Google překladač: English Deutsch

Modelování spalování motoru v Simcenter STAR-CCM+

Autor článku: Siemens   

Tags: Aktualizace | Digital | Siemens | Simcenter | Spalování | STAR-CCM+

Star-CCM EngineCombusionSimulation-1944Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­re ozná­mi­la vy­dá­ní nej­no­věj­ší ver­ze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, kte­rá na­bí­zí nové fy­zi­kál­ní mo­de­ly s vyš­ší re­a­li­tou a věr­nos­tí si­mu­la­cí, ale pře­de­vším vel­mi oče­ká­va­nou možnost modelování spa­lo­vá­ní motoru a ta­ké no­vé ná­stro­je. No­vá schopnost mo­de­lo­vá­ní spa­lo­vá­ní do­vo­lu­je snad­no a rych­­le po­sou­dit vý­kon mo­to­rů s pří­mým vstři­ko­vá­ním a au­to­ma­tic­ky spus­tit otáč­ky mo­to­ru a sle­do­vat zrych­le­ní, aby se daly vy­tvo­řit di­gi­tál­ní ma­py vý­ko­nu. Všech­ny prak­tic­ké pro­b­lé­my s prů­to­kem za­hr­nu­jí in­ter­ak­ci me­zi ka­pa­li­na­mi a pev­ný­mi lát­ka­mi.

No­vá pří­má vaz­ba me­zi pro­gra­my Sim­cen­ter STAR-CCM+ a Sim­cen­ter NA­ST­RAN umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům obou ná­stro­jů pří­mo zo­hled­nit účin­ky in­ter­ak­cí me­zi ka­pa­li­na­mi a kon­struk­ce­mi. Refrak­ce a zá­ře­ní jsou zvláš­tě dů­le­ži­té při ná­vr­zích mo­der­ních svět­lo­me­tů, kte­ré ma­jí ví­ce svě­tel­ných a te­pel­ných zdro­jů. Ty spo­lu se slun­cem mo­hou vy­tvá­řet hor­ká místa tam, kde se svět­lo od­rá­ží a lá­me. Nově im­ple­men­to­va­ná Pho­ton-Monte-Carlo je sta­tis­tic­ká me­to­da pro ře­še­ní to­ho­to typu pro­blé­mu a je vý­raz­ně rych­lej­ší a přes­něj­ší než al­ter­na­tiv­ní po­stu­py.
Více informací o Simcenter STAR-CCM+ najdete na www.plm.automation.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: