301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Odolné Toughbooky Panasonic pomáhají vědcům v Antarktidě

Autor článku: Panasonic   

Tags: Antarktida | CF-20 | FZ-M1 | Inuit Wind­Sled | Panasonic | Toughbook | Tou­gh­pad | Vědci

Panasonic Toughbook CF-20-2030Za téměř dva mě­sí­ce ura­zil tým Inuit Wind­Sled 2538 ki­lo­me­t­rů v nej­od­leh­lej­ší a nejmé­ně pro­zkou­ma­né ob­las­ti pla­ne­ty Země – v kon­ti­nen­tál­ní Antark­ti­dě. Za vy­u­ži­tí odol­ných table­tů a no­te­boo­ků Pa­na­so­nic Tou­gh­book pro­ved­la čtve­ři­ce vědců 10 špič­ko­vých vý­zkum­ných pro­jek­tů v obo­rech bi­o­lo­gie, gla­ci­o­lo­gie, me­te­o­ro­lo­gie a te­le­ko­mu­ni­ka­cí. Je těžké si před­sta­vit, že i na zdán­li­vě pře­lid­ně­ném světě stále na­jde­me ob­las­ti, kde není ani ži­váč­ka. Tým pro­jek­tu Inuit Wind­Sled na Antark­ti­dě ura­zil 2538 ki­lo­me­t­rů v prů­bě­hu 52 dnů. Tato ob­last patří mezi nej­od­leh­lej­ší a nej­mé­­ně pro­zkou­ma­né na celém světě. Život ve zdej­ší ab­so­lut­ní prázd­no­tě je mnoh­dy vy­lou­čen.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Úče­lem této cesty bylo pro­vést 10 vě­dec­kých ex­pe­ri­men­tů a pro­ká­zat, že pro­jekt Wind­Sled je vhod­ný k pro­vá­dě­ní po­lár­ních vě­dec­kých vý­prav. Pro­jekt od­star­to­val v roce 2000 prů­zkum­ník Ramón Larra­men­di a během ná­sled­ných ex­pe­dic ho dále v prů­bě­hu let vy­lep­šo­val. Má totiž nízké ná­kla­dy a nu­lo­vý dopad na jedno z nej­kře­h­čích a nej­kom­plex­něj­ších míst na pla­ne­tě.

Tým špa­něl­ských prů­zkum­ní­ků pro­ve­dl špič­ko­vé vě­dec­ké ex­pe­ri­men­ty v ob­las­tech bi­o­lo­gie, gla­ci­o­lo­gie, me­te­o­ro­lo­gie, te­le­ko­mu­ni­ka­ce, kos­mo­lo­gie a ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Po­da­ři­lo se jim shro­máž­dit data z ob­las­ti, o níž prak­tic­ky nic ne­ví­me. Bylo to vůbec po­pr­vé, kdy se Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ře (ESA) po­da­ři­lo zís­kat na Antark­ti­dě pro­voz­ní data ze všech sa­te­li­tů na­vi­gač­ní­ho sys­té­mu Ga­li­leo. Sys­tém Ga­li­leo je al­ter­na­ti­vou k se­ve­ro­a­me­ric­ké­mu sa­te­lit­ní­mu sys­té­mu GPS.

Vedle ESA pro­vá­dě­li prů­zkum­ní­ci vý­zkum také pro Uni­ver­si­ty of Maine (USA). Práce spo­čí­va­la ve shro­maž­ďo­vá­ní vzor­ků sněhu a ledu pro stu­die kli­ma­tu v re­gi­o­nu. Dále pro­vá­dě­li s ná­vaz­nos­tí na kli­ma­tic­ké změny vý­zkum pro Ne­zá­vis­lou uni­ver­zi­tu v Mad­ri­du a Špa­něl­skou stát­ní me­te­o­ro­lo­gic­kou agen­tu­ru (AEMET) s cílem určit schop­nost mi­k­ro­or­ga­nis­mů ko­lo­ni­zo­vat po­lár­ní ob­las­ti. Dále mimo jiné pra­co­va­li i pro Uni­ver­zi­tu ve Va­len­cii.

Mezi vě­dec­kým vy­ba­ve­ním pře­vá­že­ným na vě­trem po­há­ně­ných sa­ních ne­chy­běl dy­na­mic­ký ana­ly­tic­ký sní­mač pro­stře­dí na Marsu (MEDA), který vy­vi­nu­la Uni­ver­zi­ta Al­ca­lá de He­na­res a Stře­dis­ko as­t­ro­bi­o­lo­gie (CSIC-INTA) a který byl schvá­len k letu na Mars v roce 2020. Díky po­dob­nos­ti pod­mí­nek a kli­ma­tu na Antark­ti­dě a na rudé pla­ne­tě je le­do­vý kon­ti­nent ide­ál­ním mís­tem k pro­vě­řo­vá­ní tech­no­lo­gií ur­če­ných k prů­zku­mu Marsu.

Vedle sní­ma­če MEDA dis­po­nu­jí sáně také de­tek­to­rem zná­mek ži­vo­ta (SOLID), což je ná­stroj vy­vi­nu­tý špa­něl­ským Stře­dis­kem as­t­ro­bi­o­lo­gie s cílem od­ha­lit mi­mo­zem­ský život při prů­zku­mu pla­ne­ty. Pří­stroj umí de­te­ko­vat a iden­ti­fi­ko­vat bi­o­che­mic­ké slož­ky pro­střed­nic­tvím míst­ních ana­lýz vzor­ků hor­nin a ka­pa­lin.

Aby mohl tým shro­máž­dit všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce a za­jis­tit úspěch ex­pe­di­ce, vy­u­ží­val dvě odol­ná za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic Tou­ghbook: no­te­book CF-20 a tablet Tou­gh­pad FZ-M1. Tato za­ří­ze­ní odo­lá­va­jí vodě, pra­chu a ex­trém­ním tep­lo­tám. Díky tomu se vý­bor­ně hodí do antark­tic­kých pod­mí­nek.

Panasonic Toughbook CF-20-1-2030

Hlav­ní při­da­nou hod­no­tou pro­duk­tů Pa­na­so­nic Tou­ghbook je je­jich odol­nost. Na vlast­ní oči viděl, jak za­ří­ze­ní odo­lá­va­jí ex­trém­ním pod­mín­kám a pů­so­be­ní ná­ra­zů. Za­ří­ze­ní jsou uni­ver­zál­ní a je možné je vy­u­ží­vat k pl­ně­ní roz­lič­ných úkolů, aniž by bylo nutné je uklá­dat do dal­ších ochran­ných pouz­der. CF-20 je prv­ním zcela roz­po­ji­tel­ným odol­ným no­te­boo­kem s tr­van­li­vou, kom­pakt­ní a leh­kou kon­struk­cí. Díky své uni­ver­zál­nos­ti se dá sklá­dat a po­lo­ho­vat šesti růz­ný­mi způ­so­by. Lze jej ovlá­dat i v ru­ka­vi­cích nebo po­mo­cí sty­lu­su. Dlou­há výdrž ba­te­rie (až 17 hodin díky druhé ba­te­rii vy­mě­ni­tel­né za chodu) za­jis­ti­la, že vý­zkum­ní­ci ne­mu­se­li no­te­boo­ky na­bí­jet z fo­to­vol­taic­kých zdro­jů tak často.

Za­ří­ze­ní Tou­ghbook pro­ká­za­la lepší odol­nost vůči níz­kým tep­lo­tám než jiná kon­venč­ní za­ří­ze­ní. Do­ká­za­la totiž bez pro­blé­mů fun­go­vat i při tep­lo­tách minus 30 °C.
Zkla­má­ním nebyl ani tablet Pa­na­so­nic Tou­gh­pad FZ-M1, který ale vědci vzhle­dem ke svým spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům tolik ne­zužit­ko­va­li. Pro­ce­sor Intel Ce­le­ron po­sky­tu­je table­tu ma­xi­mál­ní mo­bi­li­tu a ener­ge­tic­kou efek­ti­vi­tu. Za­ří­ze­ní si za­cho­vá­vá níz­kou hmot­nost pou­hých 540 gramů. Tablet dis­po­nu­je cer­ti­fi­ka­cí IP65, takže je vo­do­těs­ný a odol­ný vůči pra­chu a sněhu. Je vý­bor­ně či­tel­ný i za os­t­ré­ho den­ní­ho svět­la, a tak se skvě­le hodí na vě­dec­ké ex­pe­di­ce to­ho­to druhu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit