Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson představil tiskárnu SureColor SC-V7000

Autor článku: Epson   

Tags: Epson | Flatbed | Igepa | SC-V7000 | Showro­o­m | Sig­nage | Su­re­Co­lor | Tis­kár­ny | UV LED

Epson SC-V7000-2127Na konci červ­na se v pro­sto­rách showro­o­mu spo­leč­nos­ti Igepa usku­teč­ni­lo ne­for­mál­ní se­tká­ní, v jehož rámci spo­leč­nost Epson po­pr­vé v České re­pub­li­ce před­sta­vi­la a pre­zen­to­va­la tis­kár­nu Su­re­Co­lor SC-V7000, první UV LED plo­chou sig­nage tis­kár­nu ve svém port­fo­liu. Účast­ní­ci se­tká­ní si kromě za­jí­ma­vé pre­zen­ta­ce mohli také vy­zkou­šet, jak toto uni­kát­ní za­ří­ze­ní fun­gu­je.

Tis­kár­na SC-V7000 byla na­vr­že­na s citem pro po­tře­by dneš­ních vý­rob­ců sig­n­ma­kin­gu. Důraz byl kla­den na zrych­le­ní vý­ro­by a nižší ná­kla­dy na vlast­nic­tví, a to bez kom­pro­mi­su v kva­li­tě vý­stu­pu. Mezi klí­čo­vé prvky tis­kár­ny se řadí tis­ko­vé hlavy Epson Micro Piezo v kom­bi­na­ci s nově vy­vi­nu­tou sadou de­se­ti ori­gi­nál­ních in­kous­tů, která ob­sa­hu­je šedou, čer­ve­nou, bílou a lak ve stan­dar­du. Vý­sled­kem je oprav­du přes­né po­dá­ní barev. S po­mo­cí soft­wa­ru Epson Edge Print RIP spo­leč­ně s kon­t­ro­lé­rem pro UV flat­bed lze tisk­nout snad­no a rych­le a opa­ko­va­ně pro­du­ko­vat kva­lit­ní vý­tis­ky. Tato UV flat­bed tis­kár­na na­bí­zí mož­nost tisk­nout až do for­má­tu 2,5 × 1,25 m přímo na ši­ro­ké spek­trum médií o síle až 80 mm, vč. akry­lu, po­ly­kar­bo­ná­tu, PVC, skla, hli­ní­ku, kovu, po­ly­es­te­ru, pě­no­vých desek, sty­re­nu, dřeva a ka­me­ne.

IGEPA EPSON 29 6 2021 071-2127

Tis­kár­na bude v showro­o­mu Igepa k dis­po­zi­ci i pro ši­ro­kou ve­řej­nost, a to od 1. čer­ven­ce 2021. Showro­om se na­chá­zí na ad­re­se Bys­trá 761/10, bu­do­va F, 193 00 Horní Po­čer­ni­ce.


Mohlo by vás zajímat: