Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble Clarity jako internetová aplikace

Úterý, 12 Listopad 2019 22:34

Tags: Clarity | Internetová aplikace | Trimble

TrimbleClarity-1946Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la spuš­tě­ní Trim­ble Cla­ri­ty jako sa­mo­stat­né in­ter­ne­to­vé apli­ka­ce, která zjed­no­du­šu­je zob­ra­ze­ní a na­vi­ga­ci u 3D dat a umožňuje po ak­tu­a­li­za­ci ná­hled, vy­u­ži­tí a sdí­le­ní clou­do­vých 3D dat mra­čen bodů, mo­de­lů a sítí (pod­po­ro­vá­ny jsou for­má­ty las, laz, e57, skp a obj) všem, kteří pra­cu­jí s ge­o­prosto­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi, např. ar­chi­tek­tům, ur­ba­nis­tům a dal­ším. A to vše přes in­ter­ne­to­vý pro­hlí­žeč, jedno jest­li stol­ní­ho po­čí­ta­če nebo v mo­bi­lu. Pro sdí­le­ní pro­jek­to­vých in­for­ma­cí lze vy­tvo­řit jak ve­řej­né, tak sou­kro­mé od­ka­zy a na­sta­vit u nich za­bez­pe­če­ní.

Trim­ble Cla­ri­ty pod­po­ru­je data ze všech pro­duk­tů Trim­ble jako ske­no­va­cí sta­ni­ce Trim­ble SX10 Scan­ning Total Stati­on, 3D ske­ne­ry Trim­ble řady TX nebo mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX9, ale také ze zdro­jů tře­tích stran. V chys­ta­ném kan­ce­lář­ském soft­wa­ru Trim­ble Busi­ness Cen­ter 5.20 půjde pu­b­li­ko­vat 3D data přímo do Trim­ble Cla­ri­ty. Z clou­do­vých slu­žeb jsou pod­po­ro­vá­ny Trim­ble Con­nect, Dro­p­box a Go­o­gle Drive. Pro dva pro­jek­ty je vy­u­ži­tí zdar­ma, pro více než dva exis­tu­jí služ­by před­plat­né­ho.
Více informací o Trimble Clarity najdete na clarity.trimble.com.


Mohlo by vás zajímat: