Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP představuje Pavilion Aero a nové monitory řady M

Autor článku: HP Inc   

Tags: Aero 13 | Eye­sa­fe | Hardwaare | HP Inc. | HP Pa­vi­li­on | Mo­ni­to­ry | No­te­booky

HP Pavilion Aero 13-barevne varianty-2129Spo­leč­nost HP Inc před­sta­vu­je svůj nej­leh­čí spo­tře­bi­tel­ský no­te­book HP Pa­vi­li­on Aero 13. Tento model má pr­votříd­ní de­sign a jeho hmot­nost za­čí­ná na méně než jed­nom ki­lo­gra­mu. HP také při­chá­zí s no­vý­mi mo­ni­to­ry řady M HP M24­fwa FHD a HP M27­fwa FHD se za­bu­do­va­ný­mi re­pro­duk­to­ry. Nej­no­věj­ší pří­růst­ky jsou sou­čás­tí první řady mo­ni­to­rů s cer­ti­fi­ka­cí Eye­sa­fe, vy­ro­be­ných z recyklo­va­ných plas­tů, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech.

S novým no­te­boo­kem Pa­vi­li­on Aero 13 do­stá­va­jí uži­va­te­lé k dis­po­zi­ci lehké za­ří­ze­ní, na němž mohou pra­co­vat a bavit se na­pl­no bez ohle­du na místo, kde se právě na­chá­ze­jí.

S no­te­boo­kem HP Pa­vi­li­on Aero 13 vše zvlád­ne­te s leh­kos­tí

Pa­vi­li­on Aero 13 je nej­leh­čí spo­tře­bi­tel­ský no­te­book spo­leč­nos­ti HP s hmot­nos­tí nižší než 1 kg. Re­pre­zen­tu­je první no­te­book v řadě Pa­vi­li­on, vy­ba­ve­ný ce­lo­ko­vo­vým tělem ze sli­ti­ny hoř­čí­ku a hli­ní­ku a úzkým rá­meč­kem po všech čtyřech stra­nách, což to­mu­to mo­de­lu do­dá­vá na tr­van­li­vos­ti a rov­něž na pré­mi­o­vém vzhle­du. Je k dis­po­zi­ci v ba­rev­ných va­ri­an­tách Pale Rose Gold (rů­žo­vě zlatá), Ce­ra­mic White (ke­ra­mic­ká bílá) a Na­tu­ral Sil­ver (stří­br­ná) a jde o první no­te­book v řadě Pa­vi­li­on s 90% po­mě­rem ob­ra­zov­ky k tělu, díky tomu se na ob­ra­zov­ku po­čí­ta­če vejde více ob­sa­hu.

HP Pavilion Aero 13 CeramicWhite-2129

Před­po­klá­dá se, že Pa­vi­li­on Aero 13 půjde ještě letos up­gra­do­vat na sys­tém Win­dows 11. Vý­po­čet­ní výkon no­te­boo­ku po­sky­tu­je nej­no­věj­ší mo­bil­ní pro­ce­sor AMD Ryzen 7 5800U s gra­fic­kou kar­tou AMD Ra­de­on. Pod­po­ra Wi-Fi 6 a výdrž ba­te­rie až 10,5 ho­di­ny za­ru­čí rych­lé a spo­leh­li­vé bez­drá­to­vé při­po­je­ní a na­pá­je­ní doma i na cestách. Pa­vi­li­on Aero 13 je prv­ním no­te­boo­kem znač­ky HP s ob­ra­zov­kou s úh­lo­příč­kou 13,3 palce, po­mě­rem stran 16:10 a roz­li­še­ním 2,5K, která po­sky­tu­je na výšku o 10 % více pro­sto­ru než tra­dič­ní poměr stran 16:9. Dis­plej s jasem 400 nitů po­sky­tu­je zře­tel­ný obraz i v plném slu­neč­ním svět­le a se 100% po­kry­tím sRGB.

Model Pa­vi­li­on Aero 13 je vy­ro­ben z recyklo­va­ných spo­tře­bi­tel­ských plas­tů a z plas­tů, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech. Zá­slu­hou toho se do oce­á­nů ne­do­sta­ne více než 6000 plas­to­vých lahví. No­te­book je opat­řen bar­vou na vodní bázi, která při­spí­vá ke sni­žo­vá­ní emisí tě­ka­vých or­ga­nic­kých látek, při­čemž jeho vněj­ší obal a výplň z li­so­va­né buni­či­ny po­chá­ze­jí ze 100 % z udr­ži­tel­ných zdro­jů a jsou recyklo­va­tel­né. No­te­book Pa­vi­li­on 13 Aero zís­kal také cer­ti­fi­ka­ci EPEAT Gold a Ener­gy Star a je sou­čás­tí pro­gra­mu HP Pla­net Part­ners pro snad­ný a bez­peč­ný způ­sob sběru po­u­ži­tých pro­duk­tů k dal­ší­mu pro­de­ji a recyk­la­ci za úče­lem pod­po­ry obě­ho­vé­ho, níz­kouh­lí­ko­vé­ho hos­po­dář­ství.

První řada mo­ni­to­rů s cer­ti­fi­ka­cí Eye­sa­fe na světě

Stále větší počet lidí si vy­tvá­ří ide­ál­ní do­má­cí cen­t­rum pro práci, zá­ba­vu a vzdě­lá­vá­ní, a proto roz­ší­ři­lo HP svou řadu mo­ni­to­rů M o 24- a 27­pal­co­vý dis­plej s in­te­gro­va­ným zvu­kem. Mo­ni­to­ry HP M24­fwa FHD a HP M27­fwa FHD op­ti­ma­li­zu­jí uži­va­tel­ské pro­stře­dí díky mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu de­sig­nu, ino­va­tiv­ní­mu ve­de­ní ka­be­lů a in­te­gro­va­ným du­ál­ním re­pro­duk­to­rům pro vol­no­ča­so­vou zá­ba­vu. Jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gí AMD Fre­e­Sync s ná­stro­jem HP Dis­play Cen­ter pro na­sta­ve­ní. Funk­cí HP Eye Ease pro sní­že­ní únavy očí a cer­ti­fi­ko­va­nou tech­no­lo­gií Eye­sa­fe, která plně vy­u­ži­je 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB.
Oba mo­ni­to­ry jsou z 85 % vy­ro­be­ny z recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů a jsou do­dá­va­ny v recyklo­va­tel­ných oba­lech z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

HP M27FWA Monitor 24 27-2129

Do­stup­nost a ceny

  • No­te­book HP Pa­vi­li­on Aero 13 bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od srpna za ceny od 22 900 Kč.
  • Mo­ni­tor HP M24­fwa FHD bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od září za ceny od 4990 Kč.
  • Mo­ni­tor HP M27­fwa FHD bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od září za ceny od 5990 Kč.

Více informací o HP Inc najdete na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: