Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Off-line Sygic GPS Navigace k dispozici i na Android Auto

Autor článku: Sygic   
Pondělí, 05 Duben 2021 20:48

Tags: An­dro­id Auto | GPS | Na­vi­gace | Off-line mapy | Sygic

Sygic-2-2115Jedna z nej­o­če­ká­va­něj­ších udá­los­tí pro ři­di­če po­u­ží­va­jí­cí te­le­fo­ny se sys­té­mem An­dro­id je tady. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní do­stup­ná na An­dro­id Auto jako jedna z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí, která vy­u­ží­vá off-line mapy. Sygic v sou­čas­nos­ti po­u­ží­vá více než 200 mi­li­o­nů uži­va­te­lů po celém světě. Sygic GPS Na­vi­gati­on v An­dro­id Auto při­ná­ší zcela nový zá­ži­tek a úroveň kom­for­tu.

Zr­ca­dle­ní na­vi­gač­ní apli­ka­ce na dis­plej va­še­ho vozu při­spí­vá k bez­peč­něj­ší­mu po­u­ží­vá­ní na­vi­ga­ce a dále eli­mi­nu­je ome­zo­vá­ní vý­hle­du přes čelní sklo za­ří­ze­ní­mi nebo nut­nost dívat se na te­le­fon či jej ovlá­dat během ří­ze­ní.
Po při­po­je­ní te­le­fo­nu ve vo­zi­dle s pod­po­rou An­dro­id Auto se apli­ka­ce zob­ra­zí na do­ty­ko­vém dis­ple­ji vo­zi­dla. Uži­va­tel­ské roz­hra­ní s vel­ký­mi tla­čít­ky a in­tu­i­tiv­ním de­signem se snad­no ovlá­dá. 3D mapy, texty a znač­ky jsou dobře či­tel­né. A díky při­po­je­ní k audio sys­té­mu vo­zi­dla jsou hla­so­vé po­ky­ny na­vi­ga­ce zře­tel­něj­ší.
Jako bonus Sygic GPS Na­vi­gati­on po­u­ží­vá off-line mapy, které se po­sta­ra­jí o na­vi­ga­ci i v ob­las­tech se sla­bým da­to­vým sig­ná­lem. Kromě výše uve­de­ných pa­ra­me­t­rů apli­ka­ce na­bí­zí i další funk­ce zvy­šu­jí­cí bez­peč­nost: upo­zor­ně­ní na ome­ze­ní rych­los­ti, pre­dik­tiv­ní tra­so­vá­ní před­po­ví­da­jí­cí do­prav­ní zácpy a jed­no­du­ché­ho asi­s­ten­ta pro jízdu v pru­zích umožňující bez­peč­něj­ší pře­jíž­dě­ní mezi jízd­ní­mi pruhy.
In­te­gra­ce s An­dro­id Auto umožňuje uži­va­te­lům po­u­ží­vat v na­vi­ga­ci a ma­pách Sygic své per­so­na­li­zo­va­né pre­fe­ren­ce v kaž­dém kom­pa­ti­bil­ním vo­zi­dle. To je velmi prak­tic­ké pro všech­ny ři­di­če fi­rem­ních vo­zi­del, vo­zi­del z půj­čov­ny nebo vozů car­sha­rin­go­vé služ­by.
Agil­ní tým vý­vo­já­řů slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Sygic tento pro­jekt do­kon­čil po ně­ko­li­ka mě­sí­cích in­ten­ziv­ní práce. Sygic GPS Na­vi­gati­on v sys­té­mu An­dro­id Auto bude pro uži­va­te­le v pod­po­ro­va­ných ze­mích vy­dá­vá­na po­stup­ně.


Mohlo by vás zajímat: