Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2023 představí novinky z oboru tváření a obrábění

Pondělí, 02 Říjen 2023 22:36

Tvareni plechu-2340Klí­čo­vým a nej­za­stou­pe­něj­ším obo­rem Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu bude i le­tos tvá­ře­ní a ob­rá­bě­ní. Jedná se o zá­sad­ní od­vět­ví pro český prů­my­sl, které umo­ž­ňu­je trans­for­mo­vat ma­te­ri­á­ly do kon­co­vých vý­rob­ků. Z oboru tvá­ře­ní se před­sta­ví na­pří­klad Bodor Laser, Cidan Ma­chi­ne­ry, Colab, Crip­pa, Flow Eu­ro­pe, HSG Laser, Ka­mi­te­ka CZ, KM CNC, Maq­fort, Nukon, Pres­sen­tech­nik, Press­tech­nik, Prima Power Cen­t­ral Eu­ro­pe, PTV, R.D.I., Ri­ma­tec, Ser­vis­tek, Sp­‑Tech, Stema­‑tech, Trum­pf Praha a další.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

S produkty Dassault Systèmes až ke hvězdám

Středa, 27 Září 2023 13:50

IST 15253 03079-2340Sku­teč­nost, že se mezi nově vzni­ka­jí­cí­mi fir­ma­mi ob­je­vu­jí stále nové a nové mladé start­‑upy, není nic ne­ob­vyk­lé­ho. Ne každý den však vzni­ka­jí nové sub­jek­ty s tak am­bi­ció­zními cíli, jako mají za­kla­da­te­lé vloni vznik­lé spo­leč­nos­ti Ote­Spa­ce. Těmi cíli není nic men­ší­ho než záměr vy­rá­bět v České re­pub­li­ce čes­kým prů­mys­lem ra­ke­to­vé no­si­če, které budou pod čes­kou vlaj­kou vy­ná­šet sa­te­li­ty na nízké or­bi­ty naší pla­ne­ty.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Seznamte se se SOLIDWORKS Model­‑Based Definition

Pondělí, 02 Říjen 2023 22:05

Solidworks MBD-2340Za­re­gis­truj­te se do zku­šeb­ní verze on­li­ne a za­čně­te během pár minut in­tu­i­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím po­pi­sů vklá­da­ných přímo do 3D mo­de­lů. So­lid­works Model­‑Based De­fi­ni­ti­on (MBD) vám umož­ní de­fi­no­vat a zpra­co­vá­vat pro­duk­to­vé a vý­rob­ní spe­ci­fi­ka­ce jako jsou 3D kóty, tva­ro­vé a po­lo­ho­vé to­le­ran­ce, data a další typy po­pi­sů ne­u­vě­ři­tel­ně udr­ži­tel­ným způ­so­bem, který na­hra­dí kon­venč­ní od­vo­zo­vá­ní in­for­ma­cí z vý­kre­sů.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Atraktivní výukové projekty s využitím PLM a 3D tisku

Pondělí, 02 Říjen 2023 14:14

PF0001--2340Vy­u­ži­tí mo­der­ních vý­rob­ních tech­no­lo­gií v ná­vaz­nos­ti na PLM data po­sky­tu­je ve výuce a stu­dent­ských pro­jek­tech řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Po­dí­vej­me se dnes na prázd­ni­no­vý pro­jekt, který vzni­kl pů­vod­ně jako snaha vy­zkou­šet ně­kte­rá ře­še­ní z ob­las­ti stále po­pu­lár­něj­ší elek­tro­mo­bi­li­ty na de­mon­strač­ním RC mo­de­lu. Ve spo­je­ní s tímto pro­jek­tem se ale ná­sled­ně uká­za­la řada za­jí­ma­vých mož­nos­tí, které jsme poz­dě­ji in­te­gro­va­li do výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Novinky pro tisk CAD výkresů a plakátů od Canonu

Pondělí, 02 Říjen 2023 12:12

Canon imagePROGRAF TM-2340Canon uvedl na trh novou řadu tis­ká­ren image­PRO­GRAF TM A0+ a A1+ pro vý­rob­ce tech­nic­kých a pro­pa­gač­ních vel­ko­for­má­to­vých tis­ko­vých apli­ka­cí. Najde uplat­ně­ní v růz­ných od­vět­vích od ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví a vý­ro­by až po ma­lo­ob­chod, po­hos­tin­ství a vzdě­lá­vá­ní. Sou­čás­tí port­fo­lia je pět mo­de­lů – TM­‑355, TM­‑350 a TM­‑340 pro tisk for­má­tu A0+ a TM­‑255 a TM­‑240 pro tisk for­má­tu A1+ – všech­ny s nově vy­vi­nu­tým, zá­ři­vým in­kous­tem pur­pu­ro­vé barvy.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Elvira na MSV 2023 představí robotické skenování

Pondělí, 02 Říjen 2023 11:53

Roboticky skener-2340El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ozná­mi­la, že na le­toš­ním roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně (MSV) před­sta­ví stol­ní a ruční 3D ske­ne­ry na dvou ro­bo­tic­kých pra­co­viš­tích s ko­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots. 3D ske­ne­ry 3D Scan­tech a Evi­xs­can při­pev­ně­né na ro­bo­tic­kých ra­me­nech de­mon­stru­jí novou úroveň au­to­ma­ti­za­ce a přes­nos­ti ske­no­va­cích pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Pozvánka na Závodní den ČVUT

Pátek, 29 Září 2023 00:19

CTUCarTech-2339Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se usku­teč­ní v úterý 3. října na ulici Tech­nic­ká v kam­pu­su v Praze – Dej­vi­cích. Stu­dent­ské týmy eFor­ce z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké a CTU Car­Tech z Fa­kul­ty stroj­ní navíc ofi­ci­ál­ně uve­dou jednu vel­kou no­vin­ku. Pro­gram od­star­tu­je v 9:00 a skon­čí kolem po­led­ne.

Celý článek... Autor článku: ČVUT
 

Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR

Středa, 27 Září 2023 23:44

7M6A9943-2339Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě toho plá­nu­je na­sa­ze­ní Mi­R250, který se bude sta­rat o pře­pra­vu ve vzni­ka­jí­cím zá­vo­dě na po­vr­cho­vé mon­tá­že. Op­ti­ma­li­za­ce vy­bra­ných pro­ce­sů ušet­ři­la čas a umož­ni­la pře­řa­dit za­měst­nan­ce na po­zi­ce s od­po­věd­něj­ší­mi a méně fy­zic­ky ná­roč­ný­mi úkoly.

Celý článek... Autor článku: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots
 

Designblok uvede víceúčelovou židli Lambda od RIM CZ

Úterý, 26 Září 2023 20:27

UPM Vrtiska Zak instalace 02 18 2023  0005-2339Ve stře­du 4. října se v Praze usku­teč­ní pět­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu De­signblok. Udá­lost sli­bu­je nejen vý­sta­vy a pre­zen­ta­ce svě­to­vých de­sig­né­rů, ale také po­hled do bu­douc­nos­ti de­signo­vé­ho světa. V rámci fes­ti­va­lu pro­gre­siv­ní znač­ka de­signo­vé­ho ná­byt­ku před­sta­ví Rim CZ svou po­sled­ní no­vin­ku, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s de­sig­né­ry Ro­ma­nem Vr­tiš­kou a Vla­di­mí­rem Žákem.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Sandvik mění logotyp a vizuální identitu

Úterý, 26 Září 2023 12:07

Sandvik new logo-2339Sand­vik před­sta­vil 21. září svou novou vi­zu­ál­ní identi­tu. Zdů­razňuje zá­va­zek spo­leč­nos­ti vést posun smě­rem k di­gi­tál­ně ří­ze­né­mu a au­to­ma­ti­zo­va­né­mu prů­mys­lu a je vy­vi­nu­ta tak, aby od­po­ví­da­la sou­čas­né­mu po­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti jako tech­no­lo­gic­ké­ho lídra, který svým zá­kaz­ní­kům umožňuje zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, efek­ti­vi­tu a udr­ži­tel­nost.

Celý článek... Autor článku: Sandvik
 

Nový průmyslový panelový počítač Rocksmart RSC610

Úterý, 26 Září 2023 01:27

Rocksmart RSC610 Front-2339WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svého nej­no­věj­ší­ho člena řady Rock­smart. Rock­smart RSC610 je vý­kon­ný a vše­stran­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač. Díky kom­bi­na­ci vy­ni­ka­jí­cí­ho vý­ko­nu, vše­stran­né ko­nek­ti­vi­ty a vy­so­ce kva­lit­ní­ho de­sig­nu roz­ši­řu­je po­čí­tač RSC610 mož­nos­ti pro stro­jí­ren­ství a au­to­ma­ti­za­ci. Nový Rock­smart RSC610 je na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val po­tře­bám ná­roč­ných apli­ka­cí, a na­bí­zí pů­so­bi­vou řadu funk­cí.

Celý článek... Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies
 

EMO Hannover z pohledu Profiky

Úterý, 26 Září 2023 00:13

Hanwha EMO Hannover-2023-2339Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí tren­dy, vy­sta­vo­va­te­lé zde pre­zen­tu­jí své no­vin­ky a nej­lep­ší stro­je. Le­toš­ní roč­ník podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka uká­zal na vzrůs­ta­jí­cí dů­le­ži­tost ro­bo­ti­za­ce.

Celý článek... Autor článku: Profika
 

Velkoformátové tiskárny nové řady HP Latex 630

Pondělí, 25 Září 2023 14:42

HP Latex 630 W Print and Cut Plus Solutions-2339HP Inc uved­la na trh novou řadu tis­ká­ren HP Latex 630, která zpří­stupňuje tech­no­lo­gii bí­lé­ho in­kous­tu tis­kař­ským fir­mám všech ve­li­kos­tí. Bílý in­koust umož­ňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet pů­so­bi­věj­ší spek­trum ná­pi­sů a de­ko­ra­cí s vy­so­kou kva­li­tou ob­ra­zu a vý­raz­ný­mi barva­mi, a při­pra­vo­vat tak kam­pa­ně, které upou­ta­jí po­zor­nost kon­co­vých zá­kaz­ní­ků.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Robotičtí psi a drony součástí bezpečnostního kamerového systému

Pondělí, 25 Září 2023 14:11

F4F carbon drone close up-2339Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů Fly­4­fu­tu­re a ro­bo­tic­ké­ho psa Spot od Bos­ton Dy­na­mics do IP ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Uni­kát­ní spo­je­ní za­ve­de­né­ho bez­peč­nost­ní­ho ře­še­ní a ex­pe­ri­men­tál­ních ro­bo­tic­kých plat­fo­rem uka­zu­je možný směr vý­vo­je – ochrá­ní­me v blíz­ké bu­douc­nos­ti ob­jek­ty s po­mo­cí sa­mo­stat­ně pa­t­ro­lu­jí­cích dronů nebo sme­ček ro­bo­tic­kých psů?

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Digitální továrna 2.0 na MSV o budoucnosti průmyslu

Pátek, 22 Září 2023 12:17

Digitalni tovarna BVV 2022-2338Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v dneš­ní době vý­znam­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho od­vět­ví a prů­my­sl není vý­jim­kou. Umožňuje stro­jí­ren­ským fir­mám au­to­ma­ti­zo­vat mnoho pro­ce­sů, což vede ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a pro­duk­ti­vi­ty. A právě di­gi­ta­li­za­ce bude jed­ním z klí­čo­vých témat Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se koná od 10. do 13. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Di­gi­tál­ním tech­no­lo­giím se bude vě­no­vat už po­čtvr­té pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, který ná­vštěv­ní­ci na­jdou v pa­vi­lo­nu F.

Celý článek... Autor článku: BVV
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci