Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dynatrace představuje aplikaci Carbon Impact

Úterý, 21 Únor 2023 12:53

Tags: Aplikace | AppEngine | Carbon Impact | Dynatrace | Uhlíková stopa

Carbon-Footprint-2308Dy­na­tra­ce, která se za­bý­vá soft­wa­ro­vou in­te­li­gen­cí, ozná­mi­la spuš­tě­ní apli­ka­ce Car­bon Im­pact, která v re­ál­ném čase po­sky­tu­je pře­hled o uh­lí­ko­vé stopě hyb­rid­ní­ho a mul­ticlou­do­vé­ho eko­sys­té­mu or­ga­ni­za­ce mo­ni­to­ro­va­né­ho spo­leč­nos­tí Dy­na­tra­ce a přes­né od­po­vě­di na otáz­ky, jak sní­žit dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí.

Spo­leč­nost vy­vi­nu­la apli­ka­ci Car­bon Im­pact po­mo­cí Dy­na­tra­ce Ap­pEn­gi­ne, nové tech­no­lo­gie plat­for­my Dy­na­tra­ce, která týmům umožňuje snad­no po­u­ži­tel­ný pří­stup s níz­kým kódo­vá­ním k po­sky­to­vá­ní vlast­ních, kom­pa­ti­bil­ních a in­te­li­gent­ních apli­ka­cí za­lo­že­ných na da­tech pro bez­po­čet pří­pa­dů po­u­ži­tí v ob­las­ti pod­ni­ká­ní, vý­vo­je, za­bez­pe­če­ní a pro­vo­zu.

Or­ga­ni­za­ce stále více upřed­nostňují udr­ži­tel­nost, pro­to­že se snaží spl­nit po­ža­dav­ky na ochra­nu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a re­gu­lač­ní po­ža­dav­ky. Po­sky­to­va­te­lé clou­do­vých slu­žeb sice sdí­le­jí údaje o uh­lí­ko­vé stopě, ty se však tý­ka­jí pouze jed­not­li­vých slu­žeb SaaS, ni­ko­liv kom­plet­ních hyb­rid­ních a mul­ticlou­do­vých eko­sys­té­mů. Po­znatky o kon­krét­ních služ­bách po­strá­da­jí po­drob­nos­ti, které týmy po­tře­bu­jí k tomu, aby mohly při­jmout opat­ře­ní – na­pří­klad které hos­ti­tel­ské po­čí­ta­če, pro­ce­sy nebo apli­ka­ce jsou pří­či­nou spo­tře­by. Tyto ne­do­stat­ky ztě­žu­jí re­por­ting a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů a ome­zu­jí schop­nost or­ga­ni­za­cí po­cho­pit, kde a jak op­ti­ma­li­zo­vat své eko­sys­témy, aby byl za­jiš­těn mi­ni­mál­ní dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí.

Carbon-Impact-dashboard-2308

Dy­na­tra­ce Car­bon Im­pact řeší uve­de­né pro­blémy vý­po­čtem, sle­do­vá­ním a vy­ka­zo­vá­ním uh­lí­ko­vé stopy hyb­rid­ních a mul­ticlou­do­vých eko­sys­té­mů mo­ni­to­ro­va­ných spo­leč­nos­tí Dy­na­tra­ce. Plat­for­ma Dy­na­tra­ce vy­u­ží­vá Car­bon Im­pact a jeho to­po­lo­gii a ma­po­vá­ní zá­vis­los­tí Smart­s­ca­pe k po­sky­to­vá­ní po­drob­nos­tí na úrov­ni pro­ce­sů a apli­ka­cí pro přes­né op­ti­ma­li­zač­ní po­znatky.

Apli­ka­ce Car­bon Im­pact bude vše­o­bec­ně do­stup­ná do 90 dnů od to­ho­to ozná­me­ní.

Celou zprá­vu o Car­bon Im­pact na­jde­te na www.dynatrace.com nebo na blogu firmy.Mohlo by vás zajímat: