Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MachineWorks vydává knihovnu Polygonica v3.3

Středa, 29 Listopad 2023 15:05

Tags: MachineWorks | Polygonica v3.3 | Polygonové sítě | Vylepšení

Polygonica 3 3-2348Ma­chi­neWorks ozná­mi­la do­stup­nost pro­duk­tu Po­ly­go­ni­ca ve verzi 3.3, která před­sta­vu­je pod­stat­ný up­gra­de opro­ti před­cho­zím ver­zím. Po­ly­go­ni­ca je soft­wa­ro­vá knihov­na kom­po­nent pro práci s po­ly­go­no­vý­mi sí­tě­mi, která po­má­há spo­leč­nos­tem z řady prů­mys­lo­vých trhů řešit slo­ži­té 2D a 3D ge­o­me­t­ric­ké pro­blémy. Mezi hlav­ní funk­ce pro­gra­mu Po­ly­go­ni­ca patří sce­lo­vá­ní sítí, bo­o­le­ov­ské funk­ce, od­sa­ze­ní, pře­sí­ťo­vá­ní (re­me­shing), zjed­no­du­še­ní, smrš­tě­ní (shrin­kwrap), de­tek­ce po­vrchů a prvků a ma­ni­pu­la­ce s mrač­ny bodů a vy­tvá­ře­ní sítí.

Mezi hlavní vylepšení v knihovně Polygonica 3.3 patří:

 • Úpra­va vr­cho­lů během re­me­shin­gu tak, aby le­že­ly na ma­te­ma­tic­kém CAD po­vrchu.
 • Pro­lí­ná­ní hran a zko­se­ní
 • Shel­ling (Du­ti­no­vá­ní s od­stra­ně­ním vy­bra­ných ploch)
 • Kom­pen­za­ce Z pro 3D tisk
 • 1D me­di­ál­ně ve­de­ná kost­ra
 • Nová mož­nost pro za­ce­lo­vá­ní slo­ži­tých sa­mokří­ží­cích se pod­půr­ných struk­tur
 • Nové mož­nos­ti re­gis­tra­ce mra­čen bodů
 • Re­gis­tra­ce a za­rov­ná­ní mrač­na bodů na síť
 • Obec­ná re­gis­tra­ce sady bodů na sadu bodů
 • Re­gis­tra­ce řídké sady bodů
 • Uza­vře­ní sítě po­mo­cí re­fe­renč­ní sítě
 • Ana­lý­za tloušť­ky mezer a vý­stup­ků (výšky)
 • Pod­po­ra de­tek­ce prvků koutů a zko­se­ní
 • Šká­lo­vá­ní kom­pen­za­ce de­for­ma­ce
 • Tan­gen­ci­ál­ní roz­ší­ře­ní po­ly­kři­vek
 • Mož­nost po­u­ži­tí de­tek­ce po­vrchu při vý­po­čtu 3D stře­do­vé osy
 • Mož­nost oře­zá­vá­ní na zá­kla­dě to­le­ran­ce při vy­tvá­ře­ní 2D stře­do­vé osy
 • Různé změny
 • Vy­lep­še­né hlá­še­ní chyb
 • Mož­nost to­le­ran­ce pro dotaz na vlast­ní prů­se­čík
 • Pře­vod otis­ko­va­ných kři­vek na nor­mál­ní křiv­ky
 • Po­tla­če­ní spo­jo­vá­ní ob­las­tí vý­bě­ru přes ostré hrany
 • Vy­lep­še­né roz­hra­ní API pro do­ta­zo­vá­ní atri­bu­tů vr­cho­lů a vr­cho­lů tváří

Další in­for­ma­ce na­jde­te na strán­kách www.machineworks.com a www.polygonica.com.


Mohlo by vás zajímat: