Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check

Středa, 18 Květen 2022 23:37

Tags: 3Dskenování | Aplikace | SAFE TREES | Stromy | Tree Check

fb cover-03-2220Květ­no­vé dny lá­ka­jí k pro­cház­kám, které si mů­že­me zpří­jem­nit po­se­ze­ním pod roz­kvet­lý­mi stro­my. Díky nové mo­bil­ní apli­ka­ci Tree Check mů­že­me navíc o stro­mu, pod nímž se na­chá­zí­me, zjis­tit mno­hem více. Apli­ka­ce díky umělé in­te­li­gen­ci po vy­fo­ce­ní roz­po­zná, o jaký druh stro­mu se jedná. Pra­cu­je na prin­ci­pu 3D scan­ne­ru, který vy­u­ží­vá ve­sta­vě­nou ka­me­ru v te­le­fo­nu.

Na zá­kla­dě za­chy­ce­ných bodů na fotce změří obvod kmene stro­mu a určí jeho cha­rak­te­ris­tic­ké znaky. Díky tomu uži­va­te­li řekne, kolik tento strom v létě vy­pa­ří vody, jak velký stín díky své lis­to­vé ploše po­sky­tu­je a jak moc tedy ochla­zu­je okol­ní pro­stře­dí. Apli­ka­ci je možné zdar­ma stáh­nout na Go­o­gle Play či App Storu.

Na­vští­ve­né stro­my si mohou uži­va­te­lé při­dá­vat do mapy, nebo si z nich vy­tvo­řit vlast­ní „her­bář“. V apli­ka­ci pak sbí­ra­jí body za ná­vštěvy no­vých stro­mů, opa­ko­va­né ná­vštěvy i je­jich za­lé­vá­ní. Po na­sbí­rá­ní ur­či­té­ho počtu bodů se jim za od­mě­nu ote­vřou pří­běhy o stro­mech.

Mě­ře­ní ter­moka­me­ra­mi pro­ka­zu­je, že se po­vrchy ne­stí­ně­ných sil­nic a chod­ní­ků roz­pa­lu­jí mnoh­dy až na 50 °C, opro­ti tomu v par­cích nebo uli­cích stí­ně­ných bu­do­va­mi a ze­le­ní je po­vr­cho­vá tep­lo­ta vý­raz­ně nižší než tep­lo­ta vzdu­chu. Za tímto chla­di­cím účin­kem stojí jed­nak stí­ně­ní ko­ru­nou s listy, jed­nak vy­pa­řo­vá­ní vody z listů a půdy okolo stro­mu.

Čím větší ko­ru­nu a lis­to­vou plo­chu strom má, tím víc vody do­ká­že v hor­kých dnech od­pa­řit i víc stíní. Roz­dí­ly jsou pak i mezi jed­not­li­vý­mi druhy stro­mu a zá­le­ží i na je­jich stáří. Na­pří­klad ta­ko­vá do­spě­lá bříza od­pa­ří 70 litrů vody za den, v tro­pic­kých dnech to může být až 400 litrů. Díky vhod­né­mu umís­tě­ní stro­mů či parků tak je možné ovlivňovat tep­lo­tu v okolí domu, v ulici či celém měst­ském bloku.

Mo­bil­ní apli­ka­ce Tree Check App vznik­la zejmé­na pro laic­kou ve­řej­nost. Úřed­ní­kům, správ­cům ze­le­ně či pro­jek­tan­tům by pak měl usnad­nit práci soft­wa­ro­vý ná­stroj Tree Check PRO umožňující plá­no­vá­ní ve­řej­ných ploch s ohle­dem na to, kde a jaké stro­my po­mo­hou nej­ví­ce chla­dit. K jeho vý­ho­dám patří mož­nost mo­de­lo­vat ochla­zo­va­cí funk­ci stro­mů v čase. Po­čí­tá s po­stup­ným růs­tem stro­mů a po­si­lo­vá­ním je­jich pří­no­sů, a tak může efek­tiv­ně vy­hod­no­tit před­po­klá­da­ný dopad při­pra­vo­va­ných in­ves­tic na mi­k­ro­kli­ma ve městě.

Soft­ware vy­ví­jí firma Safe Trees.

 


Mohlo by vás zajímat: