Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon nabízí aplikaci pro velkoformátové tiskárny

Pondělí, 23 Září 2019 07:58

Tags: Aplikace | Canon | imagePROGRAF | velkoformátové tiskárny

person-using-mobile-phone-1939Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, soft­wa­ru a fir­m­wa­ru, na­bíd­ce pa­pí­rů, ukáz­ko­vá a vý­u­ko­vá videa, a také upo­zor­ně­ní na akce a udá­los­ti s tis­kem a tis­kár­na­mi spo­je­né (ve­letrhy, třídy, worksho­py, akce sa­mot­né firmy Canon apod.), na něž se lze přes apli­ka­ci rov­nou při­hlá­sit. Apli­ka­ce dále do­vo­lu­je vy­hle­dá­vat a zjis­tit si bliž­ší in­for­ma­ce o všech vel­ko­for­má­to­vých tis­kár­nách Canon a je­jich soft­wa­ru, možný je i pří­stup ke vzdě­lá­va­cím a mar­ke­tingo­vým vi­deím, včet­ně těch ve stylu jak na to.

Apli­ka­ce je ke sta­že­ní na této strán­ce, s od­ka­zy na ob­cho­dy Ap­pS­to­re nebo Go­o­gle Play.


Mohlo by vás zajímat: