Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoFlight představí v Paříži novou generaci eVTOL

Čtvrtek, 15 Červen 2023 15:52

Tags: AutoFlight | eVTOL | Frank Stephenson | Letectví | Paris Air Show | Prosperity I

AutoFlight-Prosperity-2324Au­toFli­ght, svě­to­vý prů­kop­ník v ob­las­ti eVTOL (elek­tric­kých le­ta­del s ver­ti­kál­ním vzle­tem a při­stá­ním) ozna­mil svou účast na le­toš­ní vy­so­ce oče­ká­va­né le­tec­ké vý­sta­vě v Pa­ří­ži, která se bude konat od 19. do 25. červ­na v Le Bour­get ve Fran­cii. První účast Au­toFli­gh­tu na této svě­to­vě vý­znam­né akci po­skyt­ne od­bor­ní­kům z oboru a le­tec­kým nad­šen­cům ex­klu­ziv­ní pří­le­ži­tost být svěd­ky první ve­řej­né pre­zen­ta­ce je­jich špič­ko­vé­ho le­tou­nu eVTOL Pro­spe­ri­ty I na světě – včet­ně kom­plet­ní­ho ná­vr­hu in­te­ri­é­ru ka­bi­ny.

Le­toun Pro­spe­ri­ty I od Au­toFli­gh­tu, jehož au­to­rem je le­gen­dár­ní kon­struk­tér Frank Ste­phen­son, před­sta­vu­je špič­ku v tech­no­lo­gii elek­tric­ké­ho ver­ti­kál­ní­ho vzle­tu a při­stá­ní (eVTOL). Toto ino­va­tiv­ní le­ta­dlo, často ozna­čo­va­né jako Air­ta­xi, na­bí­zí bez­peč­né, tiché a ce­no­vě do­stup­né ře­še­ní měst­ské le­tec­ké mo­bi­li­ty. Au­toFli­ght je jed­ním z mála vý­rob­ců OEM eVTOL, kteří zvlád­li ná­roč­nou „pře­cho­do­vou fázi“ z ver­ti­kál­ní­ho do ho­ri­zon­tál­ní­ho letu a udě­la­li to na­sto­krát, čímž při­pra­vi­li půdu pro udr­ži­tel­né, efek­tiv­ní a spo­leh­li­vé lo­gis­tic­ké sys­témy a sys­témy pře­pra­vy osob.

2023 Paris Air Show po­slou­ží Au­toFli­gh­tu jako ce­lo­svě­to­vá plat­for­ma pro pre­zen­ta­ci schop­nos­tí a po­kro­ku le­tou­nu Pro­spe­ri­ty I. Tato oče­ká­va­ná udá­lost má po čtyř­le­té ab­sen­ci za cíl zdů­raz­nit a pro­pa­go­vat eko­lo­gic­ky še­tr­né ino­va­ce po­kro­či­lé le­tec­ké mo­bi­li­ty (AAM). Po­skyt­ne je­di­neč­nou pří­le­ži­tost de­mon­stro­vat ve­dou­cí po­sta­ve­ní Au­toFli­gh­tu v této ob­las­ti po úspěš­ném do­kon­če­ní nejdel­ší­ho letu eVTOL na světě v únoru se vzdá­le­nos­tí 250 km na jedno na­bi­tí.

AutoFlight Prosperity I  Gen4 3-2324

Pro­spe­ri­ty I před­sta­vu­je díky svým po­kro­či­lým funk­cím a de­sig­nu novou éru bez­peč­ných a udr­ži­tel­ných do­prav­ních mož­nos­tí, které ote­ví­ra­jí per­spek­ti­vu ži­věj­ších měst s men­ší­mi do­prav­ní­mi zá­cpa­mi a zne­čiš­tě­ním ovzdu­ší.

Au­toFli­ght zve účast­ní­ky a za­in­te­re­so­va­né stra­ny v oboru k ná­vštěvě svého vý­stav­ní­ho stán­ku Cha­let #200 na pa­říž­ském le­tec­kém ve­letr­hu, aby se na vlast­ní oči pře­svěd­či­li o bu­douc­nos­ti měst­ské le­tec­ké mo­bi­li­ty.



Mohlo by vás zajímat: