Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cfd

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Hexagon a JSOL partnery při navrhování pohonných jednotek elektromobilů
(Matching tags: JSOL Corp.,Pohony,Hexagon MI,NVH,Elektromobily,JMAG,CFD,Simulace)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu a ja­pon­ská JSOL Corp. uza­vře­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem urych­lit vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní elek­tri­fi­ko­va­ných ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
2. SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci
(Matching tags: SimScale,Vibrace,CFD,FEA,Simulace,CAE,CAD)
Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
3. Ryoyu představuje scFLOW pro analýzu aerodynamiky letadel
(Matching tags: scFLOW,Ryoyu Systems,Hexagon MI,Aerodynamika,Analýzy,CFD,Letectví)
Japonská Ryoyu Sys­tems před­sta­vi­la sc­FLOW, jeden ze soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro vý­po­čet­ní dy­na­mi­ku te­ku­tin Cradle CFD od di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce, pro účely ...
Pondělí, 19 Červen 2023
4. ENGYS vydává HELYX v3.5.2 a 4.0.0 (beta) – open-source CFD
(Matching tags: Ma­ri­ne,Coupled,Ad­joint,ENGYS,HELYX,Hydro,CFD)
ENGYS ozná­mil vy­dá­ní verze 3.5.2 soft­wa­ru HELYX, uni­ver­zál­ní­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní pro vý­po­čet­ní dy­na­mi­ku te­ku­tin (CFD) pro stro­jí­ren­ský návrh a op­ti­ma­li­za­ci za­lo­že­né­ho ...
Čtvrtek, 16 Únor 2023
5. Vydán Simcenter SPH Flow 2206
(Matching tags: 2206,SPH,Simcenter,Flow,CFD,Simulace)
... (CFD) nyní vy­ža­du­jí, aby re­pre­zen­to­va­ly kom­plet­ní kon­struk­ce vo­zi­del a po­hon­ných jed­no­tek, in­ter­ak­ce mezi te­ku­ti­nou a kon­struk­ce­mi, více te­ku­tin a zá­ro­veň ...
Pátek, 08 Červenec 2022
6. Vydání Altair Simulation 2022
(Matching tags: V2X,V2V,ESD,ADAS,IoT,Advanced Engineering,Altair,Simulation,CFD,AEC,CAE)
Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) ...
Pátek, 06 Květen 2022
7. Připojte se k 10. virtuální konferenci OpenFOAM
(Matching tags: Integrace procesů,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference)
... ně­ja­ké ná­ka­zy a svoji dy­na­mic­kou a pou­ta­vou akci, která po­krý­vá všech­ny ob­las­ti apli­ka­cí CFD a in­te­gra­ce pro­ce­sů, uspo­řá­dá opět vir­tu­ál­ně.  ...
Čtvrtek, 07 Duben 2022
8. Siemens vydává Simcenter SPH Flow 2202
(Matching tags: Simcenter SPH Flow 2022,CFD,Siemens,Simulace)
Au­to­mo­bi­lo­ví in­že­ný­ři musí vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní tes­to­vá­ní pro­střed­nic­tvím CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­ce, aby za­jis­ti­li vý­kon­nost vo­zi­dla za všech jízd­ních ...
Pátek, 11 Březen 2022
9. Siemens zdokonaluje CFD simulace
(Matching tags: Simcenter,STAR-CCM+,CFD,Nvidia,GPU,Siemens,Simulace)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mi­la 23. února 2022, že ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia ote­vře­la dveře do nové éry CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­cí. ...
Pátek, 25 Únor 2022
10. Létající auto certifikované pro létání
(Matching tags: ADEPT Airmotive,AirCar,EASA,Štefan Klein,CFD)
Pokud jste sle­do­va­li naše člán­ky o Ae­ro­mo­bi­lu (jeden z posledních zde), možná vám vr­ta­lo hla­vou, co v sou­čas­nos­ti dělá za­kla­da­tel a kon­struk­tér spo­leč­nos­ti Ae­ro­mo­bil, ...
Středa, 26 Leden 2022
11. ESI OpenCFD vydala OpenFOAM v2112
(Matching tags: v2112,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,CAE)
Open­C­FD ozná­mi­la 23. pro­sin­ce 2021 vy­dá­ní Open­FO­AM v2112. Tato verze roz­ši­řu­je funk­ce Open­FO­AM-v2106 v mnoha ob­las­tech kódu. Nové funk­ce před­sta­vu­jí vývoj spon­zo­ro­va­ný zá­kaz­ní­ky ...
Úterý, 04 Leden 2022
12. Webinář Není čas na změnu?
(Matching tags: Webináře,HyperMesh,Advanced Engineering,Altair,CFD,CAE)
Webi­nář spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring je určen pro všech­ny za­čí­na­jí­cí, ale i zku­še­něj­ší kon­struk­té­ry, vý­po­čtá­ře, ma­na­že­ry a všech­ny ty, kteří ne­zna­jí všech­ny pro­duk­ty ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
13. Technologická konference Future.Industry 2021
(Matching tags: Future.Industry,Advanced Engineering,Altair,CFD,Konference,CAE)
Ne­za­po­meňte se zú­čast­nit příští týden (19.–21. 10.) vý­roč­ní tech­no­lo­gic­ké kon­fe­ren­ce Fu­tu­re.In­dust­ry 2021 spo­leč­nos­ti Al­tair, vy­slech­nout před­náš­ky špič­ko­vých osob­nos­tí z ob­las­ti ...
Úterý, 12 Říjen 2021
14. Pozvánka na ALTAIR Student Webinar Series
(Matching tags: Webináře,Advanced Engineering,Altair,Studenti,CFD,Vzdělávání,CAE)
Při­poj­te se ke sle­do­vá­ní série stu­dent­ských webi­ná­řů a zjis­tě­te, jak CAE si­mu­la­ce mohou po­mo­ci při re­a­li­za­ci va­šich pro­jek­tů. Spe­ci­a­lis­té ze spo­leč­nos­ti Al­tair a z vy­so­kých ...
Úterý, 24 Srpen 2021
15. Registrace na 9. OpenFOAM konferenci je otevřena
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
... Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty ...
Úterý, 20 Červenec 2021
16. Grilování při správné teplotě se Simcenter FLOEFD
(Matching tags: Simcenter,FloEFD,CFD,Siemens,Simulace,CAE)
Po­kro­či­lé si­mu­la­ce se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i dal­ších od­vět­vích. Od­bor­ní­ci Si­e­mens však zku­si­li vy­u­žít pro­vě­ře­nou tech­no­lo­gii Si­e­mens FLOED, aby přes­ně ...
Sobota, 17 Červenec 2021
17. Webinář o nové sadě nástrojů Altair CFD
(Matching tags: Webináře,Advanced Engineering,Altair,CFD,CAE)
... ře­še­ní pro si­mu­la­ci prou­dě­ní te­ku­tin a ter­mál­ních účin­ků vy­chá­ze­jí­cí z osvěd­če­ných CFD tech­no­lo­gií Acu­Sol­ve, na­noFlui­dX, ul­tra­Flui­dX a dal­ších. Nová sada ná­stro­jů ...
Pondělí, 14 Červen 2021
18. Siemens kupuje Nextflow Software
(Matching tags: Nextflow Software,SPH,Xcelerator,Simcenter,CFD,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens ozná­mi­la, že zís­ka­la Next­flow Soft­ware, ne­zá­vis­lé­ho po­sky­to­va­te­le po­kro­či­lých ře­še­ní za­lo­že­ných na vý­po­čet­ní dy­na­mi­ce te­ku­tin (CFD). Next­flow Soft­ware ...
Pondělí, 07 Červen 2021
19. Simcenter FLOEFD 2021 pro CFD simulace a větší produktivitu
(Matching tags: Simcentrer,FloEFD,Testování,CFD,Siemens,Simulace)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la 3. květ­na nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Sim­cen­ter FLO­EFD, vý­kon­né­ho ná­stro­je vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) pro ...
Středa, 05 Květen 2021
20. Siemens rozšiřuje možnosti Simcenter STAR-CCM+
(Matching tags: Sim­cen­ter,Soft­wa­re,STAR-CCM+,AWS,HPC,CFD,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, který do­sá­hl sta­tu­su kom­pe­ten­ce Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) High Per­for­man­ce ...
Pondělí, 22 Březen 2021
21. Webinář OpenFOAM v20.12
(Matching tags: v20.12,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Webinar)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FOAM (v20.12), bez­plat­né­ho soft­wa­ru CFD s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­ným pri­már­ně spo­leč­nos­tí Open­C­FD od roku 2004, v pro­sin­ci 2020. ...
Úterý, 26 Leden 2021
22. Siemens vydal Simcenter Flotherm v2020.2
(Matching tags: 2020.2,Flotherm,Simcenter,Elektronika,Chlazení,CFD,Siemens,Software,Simulace)
Na blogs.​sw.​siemens.​com vyšel pří­spě­vek Johna Parryho, hod­no­tí­cí vy­lep­še­ní ve vy­dá­ní nové verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro chla­ze­ní elek­tro­ni­ky Sim­cen­ter Flo­therm 2020.2. ...
Pondělí, 28 Prosinec 2020
23. Virtuální konference OpenFOAM 13.–15. října 2020
(Matching tags: Virtuální,ESI,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
... se k to­mu­to for­má­tu. Jde o pri­már­ní udá­lost Open­FO­AM ve všech ob­las­tech apli­ka­cí CFD a in­te­gra­ce pro­ce­sů, uži­teč­nou pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
24. Osmá OpenFOAM konference 13.–15. října 2020
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,Simulace,CAE)
ESI Group ozná­mi­la, že na svých webo­vých strán­kách zve­řej­ni­la pro­gram kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Klik­nu­tím sem zob­ra­zí­te další po­drob­nos­ti. Pro­gram 8. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM do­pl­ní ...
Pondělí, 14 Září 2020
25. ESI OpenFOAM vydán ve verzi 20.06
(Matching tags: Charles Mockett,v20.06,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,Webinar)
ESI Group ozna­mu­je červ­no­vé vy­dá­ní bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru Open­FO­AM (v20.06) s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně fir­mou Open­C­FD od roku 2004. Při té pří­le­ži­tos­ti ...
Úterý, 07 Červenec 2020
26. On-line: Virtual ATCx – Computational Fluid Dynamics
(Matching tags: Advanced Engineering,on-line,Altair,CFD,Konference,Vzdělávání)
... spo­leč­nos­ti ino­vu­jí po­mo­cí nej­no­věj­ších CFD tech­no­lo­gií ke zkrá­ce­ní vý­vo­jo­vých cyklů a sní­že­ní ná­kla­dů. Se­tká­te se s mnoha in­spi­ra­tiv­ní­mi před­ná­še­jí­cí­mi a od­bor­ní­ky ...
Úterý, 07 Červenec 2020
27. Představuje se Pointwise v18.3 R2
(Matching tags: V18.3 R2,b-rep,Pointwise,NURBS,CFD,CAE)
Nej­no­věj­ší vy­dá­ní soft­wa­ru pro ge­ne­ro­vá­ní sítí po­čí­ta­čo­vé si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin (CFD) od spo­leč­nos­ti Poin­twi­se urych­lu­je při srov­ná­va­cím testu pro­ces sí­ťo­vá­ní po­vrchu ...
Úterý, 30 Červen 2020
28. Webinář – OpenFOAM-v1912 – 26. března 2020
(Matching tags: Webinar,Software,v1912,OpenFOAM,CFD,ESI Group)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FO­AM (v1912), bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně Open­C­FD Ltd od roku 2004. K dis­po­zi­ci je toto vy­dá­ní ...
Úterý, 10 Březen 2020
29. Pointwise ve verzi 18.3 pro CFD
(Matching tags: Verze 19.3,Pointwise,Simulace,proudění tekutin,CFD)
... v síti vy­lep­šu­je hod­no­tu zpřes­ně­ní sol­ve­ru CFD prou­dě­ní a přes­nost vý­sled­né­ho ře­še­ní. Vý­ho­dou navíc je po­ten­ci­ál­ní sní­že­ní cel­ko­vé­ho počtu buněk. Tato mož­nost vět­ší­ho ...
Středa, 18 Září 2019
30. Tecplot 360 2019 R1 zlepšuje kompatibilitu s CFD řešiči
(Matching tags: Tecplot,2019 R1,360,CFD)
Nový za­vá­dě­cí pro­gram Con­ver­ge HDF5 čte sou­bo­ry Con­ver­ge 3.0 post*.h5 pří­mo, bez nut­nos­ti pře­vo­du po­mo­cí post_­con­vert. Což šetří čas a o po­lo­vi­nu i místo na disku uži­va­te­lů ...
Úterý, 17 Září 2019
31. Simcenter 3D pro elektromagnetické simulace
(Matching tags: PLM Software,CFD,Testlab,Simulace,CAD,Siemens,CAE,Simcenter 3D,elektromagnetické)
... čas u mo­de­lo­vá­ní pro CFD ana­lý­zy, a oka­mži­tý vý­po­čet no­vých kon­fi­gu­ra­cí fle­xi­bil­ních hadic a tru­bek po změně kon­fi­gu­ra­ce ná­vr­hu. Lepší ote­vře­nost a šká­lo­va­tel­nost umožňuje ...
Středa, 04 Září 2019
32. Sim­S­ca­le před­sta­vu­je ana­lý­zy pře­no­su tepla
(Matching tags: Ashrae,CFD,Simulace,Sim­S­ca­le,Ana­lý­zy,Pře­no­s tepla)
SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce od spo­leč­nos­ti Sim­S­ca­le no­vě na­bí­zí ana­lý­zy pře­no­su tep­la za po­mo­ci vý­po­čtu dy­na­mi­ky prou­dě­ní ka­pa­lin (CFD) pro na­le­ze­ní op­ti­mál­ních ...
Pondělí, 19 Srpen 2019
33. NUMECA nabízí novou verzi svého solveru OMNIS
(Matching tags: CAE,Simulace,NUMECA,Solver,Proudění,CFD)
Společnost Numeca, která se zabývá oblastí numerické simulace proudění CFD, vydává v nové verzi svůj částicový solver využívající Lattice-Boltzmannovou metodu, OMNIS 3.1. Je určen pro komplexní simulace ...
Středa, 13 Březen 2019
34. Pointwise ve verzi 18.2 R2 pro CFD
(Matching tags: Simulace,Verze 18.2 R2,USM3D,Pointwise,ESP,CFD,NASA,Proudění,Kapaliny)
Společnost Pointwise vydala aktualizovanou verzi svého softwaru pro výpočet dynamiky kapalin (CFD) a tvorby sítí. Sice v ní jde především o opravy chyb, ale jsou zde i nějaké novinky, ...
Čtvrtek, 07 Březen 2019
35. Creative Fields dodává CF-MESH+ ve verzi 2.2
(Matching tags: CAE,Sítě,CFD,Nástroje,Verze 2.2,Creative Fields,CF-MESH+)
Creative Fields nabízí nejmodernější CFD software pro tvorbu sítí. Nejnovější aktualizací je CF-MESH+ ve verzi 2.2. Jde o plně automatizované řešení, které nabízí sadu nástrojů a funkcí ...
Čtvrtek, 31 Leden 2019
36. Orca3D přichází k uživatelům ve verzi 2.0
(Matching tags: Simulace,Kompatibilita,CFD,Verze 2.0,Orca3D,Lodi,Rhino 6,OrcaCreateStrake,Ship)
... tvorbu lodních trupů schopných dalšího vývoje. Knihovna HydroComp Drag Library byla nahrazena re­zi­sten­ční­mi metodami Savitsky and Holtrop, rozšířen byl příkaz Orca­Simerics­Analysis pro CFD simulace, ...
Středa, 23 Leden 2019
37. CFDTool s integrovaným solverem OpenFOAM
(Matching tags: Kapaliny,OpenFOAM,CFD,MATLAB,toolbox,CFDTool,Dynamika,FEATool)
CFDTool je založen na kódu FEATool Multiphysics v produktu Matlab CFD Toolbox a určen pro snadné simulace dynamiky kapalin a přenosu tepla a jejich rychlé nastavení. Nově byl aktualizován ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
38. Nové vydání – FINE/Acoustics ve verzi 8.1
(Matching tags: Simulace,Nemeca.FEM,FINE/Acoustic,Validace,CFD)
... a FINE/Open CFD.  ...
Úterý, 09 Říjen 2018
39. Applied Math Modeling vydává CoolSim pro AutoCAD 2.0
(Matching tags: Applied Math Modeling,CoolSim pro AutoCAD 2.0,Chlazení,Datová centra,Serverovny,Simulace,CFD)
... návrh datového centra přímo z AutoCADu do CFD modelovací aplikace CoolSim. A to i s přímou geometrií, a také v rámci aplikace AutoCAD (bez nutnosti stávajících výkresů) ...
Středa, 01 Srpen 2018
40. FEATool Multiphysics ve verzi 1.8
(Matching tags: Verze 1.8,PDE,FEATool,OpenFOAM,CFD,Multiphysics,MATLAB,FEM,Simulace)
... najdeme například integraci CFD solveru OpenFOAM, a díky tomu rozhraní s FEM vý­po­če­t­ním zařízením FEniCS a externí generátory sítí jako DistMesh, GiD, Gmsh a Triangle. Nové a jednoduché ...
Pondělí, 21 Květen 2018
41. Envenio nabízí EXN/Aero na Google Cloudu
(Matching tags: Analýzy,CFD,Výpočty,Simulace,Envenio,EXN/Aero,Google Cloud)
Software EXN/Aero společnosti Envenio je další novinkou platformy Google Cloud Platform. Na je po zaregistrování možné si stáhnout demo verzi produktu k vyzkoušení. Je určen pro výpočet, analýzu a simulaci ...
Čtvrtek, 17 Květen 2018
42. ENGYS vydává HELYX ve verzi 3.0.3
(Matching tags: HELYX,ENGYS,Cirrus HPC,CFD,HPC)
Ve verzi 3.0.3 vychází software HELYX od firmy ENGYS určený pro výpočet dynamiky tekutin (CFD), navrhování a optimalizaci. Využívá vlastní simulační engine HELYX-Core, který je open source. Nová verze ...
Čtvrtek, 17 Květen 2018
43. Pointwise ve verzi 18.1
(Matching tags: Pointwise,Verzei 18.1,Frameworks,Build Blocks,CFD,ANSYS)
Pro CFD (výpočetní řešení dynamiky kapalin) tvorbu sítí je určen so­ft­wa­re Pointwise, jehož vývoj je dlouhodobě podporován americkým vojenským letectvem. Za dva roky do vývoje vložilo 1,2 milionů ...
Neděle, 08 Duben 2018
44. AeroDynamic vydává ADS CFD v7
(Matching tags: AeroDynamic,ADS CFD,Paraview,OpenMP,Verze 7.0,CFD)
Společnost AeroDynamic Solutions (ADS CFD) vydává svou sadu CFD řešení ADS CFD ve verzi 7.0. Mezi novými funkcemi najdeme například analýzy rezonančního rychlostního napětí a tlumení vzduchu ...
Pondělí, 05 Březen 2018
45. SimScale nově integruje Parasolid a HOOPS Exchange
(Matching tags: Simulace,SimScale,HOOPS Exchange,Siemens PLM Software,Parasolid,Tech Soft 3D,FEA,CFD)
... a HOOPS Exchange. Díky tomu jsou možnosti simulací širší a vý­sle­d­ky přesnější, a to jak u FEA (analýzy metodou konečných prvků), tak CFD (simulace proudění tekutin). Parasolid je ...
Neděle, 18 Únor 2018
46. Seminář o CFD simulacích v automobilovém průmyslu
(Matching tags: CFD,eDrive,Bateriové systémy,Aerodynamika,Vzdělávání,Simulace,Siemens,Seminář)
... CFD simulací. Je určen OEM firmám a vývojářům pro automobilový průmysl. Seminář se koná 13. března v Hotelu Occidental v Praze a 14. března 2018 v Re­sor­tu Maximus v Brně. ...
Čtvrtek, 15 Únor 2018
47. Discovery Live od firmy ANSYS
(Matching tags: SpaceClaim,ANSYS,CFD,AIM,Discovery Live,Simulace)
Společnost ANSYS komerčně nabízí Discovery Live pro rychlou simulaci návrhu v reálném čase, jež rozšiřuje možnosti Pervasive Engineering Simulation, tedy nástroje pro simulace už v prvotní fázi ...
Středa, 14 Únor 2018
48. Seminář STAR CCN+ Inženýrské inovace s CFD výpočty
(Matching tags: Vzdělávání,Výpočty,Seminář,CFD,Multifyzikální,STAR CCM+,Inženýrské inovace)
TechSim Engineering zve na seminář STAR CCM+ Inženýrské inovace s CFD multifyzikálními výpočty, který se bude konat ve středu 21. února 2018 v Holiday Inn Kongresovém centru v Praze ...
Úterý, 13 Únor 2018
49. Pointwise oznamuje geometrické modelovací jádro
(Matching tags: CFD,CAE,Pointwise,Geometrické jádro,Geode,C++)
... i výpočetní CFD sys­tém pro práci na adaptaci sítí, povýšení prvků na vyšší pořadí, pro vkládání uzlů do průzkumného kódu apod. Jádro projektu Geode je již čtvrté generace a je ...
Středa, 03 Leden 2018
50. Agile Engineering Design System dostupný ve verzi 8.6
(Matching tags: Concepts NREC,AxCent,NUMECA,Agile,Engineering,System,CFD,Design,Simulace)
... 8.6 obsahuje pbPost, modul pro následné zpracování formou pushbutton, jenž umožňuje z prostředí AxCent spu­s­tit FINE/Turbo od NUMECA International. Také dokáže importovat CFD výsledky vytvořené ...
Pátek, 08 Prosinec 2017