Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ceny Josepha Fouriera pro mladé vědce

Středa, 12 Duben 2023 12:12

Tags: Ceny | Eviden | Joseph Fourier | Mladí vědci | Počítačové vědy

Atos Cena Josepha Fouriera 2022-2315Spo­leč­nost Evi­den, sou­část Atos busi­ness, Fran­couz­ské vel­vy­sla­nec­tví v Praze a Fran­couz­ský In­sti­tut letos již po­t­ři­nác­té v rámci sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra vy­be­rou ty nej­lep­ší práce stu­den­tů dok­tor­ské­ho stu­dia a mla­dých vě­dec­kých pra­cov­ní­ků z ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a vý­po­čet­ních věd. Při­hláš­ky je možné po­sí­lat do 23. dubna. Vy­hlá­še­ní ví­tězů pro­běh­ne 22. červ­na na Fran­couz­ském vel­vy­sla­nec­tví v Praze.

Ceny ví­tězům předá pro­fe­sor Jean-Marie Lehn, lau­re­át No­be­lo­vy ceny za che­mii.
Sou­těž byla po­jme­no­vá­na po Jo­se­phu Fou­rie­ro­vi, fran­couz­ském ma­te­ma­ti­ko­vi a fy­zi­ko­vi, jehož práce na pře­lo­mu 18. a 19. sto­le­tí zá­sad­ně ovliv­ni­la ma­te­ma­tic­ké mo­de­lo­vá­ní fy­zi­kál­ních jevů.
Téma při­hlá­še­né di­ser­tač­ní práce musí spa­dat do ob­las­ti vý­po­čet­ních věd a in­for­ma­ti­ky:

  • umělá in­te­li­gen­ce,
  • po­čí­ta­čo­vé sys­témy a sítě,
  • ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost,
  • da­ta­bá­zo­vé sys­témy,
  • in­ter­ak­ce člo­vě­ka s po­čí­ta­čem,
  • vi­zu­a­li­za­ce a gra­fi­ka,
  • nu­me­ric­ká ana­lý­za,
  • pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky,
  • soft­wa­ro­vé in­že­nýr­ství,
  • bi­o­in­for­ma­ti­ka a te­o­rie vý­po­čet­ních sys­té­mů.

Do sou­tě­že se mohou při­hlá­sit čeští a slo­ven­ští stu­den­ti dok­tor­ských pro­gra­mů do 33 let, kteří v rámci svého stu­dia nijak ne­spo­lu­pra­cu­jí se spo­leč­nos­tí Evi­den (resp. Atos).

Vítěze čeká měsíční stáž ve Francii

Při­hláš­ky do sou­tě­že lze po­dá­vat do 23. dubna 2023. Vý­bě­ro­vá ko­mi­se vy­be­re kan­di­dá­ty na zá­kla­dě je­jich pí­sem­ných prací a ústní pre­zen­ta­ce
v an­g­lič­ti­ně. Pře­dá­ní cen se usku­teč­ní 22. červ­na 2023 na Fran­couz­ském vel­vy­sla­nec­tví v České re­pub­li­ce.

Autoři vítězných prací získají:

1. místo: 60 000 Kč a sti­pen­di­um na mě­síč­ní stáž ve Fran­cii
2. místo: 40 000 Kč a sti­pen­di­um na mě­síč­ní stáž ve Fran­cii
3. místo: 25 000 Kč

Dále bude udě­le­na spe­ci­ál­ní cena IT4In­no­vati­ons, kde vítěz získá 1400 uz­lo­ho­din v ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru v Os­t­ra­vě.

Loni vyhrála práce z oblasti kyberbezpečnosti

V loňském roce se na první příč­ce umís­til Val­de­mar Švá­ben­ský z br­něn­ské Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty za vý­zkum metod pro pod­po­ru výuky ky­ber­bez­peč­nos­ti, jako druhý skon­čil Tomáš Báča z ČVUT v Praze s pro­jek­tem o au­to­nomních bez­pi­lot­ních pro­střed­cích, třetí místo ob­sa­dil Voj­těch Ha­vle­na z VUT v Brně za vývoj au­to­ma­to­vých tech­nik. Spe­ci­ál­ní cenu v loňském roce vy­hrál spe­ci­ál­ní cenu Marek Ty­bu­rec z praž­ské ČVUT s pro­jek­tem Mo­du­lár­ně-to­po­lo­gic­ká op­ti­ma­li­za­ce kon­struk­cí a me­cha­nis­mů.
Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra je udě­lo­vá­na v rámci Vě­dec­kých cen Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v Praze. Kromě in­for­ma­ti­ky jsou kaž­do­roč­ně oceňováni také mladí vědci z oboru che­mie, lé­kař­ství, hu­ma­nit­ních věd, far­ma­cie a dal­ších.
Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na webu Fran­couz­ské­ho In­sti­tu­tuwebu Atos.Mohlo by vás zajímat: