Google překladač: English Deutsch

Nová éra výpočetní techniky s HP ZCentral

Autor článku: HP Inc.   

Tags: Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2019 | HP Inc. | HP ZCen­t­ral | Las Vegas | Remote Boost | Single-source

HP ZCentral-1948Spo­leč­nost HP Inc. na kon­fe­ren­ci Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2019 v Las Vegas před­sta­vi­la ře­še­ní HP ZCen­t­ral, po­há­ně­jí­cí novou ge­ne­ra­ci vý­po­čet­ní tech­ni­ky s his­to­ric­ky první sin­gle-sour­ce pra­cov­ní sta­ni­cí na světě. ZCen­t­ral cen­t­ra­li­zu­je špič­ko­vý po­čí­ta­čo­vý výkon na jed­nom místě, čímž osvo­bo­zu­je uži­va­te­le, kteří pra­cu­jí s gra­fic­ky ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi. ZCen­t­ral je kom­plex­ní ře­še­ní, jež se sklá­dá z vy­so­ce vý­kon­ných rac­ko­vých pra­cov­ních sta­nic řady Z od HP, nové ge­ne­ra­ce soft­wa­ru ZCen­t­ral Re­mo­te Boost – dříve zná­mé­ho jako Re­mo­te Gra­phics Soft­ware (RGS) – a ne­dáv­no pa­ten­to­va­né­ho soft­wa­ru ZCen­t­ral Con­nect pro urych­le­ní ex­trém­ně ná­roč­ných vý­po­čet­ních úloh.

ZCen­t­ral na­bí­zí před­ví­da­tel­ný a vy­hra­ze­ný vzdá­le­ný vý­po­čet­ní výkon, jenž je ne­zá­vis­lý na kon­co­vém za­ří­ze­ní. Pře­sta­vu­je jed­no­du­chým způ­sob, jak IT od­dě­le­ní může spra­vo­vat tato při­po­je­ní s ma­xi­mál­ní bez­peč­nos­tí dat. Fi­nanč­ní do­pa­dy pro­lo­me­né da­to­vé bez­peč­nos­ti mohou být pro firmy vý­znam­ným ri­zi­kem: v roce 2018 stál prů­měr­ně každý útok 3,6 mi­li­o­nu do­la­rů.i Ře­še­ní ZCen­t­ral může sní­žit ri­zi­ko i ná­kla­dy spo­je­né se sprá­vou růz­ných plat­fo­rem a zá­ro­veň na­bí­zí uži­va­te­lům bez­peč­ný vzdá­le­ný pří­stup. ZCen­t­ral dis­po­nu­je o 16 až 33 % vyš­ším vý­ko­nem, a to za 59 až 72% ná­kla­dy dneš­ních vir­tu­a­li­zo­va­ných pra­cov­ních sta­nic.ii Díky ZCen­t­ral mohou IT ma­na­že­ři spra­vo­vat, sle­do­vat a při­řa­zo­vat výkon vy­hra­ze­né vzdá­le­né pra­cov­ní sta­ni­ce v za­bez­pe­če­né sou­kro­mé síti s jed­nou kon­zo­lí.
Spo­leč­nost HP do­dá­vá kom­plex­ní ře­še­ní ZCen­t­ral part­ne­rům v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Nová verze soft­wa­ru ZCen­t­ral Re­mo­te Boost a nová apli­ka­ce ZCen­t­ral Con­nect budou k dis­po­zi­ci po­čát­kem roku 2020. Pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky budou k dis­po­zi­ci dříve ve formě beta verze.

Fluid­ní IT mění work­flow těch nej­ná­roč­něj­ších uži­va­te­lů

V dneš­ním kan­ce­lář­ském pro­stře­dí tvůr­ci, ani­má­to­ři, vý­zkum­ní­ci, vý­vo­já­ři pro­duk­tů a další spe­ci­a­li­zo­va­né pro­fe­se stále čas­tě­ji pra­cu­jí v zájmu vyšší spo­lu­prá­ce, kre­a­ti­vi­ty, pro­duk­ti­vi­ty a efek­ti­vi­ty vzdá­le­ně. Ná­roč­ní uži­va­te­lé, kteří k těmto slo­ži­tým úko­lům a vel­kým sou­bo­rům při­stu­pu­jí vzdá­le­ně, mu­se­li dosud po­čí­tat s ča­so­vě i fi­nanč­ně ná­klad­nou syn­chro­ni­za­cí v síti. Spo­leč­nost HP ino­vu­je s cílem na­bí­zet pod­ni­ko­vá ře­še­ní při­pra­ve­ná pro vzdá­le­nou práci tím správ­ným způ­so­bem zejmé­na ve dvou ob­las­tech: před­ví­da­tel­ném a spe­ci­a­li­zo­va­ném vý­ko­nu vzdá­le­né pra­cov­ní sta­ni­ce ne­zá­vis­lém na ope­rač­ním sys­té­mu (MacOS, Win­dows, Linux) a pře­cho­du na ultra-fle­xi­bil­ní IT.
ZCen­t­ral na­bí­zí vy­hra­ze­ný výkon pro­střed­nic­tvím za­bez­pe­če­né­ho a sta­bil­ní­ho při­po­je­ní ke vzdá­le­né pra­cov­ní sta­ni­ci. Nový soft­ware ZCen­t­ral Re­mo­te Boost při­ná­ší vy­so­ký výkon pro VFX, si­mu­la­ci či 3D a zá­ro­veň po­sky­tu­je nový způ­sob ko­lek­tiv­ní sprá­vy těch­to při­po­je­ní. ZCen­t­ral Re­mo­te Boost spo­lu­pra­cu­je se za­ří­ze­ní­mi Win­dows, Linux nebo MacOS a po­sky­tu­je kon­co­vé­mu uži­va­te­li fle­xi­bi­li­tu při vy­tvá­ře­ní nebo na­vr­ho­vá­ní téměř všech kon­co­vých za­ří­ze­ní - kde­ko­li.
HP-ZBook-Studio-G5-Workstation-1948Soft­ware ZCen­t­ral Con­nect umožňuje pod­ni­ko­vým IT od­dě­le­ním snad­no při­řa­zo­vat pra­cov­ní sta­ni­ce, sle­do­vat při­po­je­ní a při­hla­šo­vá­ní se do sys­té­mu po­mo­cí je­di­né­ho jed­no­du­ché­ho roz­hra­ní. Apli­ka­ce ZCen­t­ral Con­nect také umožňuje vy­hra­dit ná­roč­ným uži­va­te­lům při­po­je­ní k cen­t­ra­li­zo­va­né vý­po­čto­vé ka­pa­ci­tě nebo re­zer­vo­vat pří­stup k další do­stup­né pra­cov­ní sta­ni­ci v rámci fondu cen­t­ra­li­zo­va­ných pra­cov­ních sta­nic. Za­bez­pe­če­ní pra­cov­ních sta­nic a je­jich cen­t­ra­li­za­ce spolu s da­to­vým úlo­žiš­těm s při­po­je­ním přes ZCen­t­ral Con­nect a ZCen­t­ral Re­mo­te Boost umožňuje do sítě ode­sí­lat pouze šif­ro­va­né pi­xe­ly, takže fi­rem­ní data zů­stá­va­jí u zdro­je špič­ko­vě za­bez­pe­če­ná.
Díky těmto nej­bez­peč­něj­ším pra­cov­ním sta­ni­cím na světě, vy­ba­ve­ným pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­kou vy­la­dě­nou tak, aby po­sky­to­va­la do­ko­na­lý výkon při kom­plex­ním work­flow s více apli­ka­ce­mi, ZCen­t­ral před­sta­vu­je zá­sad­ní ino­va­ci způ­so­bu sprá­vy vý­po­čet­ní síly.

ZCen­t­ral při­ná­ší:

  • Vyšší efek­ti­vi­tu práce pro mo­bil­ní uži­va­te­le pra­cu­jí­cí na vel­kých pro­jek­tech ve vzdá­le­ných lo­ka­li­tách (ko­lo­ka­ce dat a vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu pro vyšší bez­peč­nost a rych­lej­ší na­čí­tá­ní). Fi­rem­ní data chrá­ně­na na těch nej­bez­peč­něj­ších pra­cov­ních sta­ni­cích na světě – rac­ko­vých pra­cov­ních sta­ni­cích řady Z od HP.
  • IT od­dě­le­ní mohou fle­xi­bil­ně, vzdá­le­ně a snad­no při­dě­lo­vat ka­pa­ci­tu pra­cov­ní sta­ni­ce uži­va­te­lům po­mo­cí je­di­né­ho jed­no­du­ché­ho roz­hra­ní ZCen­t­ral Con­nect.
  • Ná­roč­ní uži­va­te­lé mohou vy­u­ží­vat výkon pra­cov­ní sta­ni­ce Z a pra­co­vat, jako by byli lo­kál­ní, i na ten­kém a leh­kém kon­co­vém za­ří­ze­ní díky apli­ka­ci ZCen­t­ral Re­mo­te Boost.
  • Od­dě­le­ní IT mohou vy­ba­vit pra­cov­ní­ky růz­ný­mi typy kon­co­vých za­ří­ze­ní - od ten­kých kli­en­tů po no­te­boo­ky a kon­ver­ti­bil­ní po­čí­ta­če - bez ohle­du na za­ří­ze­ní mohou vý­kon­ní uži­va­te­lé up­gra­do­vat na vy­hra­ze­ný výkon pra­cov­ní sta­ni­ce pro apli­ka­ce ISV, které po­u­ží­va­jí dle po­tře­by.

RackWorkstation Concept2 ServerROom noNoise-1948

Do­stup­nost ZCen­t­ral

  • Rac­ko­vé pra­cov­ní sta­ni­ce řady Z od HP jsou již v pro­de­ji.
  • HP ZCen­t­ral Re­mo­te Boost bude k dis­po­zi­ci po­čát­kem roku 2020, ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji, při­čemž beta verze pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky je k dis­po­zi­ci již nyní. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na hp.​com/​ZCentral.
  • HP ZCen­t­ral Con­nect bude k dis­po­zi­ci po­čát­kem roku 2020, ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji a beta verze pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky je k dis­po­zi­ci již nyní. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na hp.​com/​ZCentral.
  • HP RGS je již k dis­po­zi­ci. Více in­for­ma­cí na hp.​com/​ZCe​ntra​lRem​oteB​oost.

Mohlo by vás zajímat: