Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D ske­ner po­moc­ní­kem vy­tvo­ře­ní ana­to­mic­ké ko­je­nec­ké láhve

Středa, 21 Srpen 2019 15:16

Tags: Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak | Design | Kojenecké láhve | SMARTTECH

SMARTTECH-anatomical-baby-bottle-1934Doplňky pro no­vo­ro­zen­ce a ko­jen­ce jsou dnes dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským od­vět­vím. Vý­rob­ci sou­tě­ží o vy­mýš­le­ní stále ra­fi­no­va­něj­ších a kre­a­tiv­něj­ších pro­duk­tů ur­če­ných pro pomoc mla­dým ro­di­čům v péči o své děti. Mezi mnoha ba­rev­ný­mi a často zby­teč­ný­mi vý­rob­ky exis­tu­jí vý­ji­meč­né pro­duk­ty, které jsou na­vr­že­ny tak, aby ro­di­čům sku­teč­ně po­moh­ly a pod­po­ři­ly je k vy­tvo­ře­ní nor­mál­ní­ho stavu tam, kde to není vždy možné. Jed­ním ta­ko­vým je­di­neč­ným pro­duk­tem je při­způ­so­be­ná ko­je­nec­ká láhev na mléko „New Eve“. Vy­tvo­ři­la ji de­sig­nér­ka Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak, která byla mno­ho­krát oce­ně­na v růz­ných pres­tiž­ních sou­tě­žích.

Smarttech3D med skener-1934De­sign této ino­va­tiv­ní ko­je­nec­ké láhve má tvar žen­ské­ho prsu. Je na­vr­žen tak, aby na­vo­zo­val zá­ži­tek z při­ro­ze­né­ho kr­me­ní v si­tu­a­cích, kdy to není vždy možné. Byl vy­tvo­řen na zá­kla­dě vý­zku­mu pod­po­ro­va­né­ho fi­nanč­ní­mi pro­střed­ky pol­ské­ho Mi­nis­ter­stva vědy a vy­so­ké­ho škol­ství.
Pro­ces vy­tvá­ře­ní láhve začal do­taz­ní­kem za­mě­ře­ným na při­ro­ze­ně ko­jí­cí matky, dis­tri­bu­o­va­ným na so­ci­ál­ních sí­tích a zpří­stupňova­ným v růz­ných cha­ri­ta­tiv­ních za­ří­ze­ních. Do stu­die bylo za­po­je­no 100 žen, je­jichž prsa byla di­men­zo­vá­na na zá­kla­dě shro­máž­dě­ných údajů ze dvou úhlů - čelní po­hled a po­hled z pro­fi­lu. Ne­pra­vi­del­ný tvar žen­ské­ho prsu bylo možné re­pro­du­ko­vat po­mo­cí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní na novém ske­ne­ru Smart­tech3D. Ske­ner pra­cu­je s tech­no­lo­gií struk­tu­rál­ní­ho bí­lé­ho LED svět­la a snímá pole 300 × 200 mm za pou­hých 0,2 sekun­dy. Pro­to­že po­u­ží­vá vi­di­tel­né svět­lo, je mě­ře­ní pro lid­ské tělo zcela bez­peč­né.
Sa­mot­né 3D ske­no­vá­ní za­hr­nu­je zís­ká­vá­ní in­for­ma­cí o tvaru a ge­o­me­t­rii ob­jek­tu a vy­tvo­ře­ní jeho vir­tu­ál­ní di­gi­tál­ní kopie. Ske­no­vá­ním se získá oblak bodů, což zna­me­ná sadu od­raz­ných po­vrchů ske­no­va­né­ho ob­jek­tu. Ty jsou po­psá­ny třemi sou­řad­ni­ce­mi X, Y, Z a mohou také uklá­dat in­for­ma­ci o barvě ob­jek­tu. Poté se z těch­to bodů vy­tvo­ří troj­ú­hel­ní­ko­vá síť. Díky tomu je tvar ob­jek­tu de­tail­ně po­psán sadou ně­ko­li­ka mi­li­o­nů ma­lých troj­ú­hel­ní­ků.
Shro­maž­ďo­vá­ní údajů o tvaru bra­dav­ky bylo pro­ve­de­no pouze po­mo­cí 3D ske­ne­ru, který byl scho­pen sejmout ge­o­me­t­ric­ké roz­mě­ry: šířku, délku a výšku bra­dav­ky. Po­mo­cí po­drob­né ana­lý­zy Smart­tech3D­me­a­su­re bylo možno vy­ge­ne­ro­vat přes­né vý­po­čty zkou­ma­né plo­chy včet­ně vrubů, ne­rov­nos­tí vy­sky­tu­jí­cích se na po­vrchu bra­dav­ky a bylo také možné spat­řit zvět­še­ný po­hled na po­vrchy dvor­ců bra­da­vek.

Sken bradavky1-2-3-1934

Teplo, blíz­kost a bez­pe­čí uza­vře­né ve tvaru mat­či­ny hrudi
Prů­mě­ro­vá­ní vý­sled­ků a ana­lý­za vzta­hu mezi pro­por­ce­mi jed­not­li­vých částí prsu shro­máž­dě­né ze všech testů mě­ře­ní bra­da­vek při­spě­ly k vy­tvo­ře­ní láhve tva­ro­vě nej­blí­že při­ro­ze­né­mu prsu. Po­zo­ro­vá­ní sa­mot­né bra­dav­ky po­moh­lo na­vrh­nout tvar a struk­tu­ru prvku dů­le­ži­té­ho pro od­té­ká­ní mléka.
Tento vý­zkum byl ces­tou k vy­tvo­ře­ní re­vo­luč­ní ko­je­nec­ké láhve na mléko „New Eve“, která má ana­to­mic­ké i smys­lo­vé rysy ma­teř­ské­ho prsu. Kromě po­dob­né­ho tvaru na­po­do­bu­je „New Eve“ barvu, pocit a do­kon­ce i tep­lo­tu při­ro­ze­né­ho prsu in­te­gra­cí top­né­ho tě­le­sa. Při kon­struk­ci dáv­ko­va­če byl po­u­žit ma­te­ri­ál různé tloušť­ky, který je nej­ten­čí a nej­pruž­něj­ší v blíz­kos­ti „dud­lí­ku“, ale sil­něj­ší na spod­ku, což také po­má­há od­vá­dět teplo. Pocit tep­lo­ty mléka v dáv­ko­va­či také přímo sou­vi­sí s jeho tva­rem, který umožňuje no­vo­ro­zen­ci po­ho­dl­ně se maz­lit s vět­ším po­vr­chem „tep­lé­ho prsu“. Dáv­ko­vač mléka „New Eve“ je re­vo­luč­ním pro­jek­tem v od­vět­ví dět­ských vý­rob­ků a ur­či­tě najde ši­ro­kou škálu pří­jem­ců. Nebyl by vy­tvo­řen bez po­u­ži­tí 3D ske­ne­rů, které po­moh­ly přes­ně­ji na­po­do­bit ide­ál­ní tvar žen­ské­ho prsu.

Dite s lahvi-konstrukce-1934

Sa­mot­ný de­sign lahví byl již mno­ho­krát oce­něn na ná­rod­ních i me­zi­ná­rod­ních sou­tě­žích. Tento pro­jekt byl mimo jiné fi­na­lis­tou v me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži Make me! po­řá­da­né Łódź De­sign Fes­ti­va­lem - jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších me­zi­ná­rod­ních sou­tě­ží mla­dých ná­vr­há­řů. Kromě toho si láhve všimla svě­to­vá po­ro­ta v sou­tě­ži Red dot a kva­li­fi­ko­va­la ji do fi­ná­le.
Více na www.​smarttech3d.​com.


Mohlo by vás zajímat: