Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZeroAvia si vybírá simulaci Ansys

Úterý, 25 Říjen 2022 12:58

Tags: ANSYS | Emise | Letectví | Simulace | ZeroAvia

zeroavia-pr-image-2243Ze­roA­via vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys při vý­vo­ji svého no­vé­ho, udr­ži­tel­né­ho vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­hon­né­ho ústro­jí vy­vi­nu­té­ho za úče­lem sní­že­ní emisí le­ta­del. Tech­no­lo­gie vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­ho­nu může pro­du­ko­vat o 90 % méně emisí během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu než tur­bí­ny po­há­ně­né le­tec­kým ben­zí­nem a Ze­roA­via před­po­klá­dá, že její po­hon­né ústro­jí po­ve­de k pod­stat­ně niž­ším pro­voz­ním ná­kla­dům.

Ze­roA­via, která je líd­rem v ob­las­ti udr­ži­tel­né­ho le­tec­tví, před­ved­la po­ten­ci­ál letu s nu­lo­vý­mi emi­se­mi pro­střed­nic­tvím nej­vět­ší­ho le­ta­dla na vo­dí­ko­vý pohon na světě, le­tou­nu Piper Ma­li­bu. In­že­ný­ři Ze­roA­via vy­u­ži­li mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce Ansys – včet­ně struk­tu­rál­ní ana­lý­zy, dy­na­mi­ky te­ku­tin, FSI, elek­tro­mag­ne­tic­ké a elek­tro­me­cha­nic­ké ana­lý­zy – aby po­moh­li toto le­ta­dlo na elek­tric­ký pohon po­sta­vit. Sys­tém Ze­roA­via vy­u­ží­vá elektři­nu ge­ne­ro­va­nou so­lár­ním pa­ne­lem k po­ho­nu vzdu­cho­vé­ho kom­pre­so­ro­vé­ho čer­pa­dla. V kom­bi­na­ci s vo­dí­kem ulo­že­ným v pa­lub­ní ná­dr­ži re­a­gu­je kys­lík ze stla­če­né­ho vzdu­chu s vo­dí­kem v pa­li­vo­vém člán­ku a vy­rá­bí elektři­nu pro pohon elek­tric­ké­ho mo­to­ru le­ta­dla. Je­di­nou emisí to­ho­to pro­ce­su je voda – žádné skle­ní­ko­vé plyny na bázi uh­lí­ku.

Tým Ze­roA­via po­u­žil sys­tém Ansys SCADE k au­to­ma­tic­ké­mu ge­ne­ro­vá­ní kódu ovlá­da­jí­cí­ho motor, což po­má­há ome­zit lid­ské chyby a ná­klad­né chyby při kódo­vá­ní. Ze­roA­via také vy­u­ži­la ana­ly­tic­ký soft­ware Ansys me­di­ni k ově­ře­ní bez­peč­nos­ti hyd­ro­elek­tric­kých sys­té­mů le­ta­dla – pod­po­ři­la a urych­li­la tak přís­ný cer­ti­fi­kač­ní pro­ces.

Ze­roA­via brzy po­le­tí s mo­der­ni­zo­va­ným le­ta­dlem Dor­nier 228, aby otes­to­va­la svůj pro­dukt pro vstup na trh – 600kW vo­dí­ko­vě-elek­tric­ký pohon ur­če­ný pro 9–19míst­ná le­ta­dla, která mají být uve­de­na na trh do roku 2024. Ze­roA­via již také pra­cu­je na vý­vo­ji 2–5MW po­hon­né jed­not­ky, která bude schop­na do roku 2026 létat s le­ta­dly o 40–80 mís­tech. Pro tyto dva sys­témy s cer­ti­fi­ko­va­ným zá­mě­rem pra­cu­je Ze­roA­via se soft­warem Ansys.


Mohlo by vás zajímat: