Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Velkoformátové tiskárny nové řady HP Latex 630

Autor článku: HP Inc.   
Pondělí, 25 Září 2023 14:42

Tags: Bílý inkoust | HP Inc. | HP Latex 630 | velkoformátové tiskárny

HP Latex 630 W Print and Cut Plus Solutions-2339HP Inc uved­la na trh novou řadu tis­ká­ren HP Latex 630, která zpří­stupňuje tech­no­lo­gii bí­lé­ho in­kous­tu tis­kař­ským fir­mám všech ve­li­kos­tí. Bílý in­koust umož­ňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet pů­so­bi­věj­ší spek­trum ná­pi­sů a de­ko­ra­cí s vy­so­kou kva­li­tou ob­ra­zu a vý­raz­ný­mi barva­mi, a při­pra­vo­vat tak kam­pa­ně, které upou­ta­jí po­zor­nost kon­co­vých zá­kaz­ní­ků.

Tis­kár­ny HP Latex řady 630, stej­ně jako ostat­ní pro­duk­ty z port­fo­lia HP Latex, umožňují fir­mám na­bí­zet udr­ži­tel­něj­ší tis­ko­vé služ­by, a to díky la­te­xo­vým in­kous­tům na vodní bázi. Ty uvolňují jen za­ne­dba­tel­né množ­ství che­mi­ká­lií nebo zá­pa­chu a mohou se pochlu­bit eko­lo­gic­ký­mi cer­ti­fi­ká­ty UL ECO­LO­GO a EPEAT. Při vý­ro­bě obalů a kazet se vy­u­ží­va­jí 100% re­cy­k­lo­va­né a recyklo­va­tel­né kar­to­ny a plas­ty z uza­vře­né­ho pro­ce­su HP – včet­ně po­u­ži­tých ná­po­jo­vých lahví.

HP Latex 630W-2339

Nová řada tis­ká­ren HP Latex 630 na­bí­zí ino­va­tiv­ní funk­ce pro práci s la­texem včet­ně bí­lé­ho in­kous­tu v kom­pakt­něj­ším a ce­no­vě do­stup­něj­ším pro­ve­de­ní. To umo­ž­ňuje i nej­men­ším tis­kař­ským fir­mám bez pro­blé­mů vy­tvá­řet efekt­ní ná­pi­sy a de­ko­ra­ce, a tím zvy­šo­vat své marže. Kromě hard­wa­ru za­sáh­la ino­va­ce i ob­last slu­žeb: díky novým clou­do­vým funk­cím ope­rač­ní­ho sys­té­mu HP Print mají ča­so­vě vy­tí­že­ní uži­va­te­lé mož­nost zpra­co­vá­vat a mo­ni­to­ro­vat úlohy prak­tic­ky od­kud­ko­li.
Řada tis­ká­ren HP Latex 630 na­bí­zí spous­tu mož­nos­tí a výhod, např.:

  • Výběr ze čtyř mo­de­lů
    • HP Latex 630 a HP Latex 630 W – druhý jme­no­va­ný s funk­cí tisku po­mo­cí bí­lé­ho in­kous­tu
    • HP Latex 630 a 630 W Print & Cut – zá­kaz­ní­ci mají mož­nost up­gra­du na ře­še­ní dva v jed­nom s funk­ce­mi tisku a ořezu
  • Úspo­ra času – díky au­to­ma­ti­zo­va­né­mu sys­té­mu před­ní­ho za­klá­dá­ní a jed­no­du­chým a rych­lým pra­cov­ním po­stu­pům pro za­klá­dá­ní a vy­klá­dá­ní
  • Snad­né opa­ko­vá­ní tisku – s úlo­žiš­těm v tis­kár­ně o ve­li­kos­ti až 10 GB
  • Ohro­mu­jí­cí kva­li­ta ob­ra­zu – díky tech­no­lo­gii HP Pixel Con­t­rol a nové ar­chi­tek­tu­ře tis­ko­vé hlavy pro větší os­t­rost drob­né­ho textu. To vše při stan­dard­ní rych­los­ti 14 m² za ho­di­nu
  • Stan­dard­ní soft­ware – ře­še­ní SAi RIP na­bí­ze­né jako sou­část ba­le­ní

Zís­ká­vá­ní za­ká­zek on­li­ne a jed­no­duš­ší pro­voz

Cílem HP je po­má­hat po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu. Proto HP rov­něž před­sta­vi­lo in­tu­i­tiv­ní ře­še­ní pro on­‑line tisk – HP Print­OS De­sign & eCom­mer­ce. Tento ná­stroj šetří čas díky zjed­no­du­še­ným mož­nos­tem ná­vr­hu tis­ko­vých apli­ka­cí, efek­tiv­ním vý­rob­ním po­stu­pům a po­drob­né­mu ná­vo­du k in­te­gra­ci to­ho­to ře­še­ní do stá­va­jí­cích sys­té­mů tis­kař­ských firem.
HP velmi po­zor­ně na­slou­chá po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb, kteří sdě­lu­jí, co po­tře­bu­jí k růstu. Jed­nou z klí­čo­vých ob­las­tí je roz­voj je­jich mož­nos­tí v seg­men­tu elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­do­vá­ní a lepší pro­po­je­ní kli­ent­ské a pro­voz­ní části je­jich pod­ni­ká­ní. Od­po­vě­dí je HP Print OS De­sign & eCom­mer­ce, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb na­bí­zí rych­lý a snad­ný způ­sob, jak vy­lep­šit je­jich in­ter­ne­to­vé pod­ni­ká­ní, a také nové způ­so­by zpra­co­vá­ní ob­jed­ná­vek a au­to­ma­ti­za­ce úloh.
Ře­še­ní De­sign & eCom­mer­ce bude k dis­po­zi­ci v rámci sady HP Prin­tOS pro před­pla­ti­te­le úrov­ně „Plus“ v rámci pro­gra­mu HP Pro­fes­si­o­nal Print Ser­vi­ce Plan (PPSP), díky čemuž bude na­bíd­ka PPSP atrak­tiv­něj­ší pro malé a střed­ní firmy. Různé úrov­ně před­plat­né­ho v rámci pro­gra­mu HP Pro­fes­si­o­nal Print Ser­vi­ce Plan jsou na­vr­že­ny tak, aby umožňovaly ob­chod­ní agi­li­tu, ma­xi­ma­li­zo­va­ly dobu pro­vo­zu­schop­nos­ti a po­sky­to­va­ly mož­nos­ti vzdě­lá­vá­ní a pod­po­ry.

Další in­for­ma­ce o pro­duk­tech HP Print OS De­sign & eCom­mer­ce a HP Pro­fes­si­o­nal Print Ser­vi­ce Plans na­lez­ne­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: