vy­tvo­řit pro elek­tro­kon­struk­té­ry struk­tu­ru plug-and-play. Otevřít ná­stro­je obou­směr­ně pro obě stra­ny, a tím zjed­no­du­šit a urych­lit pra­cov­ní po­stu­py. Při kon­struk­ci roz­vá­dě­čů je možné po­u­žít k op­ti­ma­li­za­ci a větší míře au­to­ma­ti­za­ce kon­strukč­ních prací soft­ware EPLAN Pro Panel. Kromě toho se EPLAN bude kon­krét­ně­ji za­bý­vat ros­tou­cí ob­las­tí dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie a spo­lu­pra­co­vat se Si­e­men­sem na vy­tvo­ře­ní uce­le­ných ře­še­ní pro více in­te­gro­va­né a efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py.

Seg­ment prů­mys­lu za­hr­nu­je na­bíd­ky a pro­duk­ty pro roz­vá­dě­če ří­di­cích sys­té­mů, za­tím­co seg­ment in­frastruk­tu­ry za­hr­nu­je kon­struk­ci roz­vá­dě­čů pro roz­vod ener­gie. Si­e­mens a EPLAN v těch­to trž­ních seg­men­tech ještě po­sí­lí vy­ni­ka­jí­cí spo­lu­prá­ci, která exis­tu­je již mnoho let, na­pří­klad při po­sky­to­vá­ní dat do sys­té­mů EPLAN pro kon­fi­gu­ra­ci pro­duk­tů Si­e­mens. V ob­las­ti in­frastruk­tu­ry se spo­leč­nos­ti EPLAN a Si­e­mens roz­hod­ly spo­leč­ně op­ti­ma­li­zo­vat a au­to­ma­ti­zo­vat zá­kaz­nic­ké pro­ce­sy, na­pří­klad v pro­stře­dích Si­va­con a Alpha (sys­témy dis­tri­buce ener­gie) in­te­gra­cí plat­for­my Si­ma­ris (kon­strukč­ní ná­stro­je) a sys­té­mů EPLAN.

Obě stra­ny při­spě­jí svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi ku pro­spě­chu svých spo­leč­ných zá­kaz­ní­ků, aby umož­ni­ly ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py při kon­struk­ci roz­vá­dě­čů a roz­vo­dů ener­gie.

EPLAN na­bí­zí in­že­nýr­ský soft­ware a služ­by v ob­las­ti elek­tro­tech­ni­ky, au­to­ma­ti­za­ce a me­cha­t­ro­ni­ky. Spo­leč­nost vy­ví­jí jedno z před­ních svě­to­vých soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro kon­struk­té­ry stro­jů, roz­vá­dě­čů a ří­di­cích sys­té­mů. Kromě toho po­má­há zá­kaz­ní­kům zjed­no­du­šit ná­roč­né kon­strukč­ní a vý­vo­jo­vé pro­ce­sy.

Vý­rob­ky spo­leč­nos­ti Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­ducts jsou ur­če­né pro bez­peč­nou a efek­tiv­ní elek­tric­kou in­frastruk­tu­ru na úrov­ni níz­ké­ho na­pě­tí v bu­do­vách a prů­mys­lo­vých pro­stře­dích, včet­ně ří­di­cí a bez­peč­nost­ní tech­ni­ky, mě­ři­cích a mo­ni­to­ro­va­cích za­ří­ze­ních, spí­na­čů a zá­su­vek. Sor­ti­ment ob­chod­ní jed­not­ky dále za­hr­nu­je soft­wa­ro­vé ná­stro­je pod­po­ru­jí­cí ko­mu­ni­ka­ci, které lze po­u­žít k při­po­je­ní pro­duk­tů dis­tri­buce ener­gie k ří­di­cím sys­té­mům tech­ni­ky budov a au­to­ma­ti­zač­ní tech­ni­ce a také k ote­vře­ným clou­do­vým sys­té­mům IoT.

Další informace o technice Siemens Smart Infrastructure a Siemens Electrical Products najdete na www.siemens.com/lowvoltage.
Další informace o partnerském programu EPLAN Partner Network najdete na www.eplan.cz/partner.

 


Mohlo by vás zajímat: