Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Corel | Pinnacle | Studio 25 | Ultimate | Video

Pinnacle Studio 25 Ultimate - Smart Object Tracking EN-2135Nové Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu vý­kon­ných ná­stro­jů pro střih videa a bo­ha­tý výběr kre­a­tiv­ních efek­tů, které uži­va­te­lům umožňují do­sáh­nout pů­so­bi­vých vý­sled­ků. Díky no­vé­mu in­te­li­gent­ní­mu tra­so­vá­ní ob­jek­tů, vy­lep­še­ným mož­nos­tem mas­ko­vá­ní videa, zvý­še­né­mu vý­ko­nu a bo­ha­tým tvůr­čím mož­nos­tem umožňuje Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te rych­le­ji a snad­ně­ji vy­tvá­řet vy­spě­lé fil­mo­vé pro­duk­ce.

Celý článek...

Tags: Hra | Jan Žižka | More.is.More | Rozšířená realita

ar-game-medieval-art-2135České herní stu­dio More.​is.​More při­pra­vu­je k chys­ta­né­mu filmu Žižka od Petra Jákla stře­do­vě­kou hru pro chyt­ré te­le­fo­ny s prvky roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Hráči po celém světě si budou moci vy­zkou­šet cestu vo­je­vůd­ce, který bu­du­je ar­má­du a roz­ši­řu­je tak svůj vliv. Hra, stej­ně jako na­pří­klad Po­ke­mon Go, pře­tvá­ří re­ál­ná místa a mapu ve stře­do­vě­ký svět, kde v roz­ší­ře­né re­a­li­tě mů­že­te bo­jo­vat proti po­tul­ným ry­tí­řům nebo ostat­ním hrá­čům.

Celý článek...

Tags: Light backing | Unreal engine | V-Ray 5 | Vykreslování

v-ray-5-unreal-2134Chaos vy­dá­vá V-Ray 5 pro Unre­al, novou ak­tu­a­li­za­ci svého pro­dukč­ní­ho ren­de­ro­va­cí­ho plug-inu ur­če­né­ho k im­por­tu V-Ray scén, bake li­ghtingu a vy­kres­lo­vá­ní pa­prs­ko­vě sle­do­va­ných ob­ráz­ků a ani­ma­cí v Unre­al En­gi­ne. Nyní je sada funk­cí V-Ray 5 pří­stup­ná ar­chi­tek­tům a de­sig­né­rům, včet­ně nej­fle­xi­bil­něj­ší sady ná­stro­jů pro light bac­king, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro Unre­al En­gi­ne 4.

Celý článek...

Tags: A2000 | Nvidia | Nvidia RTX | Omniverse | SIGGRAPH | Studio

Nvidia na Siggraph-2133Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my Stu­dio a tech­no­lo­gie Nvi­dia RTX při­ná­ší tvůr­cům ob­sa­hu. První na řadě je Nvi­dia Omni­ver­se, která umožňuje ko­o­pe­ra­ci na­příč pod­po­ro­va­ný­mi ná­stro­ji.

Celý článek...

Tags: 3ds Max | Chaos Czech | Co­ro­na Ren­de­rer 7

Corona 7-2131Chaos Czech uvedl na trh Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, ak­tu­a­li­za­ci na­vr­že­nou tak, aby vy­lep­ši­la re­a­lis­tič­nost 3D scén a zvý­ši­la rych­los­ti vy­kres­lo­vá­ní. Co­ro­na Ren­de­rer 7 usnadňuje uměl­cům vy­nik­nout od fo­to­re­a­lis­tic­kých tka­nin až po roz­sáh­lé efek­ty ob­lo­hy. S 35 no­vý­mi před­vol­ba­mi pro sklo, kov a tka­ni­nu usnadňuje nový Physic­al Ma­te­ri­al na­sta­ve­ní hy­perre­a­lis­tic­kých scén během ně­ko­li­ka minut.

Celý článek...

Tags: 3D zobrazení | Acer | ConceptD | SpatialLabs | Stereoskopie

SpatialLabs Lifestyle 02-2123Acer před­sta­vil Spa­ti­alLabs, sadu pod­po­ře­nou špič­ko­vý­mi op­tic­ký­mi ře­še­ní­mi a zob­ra­zo­va­cí­mi a smys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jež pře­ná­še­jí vir­tu­ál­ní svět do fy­zič­těj­ší­ho roz­mě­ru a po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ké 3D zá­žit­ky novým, in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Obsah se do­slo­va vzná­ší před ob­ra­zov­kou a umožňuje tvůr­cům zkou­mat je­jich vý­tvo­ry v re­ál­ném čase a v 360° – bez nut­nos­ti po­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­né brýle.

Celý článek...

Tags: Adobe | Licence | Obnovování | StreamOne | Tech Data | VIP Marketplace

TD Cloud Marketplace-2122Spo­leč­nost Tech Data ozná­mi­la spuš­tě­ní služ­by VIP Mar­ket­pla­ce, která pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Stre­a­mO­ne Cloud Mar­ket­pla­ce umožňuje au­to­ma­tic­ké ob­no­vo­vá­ní li­cen­cí k soft­wa­ro­vým pro­duk­tům Adobe – včet­ně Cre­a­ti­ve Cloud a Acro­bat DC. Díky této nové ini­ci­a­ti­vě nyní zá­kaz­ní­ci mohou ob­no­vo­vat stá­va­jí­cí li­cen­ce a při­dá­vat nová před­plat­ná po­mo­cí jed­no­duš­ší­ho pro­ce­su on­li­ne sprá­vy účtu, který za­hr­nu­je ob­jed­ná­vá­ní, zři­zo­vá­ní, fak­tu­ra­ci i ob­no­ve­ní.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado 1650 | Dekorace | Interiéry | In­te­ri­or Décor | Stavebnictví | UVgel

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Celý článek...

Tags: AnyoneGo | Jan Jiránek | Ocenění | Red Dot Design 2021 | Vozíky pro psy

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Celý článek...

Tags: Fotografie | Grafika | Klipy | Photo Studio X | Zoner

ZPS X-2111Vše­stran­ný pro­gram pro sprá­vu a úpra­vu fotek Zoner Photo Stu­dio X od společnosti Zoner Software při­ná­ší v jarní ak­tu­a­li­za­ci (9. břez­na 2021) řadu no­vých mož­nos­tí u tvor­by videí nebo rych­lej­ší úpra­vy také díky při­da­ným klá­ve­so­vým zkratkám.

Celý článek...

Tags: Asus | Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | PA32UCX-PK | ProArt

Asus-PA32UCX-PK R-2111Nej­dů­le­ži­těj­ším aspek­tem při vý­bě­ru mo­ni­to­ru pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti fo­to­gra­fie a filmu je přes­nost barev a kva­li­ta ob­ra­zu. ASUS se ne­dáv­no ze­ptal čtyř tvůr­ců ob­sa­hu – ko­lo­ris­ty, ka­me­ra­ma­na, ani­má­tor­ky a tvůr­ce filmů – jaké to je pra­co­vat s mo­ni­to­rem ASUS Pro­Art PA­32U­CX-PK. Jde o 32­pal­co­vý 4K HDR ka­lib­ro­va­ný mo­ni­tor s va­ri­a­bil­ním mini‑LED pod­sví­ce­ním a špič­ko­vým jasem s hod­no­tou 1200 nitů.

Celý článek...

Tags: CSR Racing 2 | Design | Elite Tuners | Hry | Liberty Walk | Soutěž | Tuning | Zynga

BW 2-2048Spo­leč­nost Zynga ozná­mi­la v sou­vis­los­ti se spuš­tě­ním Elite Tu­ners a sou­tě­že „De­sign A Wrap“ ve hře CSR Ra­cing 2 (CSR2) part­ner­ství s před­ním ja­pon­ským tu­ne­rem au­to­mo­bi­lů Li­ber­ty Walk. Po­čí­na­je 9. pro­sin­cem mohou hráči vstou­pit do ex­klu­ziv­ní mo­bil­ní zá­vod­ní sou­tě­že vy­tvo­ře­ním vlast­ní­ho po­le­pu au­to­mo­bi­lu, který bude uve­den v CSR2. Návrh vý­her­ce sou­tě­že bude umís­tě­ný na sku­teč­né auto Toy­o­ta Supra týmem Li­ber­ty Walk. Pro vstup do sou­tě­že musí hráči na­hrát své vlast­ní ná­vrhy po­le­pů na so­ci­ál­ní média s ozna­če­ním @CSRRa­cing a ha­sh­tagem #CSR2Wrap.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Digitální prototypy | Optimalizace | PLA | PLM | Studentské projekty | Výroba

Konstrukce robotického ramene optimalizovaná s ohledem na jeho snadnou výrobuNá­vrh pro­jek­tů zpra­co­vá­va­ných se stu­den­ty lze efek­tiv­ně spo­jit s ná­s­led­nou vý­ro­bou po­mo­cí 3D tis­ku. Po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a je­ho vý­ro­by pří­mo ze 3D dat zís­ká­vá­me ši­ro­kou šká­lu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. V sou­čas­né do­bě se na­víc ne­mu­sí­me sou­stře­dit pou­ze na jed­no­du­chá kon­struk­ční ře­še­ní sou­čás­tí. Mo­der­ní me­to­dy vý­ro­by pos­ky­tu­jí je­di­neč­nou mož­nost pro­duk­ce prak­tic­ky li­bo­vol­né ge­o­me­trie a tva­ro­vě ná­roč­ných sou­čás­tí. Náš člá­nek vě­nu­je­me ně­ko­li­ka pos­tu­pům, kte­ré jsme vy­u­ži­li na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou v do­bě le­toš­ní on-line vý­u­ky při op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by jed­no­ho z pro­jek­tů ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne.

Celý článek...

Strana 1 z 6

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>