Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic vypnul živé dopravní informace pro Ukrajinu

Autor článku: Sygic   

Tags: Dopravní informace | GPS | Navigace | Sygic | Ukrajina

Sygic Live traffic data in UA area-2209V uply­nu­lých dnech glo­bál­ní vý­vo­jář na­vi­ga­cí Sygic do­čas­ně vy­pnul živé do­prav­ní in­for­ma­ce pro Ukra­ji­nu ve svých apli­ka­cích Sygic GPS Na­vi­gati­on a Sygic Truck & Ca­ra­van GPS Na­vi­gati­on. Činí tak v zájmu ochra­ny ukra­jin­ských uži­va­te­lů. Funk­ce ži­vých do­prav­ních in­for­ma­cí je po­sky­to­vá­na díky sběru ano­nym­ních dat z te­le­fo­nů An­dro­id nebo iPho­ne, která uka­zu­jí vy­tí­že­nost sil­nic a dal­ších ob­las­tí.

Všech­ny ostat­ní funk­ce na­vi­ga­ce jsou na­dá­le v pro­vo­zu. Sygic pra­cu­je s of­fli­ne ma­pa­mi, takže na­vi­ga­ce je k dis­po­zi­ci i v pří­pa­dě ztrá­ty in­ter­ne­to­vé­ho při­po­je­ní.

 

Mohlo by vás zajímat: