Google překladač: English Deutsch

Trimble RealWorks verze 12.3 – nové funkce a vylepšení

Autor článku: Trimble   

Tags: Re­a­lWorks | Trimble | Trimble X7 | Verze 12.3

Scans visualized in Trimble RealWorks-2248Trimble před­sta­vu­je­ Trim­ble Re­a­lWorks verze 12.3, která při­ná­ší zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu va­šich ske­no­va­cích pra­cov­ních po­stu­pů. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů na­bí­zí Trim­ble Re­a­lWorks 12.3 další funk­ce pro přes­né mo­de­lo­vá­ní místa pro­jek­tu, ex­port ob­jek­tů přímo do Au­to­de­sk Re­vi­tu, při­způ­so­be­ní ba­rev­ných palet pro Color-Vi­si­on De­fi­ci­ency a pod­po­ru ploš­ných skenů po­ří­ze­ných ske­ne­rem Trim­ble X7.

Pro­zkou­mej­te hlav­ní no­vin­ky v Trim­ble Re­a­lWorks 12.3, pro­jdě­te si po­znám­ky k verzi, kde na­jde­te další funk­ce ob­sa­že­né v této verzi, nebo za­miř­te na kanál Trim­ble Re­a­lWorks, kde se o této verzi do­zví­te více.

Verze Trim­ble Re­a­lWorks 12.3, která byla vy­dá­na 22. lis­to­pa­du 2022, je k dis­po­zi­ci již nyní a stáh­nout si ji mů­že­te zde.


Mohlo by vás zajímat: