Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo veletrhy

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Podzimní edice veletrhu Light + Building 2022
(Matching tags: Smart City,Frankfurt,Veletrhy)
Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí ...
Čtvrtek, 22 Září 2022
2. ConSus ANT představí na EuroBLECH udržitelná řešení
(Matching tags: Řezání vodním paprskem,Recyklace abraziva,ConSus ANT,Veletrhy,EuroBLECH)
Na ve­letr­hu Euro­BLECH 2022 (Han­no­ver, 25.–28. října, hala 12, stá­nek H85) před­sta­ví spo­leč­nost Con­Sus ANT mí­cha­cí jed­not­ku bru­si­va Con­Sus, která nyní umo­ž­ňu­je také kon­ti­nu­ál­ní ...
Pátek, 19 Srpen 2022
3. Epson na veletrhu Automatica 2022 – noví roboti a software
(Matching tags: GX8,GX4,Roboti,Automatica 2022,SCARA,Veletrhy,Epson)
Spo­leč­nost Epson je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem ro­bo­tů SCARA a na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca 2022 v Mni­cho­vě před­sta­ví svojí novou řadu s ná­zvem GX-SCARA. Nová řada ro­bo­tů Epson ...
Středa, 15 Červen 2022
4. Aplikace pro orientaci na HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Vstupenky,Veletrhy,Aplikace,Hannover Messe,Výstavy)
Již za šest dní se ote­vřou brány ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Při­bliž­ně 2500 firem před­sta­ví pro­duk­ty a ře­še­ní pro dnešek a vize pro zí­t­řek. Od 30. květ­na do 2. červ­na se bude mlu­vit ...
Úterý, 24 Květen 2022
5. Vystavovatelé z Česka na HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Znalostní platforma,Vystavovatelé,Veletrhy,Hannover Messe)
Han­no­ver Messe je před­ní svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh. Jeho nosné téma „Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce“ spo­ju­je vý­stav­ní ob­las­ti Au­to­mati­on, Mo­ti­on & Dri­ves, Di­gi­tal Eco­sys­tems, ...
Čtvrtek, 05 Květen 2022
6. AMPER 2022 – návrat po dvou letech
(Matching tags: Terinvest,AMPER,Veletrhy,ECAD)
Po dvou­le­té ko­vi­do­vé pře­stáv­ce se na br­něn­ské vý­sta­viš­tě vrací ve­letrh AMPER, který se koná ve dnech 17. až 20. květ­na. Podle dneš­ní­ho (3. 5. 2022) ná­hle­du na webo­vé strán­ky akce hlásí ...
Úterý, 03 Květen 2022
7. EuroBLECH 2022 se vrací k formátu osobního setkání
(Matching tags: Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Výstavy)
26. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu Eu­roB­LECH 2022 se usku­teč­ní ve dnech 25. – 28. října 2022 v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Po nej­no­věj­ším roz­vol­ně­ní ...
Pátek, 29 Duben 2022
8. HANNOVER MESSE 2022 (30. května až 2. června)
(Matching tags: Deutsche Messe,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy)
Od 30. květ­na do 2. červ­na před­sta­ví na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti 2 500 firem své tech­no­lo­gie pro to­vár­ny a ener­ge­tic­ké sys­témy bu­douc­nos­ti. V rámci hlav­ní­ho té­ma­tu Prů­mys­lo­vá ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
9. On-line veletrh představí zájemcům i obráběcí stroje
(Matching tags: Hy­un­dai-Wia,CNC stroje,Veletrhy,Profika)
V po­sled­ních dvou le­tech si­tu­a­ce ve světě ome­zi­la mož­nos­ti, jak mohou stro­jí­ren­ské firmy se­zná­mit kli­en­ty s no­vý­mi stro­ji a služ­ba­mi. Řada ve­letrhů byla buď zru­še­na, ...
Středa, 02 Březen 2022
10. Přesun termínu HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Deutsche Messe,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy)
Spo­leč­nost De­ut­sche Messe v úzké spo­lu­prá­ci s po­rad­ním sbo­rem vy­sta­vo­va­te­lů ve­letr­hu Han­no­ver Messe a part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA (Svaz ně­mec­ké­ho stro­jí­ren­ství ...
Čtvrtek, 20 Leden 2022
11. METAV 2022 v novém termínu od 21. do 24. června
(Matching tags: Düssel­dor­f,2022,METAV,VDW,Veletrhy)
Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ko­vo­ob­rá­bě­cích tech­no­lo­gií METAV 2022 se pře­sou­vá z břez­na na čer­ven 2022. Nový ter­mín byl sta­no­ven na 21. až 24. červ­na. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ...
Čtvrtek, 13 Leden 2022
12. HANNOVER MESSE 2022 – Digitalizace a udržitelnost
(Matching tags: Hannover Messe 2022,Udržitelnost,Veletrhy,Digitalizace)
Stě­žej­ní­mi té­ma­ty ve­letr­hu Hannover Messe 2022 jsou di­gi­ta­li­za­ce a udr­ži­tel­nost. Tímto si vůdčí stro­jí­ren­ský ve­letrh sta­no­vil jasné im­pul­zy pro ochra­nu kli­ma­tu v hos­po­dář­ství ...
Pondělí, 01 Listopad 2021
13. Rockwell slaví 30 let konání veletrhu Automation Fair
(Matching tags: Allen-Bradley,Automation Fair,Rockwell Automation,FactoryTalk,Veletrhy)
Roc­kwell Au­to­mati­on spus­ti­l re­gis­tra­ci na 30. roč­ník kaž­do­roč­ní­ho ve­letr­hu Au­to­mati­on Fair, který se bude konat vir­tu­ál­ně 10.–11. lis­to­pa­du 2021. Akce Au­to­mati­on Fair slou­ží ...
Neděle, 31 Říjen 2021
14. MCAE Systems zve na veletrh IDET v Brně
(Matching tags: IDET,MCAE Systems,Veletrhy,3D skenování,3D tisk)
Za­jí­má vás, jak lze vy­u­žít adi­tiv­ní tech­no­lo­gie v obran­ném prů­mys­lu? Víte, že vy­tiš­tě­ný díl je možné po­u­žít jako kon­co­vý vý­ro­bek a vy­dr­ží i ty nej­ná­roč­něj­ší pod­mín­ky? ...
Středa, 06 Říjen 2021
15. Siemens na MSV 2021
(Matching tags: MSV 2021,Veletrhy,Digitalizace,Siemens,Technologie)
Po roční co­vi­do­vé od­ml­ce, kdy brány br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě zů­sta­ly za­vře­né, se Si­e­mens vrací, aby před­sta­vil nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a ře­še­ní pro prů­mys­lo­vou di­gi­ta­li­za­ci. ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
16. Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka ...
Pondělí, 12 Duben 2021
17. CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021
(Matching tags: NRW,Digital Edition,AR/VR,IoT,Factory design,Veletrhy,CAD Schröer,Hannover Messe)
Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021
18. Pozvánka na HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru zne­mož­ni­lo uspo­řá­dat tra­dič­ní ve­letrhy, Han­no­ver Messe ne­vy­jí­ma­je. Na dru­hou stra­nu vý­znam­ně urych­li­lo di­gi­ta­li­za­ci eko­no­mi­ky. Au­to­ma­ti­za­ce, data ...
Středa, 24 Březen 2021
19. Virtuální METAV s pestrým programem pro obchodní návštěvníky
(Matching tags: METAV,Zpracování kovů,VDW,Veletrhy,Výroba)
„Ne­twor­king – three in one“ je mot­tem ve­letr­hu METAV di­gi­tal 2021, který ote­ví­rá své vir­tu­ál­ní dveře od úterý 23. do pátku 26. břez­na s účas­tí téměř 80 vy­sta­vo­va­te­lů ze šesti zemí. ...
Úterý, 23 Březen 2021
20. Eaton se zúčastní Stavebního veletrhu on-line
(Matching tags: GoWireless,xComfort,Chytrý domov,on-line,Veletrhy,Eaton,Stavebnictví)
V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, ...
Pátek, 15 Leden 2021
21. HANNOVER MESSE 2021 na výstavišti i digitálně
(Matching tags: Hybridně,Analovově,Digitálně,2021,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy,Strojírenství)
I když je svět stále po­la­pen pan­de­mií, po­řa­da­tel ve­letr­hu Han­no­ver Messe vidí nut­nost dívat se do bu­douc­na a po­kra­čo­vat v pří­pra­vách dal­ší­ho roč­ní­ku ve­letr­hu, který ...
Středa, 02 Prosinec 2020
22. EuroBLECH 2021 přesunut na 25. – 28. října 2022
(Matching tags: Hannoverm,Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Výstavy)
Spo­leč­nost Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons ozná­mi­la už nyní od­lo­že­ní vý­sta­vy Eu­roB­LECH, která se měla konat na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 9. do 12. břez­na 2021. Další Eu­roB­LECH, ...
Neděle, 22 Listopad 2020
23. Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. 7. 2020
(Matching tags: Digital Days,2020,Logistika,Energie,Průmysl,on-line,Veletrhy,Hannover Messe,Konference)
Po­řa­da­te­lé prv­ní­ho roč­ní­ku di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days při­pra­vi­li pr­votříd­ní pro­gram. Akce bude za­há­je­na v úterý 14. čer­ven­ce 2020 pa­ne­lo­vou dis­ku­sí ...
Středa, 08 Červenec 2020
24. FOR ARCH by měl být koncem září
(Matching tags: ABF,PVA Expo Praha,Veletrhy,For Arch,Stavebnictví)
Podle or­ga­ni­zá­to­rů by sta­veb­ní ve­letrh FOR ARCH měl na pod­zim le­toš­ní­ho roku od­star­to­vat již čtvr­tou de­ká­du své exis­ten­ce – 31. roč­ník. Je na­plá­no­ván na 22. až 26. září 2020 jako ...
Úterý, 26 Květen 2020
25. Přípravy na říjnový MSV v Brně pokračují
(Matching tags: IFA Berlin,2020,Veletrhy,MSV,Brno,Strojírenství)
Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu ...
Čtvrtek, 21 Květen 2020
26. METAV – Pojďme mluvit o inovacích
(Matching tags: Prezentace,Veletrhy,METAV,Web Sessions,Akce,VDW)
Or­ga­ni­zá­tor ve­letr­hu METAV, VDW (Ně­mec­ká aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), zve všech­ny zá­jem­ce k účas­ti na webo­vých pre­zen­ta­cích METAV – na­zva­ných „Let’s talk about in­no­vati­on“ ...
Úterý, 12 Květen 2020
27. IFA 2020 s inovativním konceptem pro bezprecedentní časy
(Matching tags: Veletrhy,IFA,2020,Berlín,COVID-19,Spotřební elektronika)
Podle vy­já­d­ře­ní or­ga­ni­zá­to­rů bude ob­lí­be­ný ve­letrh IFA Ber­lín po­kra­čo­vat i v roce 2020, ale s novým ino­va­tiv­ním kon­cep­tem, po roz­hod­nu­tí ber­lín­ské vlády za­ká­zat ...
Pátek, 24 Duben 2020
28. Dnes měl začít HANNOVER MESSE 2020
(Matching tags: Výstavy,on-line,Produkty,Hannover Messe,Veletrhy,Vystavovatelé,2020)
Na pon­dě­lí 20. dubna 2020 bylo na­plá­no­vá­no ote­vře­ní vstup­ních bran ve­letr­hu Han­no­ver Messe. V Han­no­ve­ru se měli se­tkat prů­kop­ní­ci, du­chov­ní vůdci, vědci a uži­va­te­lé, ...
Pondělí, 20 Duben 2020
29. Slevy pro vystavovatele na MSV 2020 jen do konce dubna
(Matching tags: Přihlášky,2020,MSV,Veletrhy,Brno,Strojírenství)
Nad le­toš­ní­mi ve­letrž­ní­mi ak­ce­mi zatím stále visí mrak opat­ře­ní proti ší­ře­ní Co­vi­du-19. Přes­to se na­jdou op­ti­mis­té, kteří ří­ka­jí, že aspoň pod­zim­ní akce pro­běh­nou v ob­vyk­lém ...
Čtvrtek, 16 Duben 2020
30. Přesouvání a rušení dalších veletrhů
(Matching tags: AMPER,Veletrhy,Techagro,BVV,Přesouvání,Rušení,Terinvest)
Přes­to­že ještě ve stře­du při­šly do naší pošty výzvy k akre­di­ta­ci na ve­letrh Amper, včera je ná­sle­do­va­la zprá­va o tom, že se Amper 2020 pře­sou­vá na rok 2021, což ovšem fak­tic­ky ...
Pátek, 06 Březen 2020
31. HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července
(Matching tags: 2020,COVID-19,Odkložení,13.–17. července,Koronavirus,Hannover Messe,Veletrhy)
Za­tím­co ještě mi­nu­lý týden jsme psali, že Han­no­ver Messe pro­běh­ne v plá­no­va­ném ter­mí­nu, dnes (4. 3. 2020) jsme ob­dr­že­li zprá­vu, že v dů­sled­ku sou­čas­né si­tu­a­ce tý­ka­jí­cí ...
Středa, 04 Březen 2020
32. Změny impulzem růstu na Hannover Messe 2020
(Matching tags: Výstavy,2020,Hannover Messe,Veletrhy,Industrial Transformation)
Ve­letrh Han­no­ver Messe 2020 a jeho hlav­ní téma In­dustrial Trans­for­mati­on ukáže šance a po­ten­ci­á­ly, které ply­nou z ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, ros­tou­cí­ho množ­ství stále ...
Pondělí, 24 Únor 2020
33. Stavební veletrh Brno 2020 už tento týden
(Matching tags: Stavební veletrh,Mobitex,Dřevo a stavby,Stavebnictví,Veletrhy,Brno,Luxion)
Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je ...
Pondělí, 24 Únor 2020
34. Hannover Messe ukáže pro a proti digitálního věku
(Matching tags: Digitalizace,Lidé,Veletrhy,Stroje,Hannover Messe,Diskuse,Průmysl,Transformation Stage)
Je v bu­douc­nu oprav­du možná ko­exis­ten­ce člo­vě­ka se stro­jem? Vy­tla­čí in­ter­ne­to­vý ob­chod tra­dič­ní ka­men­né ob­cho­dy? Je kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­ba spíše fikce? Di­gi­tál­ní ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
35. Hannover Messe 2020 – Lightweighting Summit
(Matching tags: Výstavy,Hannover Messe,Veletrhy,Stavby,Lightweighting Summit,GF Cas­ting So­lu­ti­ons)
Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, ...
Pátek, 17 Leden 2020
36. EMO Hannover 2019 otevřel brány návštěvníkům
(Matching tags: 2019,Strojírenství,Obrábění,Výstavy,Hannover,EMO,Veletrhy)
Vý­znam­ní před­sta­vi­te­lé ně­mec­ké vlády, te­le­ko­mu­ni­ka­cí a prů­mys­lu dnes (pondělí 16. 9.) ote­vře­li před­ní svě­to­vý ve­letrh zpra­co­vá­ní kovů, který po­tr­vá šest dnů, do so­bo­ty 21. ...
Pondělí, 16 Září 2019
37. TOSHULIN na EMO Hannover 2019
(Matching tags: TOSHULIN,EMO Hannover,Obráběcí stroje,Strojírenství,Veletrhy,2019,TOS Kuřim)
Jediným českým zástupcem na tzv. EMO Hannover 2019 Preview, akci která byla uspořádána pro zástupce tisku z celého světa ve dnech 3. a 4. července v Hannoveru, byla společnost ...
Úterý, 09 Červenec 2019
38. Nová dimenze zasíťované výroby
(Matching tags: Industry 4.0,VDW,OPC UA,umati,Hannover,EMO,Veletrhy)
Univerzální rozhraní obráběcích strojů – umati – bude předvedeno na EMO Hannover 2019 ve dnech 16. až 21. září. Přibližně 50 výrobců obráběcích strojů z celého světa zde spojí své síly, ...
Pondělí, 08 Červenec 2019
39. V září se koná světový veletrh EMO Hannover 2019
(Matching tags: Veletrhy,Hannover,EMO,Průmysl 4.0,IoT,Strojírenství,Výstavy)
Od 16. do 21. září 2019 se v Hannoveru uskuteční 22. ročník veletrhu EMO. Vedoucí světový veletrh zpracování kovů se koná opět v Německu, které je třetím největším trhem obráběcích ...
Úterý, 18 Červen 2019
40. Elita moderních technologíí se setká v květnu v Linci
(Matching tags: 2019,SMART Automation,Austria,Reed Exhibitions,Výstavy,Veletrhy,Linz)
Rakouský organizátor Reed Exhibitions pořádá střídavě ve Vídni a v Linci výstavu SMART Automation Austria. Letos připadá pořadí na Design Center Linz, které otevře této výstavě dveře ...
Úterý, 30 Duben 2019
41. Canon na veletrhu FESPA 2019
(Matching tags: Novinky,Veletrhy,Arizona,FESPA 2019,Potisk,Knihkupectví,ProStream,Canon,Océ)
Na stánku mnichovského výstaviště s označením B5-E30 představí od 14. do 17. května Canon celou řadu velkoformátových aplikací, skrze které předvede schopnost tisku vzbu­zo­vat emoce. Ve fiktivním ...
Úterý, 30 Duben 2019
42. Mezinárodní veletrh Moulding Expo 2019 ve Stuttgartu
(Matching tags: Stuttgart,Moulding Expo,MEX19,Messe,Veletrhy,Výstavy)
Moulding Expo je jedna z velkých výstav s dvouletým cyklem pořádání na výstavišti ve Stuttgartu, která letos proběhne ve dnech 21. až 24. kvě­t­na. Skládá se ze dvou ...
Úterý, 23 Duben 2019
43. Hannover Messe 2019 začíná
(Matching tags: Hannover,Messe,Veletrhy,Průmysl,Německo)
Psát o tom, že Hannover Messe je přední světový průmyslový veletrh by bylo nošením dříví do lesa nebo sov do Athén. Začíná 1. dubna 2019 a nejde o žádný aprílový žert. Poslední březnové dny bylo hannoverské ...
Neděle, 31 Březen 2019
44. Hannover Messe – Get new technology first!
(Matching tags: Výstavy,Veletrhy,Hannover Messe,eTickets,2019,Permanentní vstupenky)
Získejte permanentní vstupenku zdarma HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho hlavní téma „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ představuje do­po­dro­b­na digitalizaci výroby ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
45. Hannover Messe – Get new technology first!
(Matching tags: Výstavy,Hannover Messe,Veletrhy,eTickets,2019,Permanentní vstupenky)
Stejně jako v předchozích letech nabízíme našim čtenářům odkaz pro získání bezplatných permanentních elektronických vstupenek (eTic­kets): www.hannovermesse.de/ticketregistration. Přední svě­to­vý ...
Pondělí, 14 Leden 2019
46. Průmysl 4.0 a umělá inteligence na HANNOVER MESSE 2019
(Matching tags: HANNOVER MESSE 2019,Umělá inteligence,Průmysl 4.0,Výstavy,Veletrhy)
Hannover Messe posouvá digitální transformaci a energetické ho­s­po­dář­ství kupředu. Každý rok představuje další krok směrem do bu­dou­c­no­sti. V roce 2019 je vedoucím tématem „Integrated ...
Pátek, 02 Listopad 2018
47. Veletrh pro zpracovatele plechu – EuroBLECH 2018
(Matching tags: EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Digitalizace,Zpracování plechu,Průmysl 4.0)
Letošní 25. ročník veletrhu technologií pro zpracování plechu se bude konat od 23. do 26. října 2018 v německém Hanoveru. Svůj stánek si na celosvětově vedoucím veletrhu pro průmysl ...
Úterý, 25 Září 2018
48. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: MSV,Veletrhy,Brno,3D skenování,Robot,MCAE Systems,KUKA,Tebis,Obrábění)
Citlivým rukám sochaře zdatně sekundoval robot s obráběcí hlavou, který podle dat získaných 3D skenováním pomohl vytvořit dvě po­do­bi­z­ny prvního prezidenta Československa. Nejmodernější strojírenské ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
49. Nové UR coboty e-Series uvidí zákazníci na MSV v Brně
(Matching tags: e-Series,Coboty,MSV 2018,Výstavy,Veletrhy,Universal,Robots,Brno)
Universal Robots na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV 2018) v Brně poprvé naživo představí českým podnikům e-Series, inovovanou řadu kolaborativních robotů globálně uvedených ...
Čtvrtek, 02 Srpen 2018
50. MCAE ukáže jak zefektivnit a zautomatizovat výrobní procesy
(Matching tags: MCAE,For Industry,Veletrhy,Stratasys,Tebis,Výstavy,MSV Nitra)
Příchozí jarní období vybízí k nastartování a obnově a tak na nad­chá­ze­jí­cích jarních strojírenských veletrzích by si firmy neměly nechat ujít nabídku moderních 3D technologií české ...
Středa, 09 Květen 2018