Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sandvik završuje akvizici společnosti Cambrio

Pátek, 22 Říjen 2021 11:23

Cambrio-2142San­dvik do­kon­čil dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci před­ní ame­ric­ké firmy Cambrio s port­fo­li­em v CAD/CAM soft­wa­ru pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, do­pra­va, ener­ge­ti­ka, lé­kař­ství a le­tec­tví. V roce 2020 mělo Cambrio pří­jmy asi 68 mi­li­o­nů USD s EBIT marží mírně zře­dě­nou na San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons. Dopad na pří­jmy San­dvi­ku na akcii bude po­zi­tiv­ní.

Celý článek... Autor článku: Sandvik
 

FinalWire vydal software AIDA64 ve verzi 6.50

Čtvrtek, 21 Říjen 2021 00:00

AIDA64-2142Spo­leč­nost Fi­na­lWi­re ozná­mi­la 19. října oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­rů AI­DA­64 Ex­tre­me 6.50, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le, AI­DA­64 En­gi­neer 6.50, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry, AI­DA­64 Busi­ness 6.50, zá­klad­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu sítě pro malé a střed­ní pod­ni­ky a také soft­wa­ru AI­DA­64 Ne­twork Audit 6.50, sady ná­stro­jů učené pro audit sítí ke sběru a sprá­vě in­ven­tá­ře fi­rem­ní sítě.

Celý článek... Autor článku: FinalWire
 

Implementace CATIA V6 do společnosti INTERNATIONAL METAL PLAST

Pátek, 22 Říjen 2021 00:19

IMP-plasty-2142Ře­še­ní CATIA V6 na plat­for­mě 3DE­X­PE­RI­EN­CE nově vy­u­ží­vá i stro­jí­ren­ská spo­leč­nost In­ter­nati­o­nal Metal Plast (IMP) se síd­lem v Jab­lon­ci nad Nisou, která se vě­nu­je vý­vo­ji a vý­ro­bě skla­do­va­cích a pře­prav­ních sys­té­mů. Ře­še­ní za­jis­ti­la spo­leč­nost BEKO En­gi­nee­ring, která na­vrh­la im­ple­men­ta­ci sys­té­mu CATIA V6 na plat­for­mě 3D­EX­PE­RI­EN­CE pro efek­tiv­ní vývoj me­cha­nic­kých dílů a se­stav.

Celý článek... Autor článku: BEKO Engineering
 

Nové extrémní notebooky Dell Latitude Rugged

Středa, 20 Říjen 2021 23:05

Dell Latitude 5430 Rugged-7330 Rugged Extreme-2142Tech­no­lo­gie hrají stále větší roli na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, v ob­las­tech od míst­ní sa­mo­sprá­vy až po za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a zdra­ví oby­va­tel. Při práci v pro­stře­dí, které je vy­sta­ve­né pří­rod­ním živlům, ex­trém­ním tep­lo­tám, stá­lým vib­ra­cím, pra­chu či vlh­kos­ti, má tra­dič­ní kan­ce­lář­ské vy­ba­ve­ní své li­mi­ty. Na trh proto při­chá­zí nové mo­de­ly odol­ných no­te­boo­ků Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Rug­ged Ex­tre­me pro ná­roč­né.

Celý článek... Autor článku: Dell Technologies
 

Česká lokalizace Fusion 360 nyní s Generative Design

Úterý, 19 Říjen 2021 23:39

Fusion 360 cesky-2142Zprá­va z říj­no­vé­ho CAD-NEWS bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uvádí, že po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vá česká lo­ka­li­za­ce pro CAD/CAM/PCB apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360 nyní za­hr­nu­je i české pro­stře­dí pro modul Ge­ne­ra­tiv­ní­ho na­vr­ho­vá­ní (GD), včet­ně GD te­ku­tin. Pře­lo­že­ny jsou rov­něž vy­lep­še­né funk­ce kóto­vá­ní, řezů, práce s ple­chy a další.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

Creaform uvádí tři nová řešení řady R-Series

Úterý, 19 Říjen 2021 21:56

metrascan-r black hd car door inspection-inside-3-2142Cre­a­form ozná­mil 19. října nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady R-Se­ries, včet­ně no­vé­ho ske­ne­ru Me­traS­CAN-R Black | Elite HD se zlep­še­ným vý­ko­nem, a novým vy­dá­ním VXe­le­ments ur­če­ných pro dlou­ho­do­bou pod­po­ru (long-term sup­port – LTS). Tato nej­mo­der­něj­ší sada ře­še­ní také ob­sa­hu­je novou verzi mo­du­lu VXscan-R, spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­né­ho pro při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho roz­vr­že­ní 3D ske­no­va­cích buněk, při za­cho­vá­ní snad­nos­ti po­u­ží­vá­ní soft­wa­ru pro pro­gra­mo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek... Autor článku: Creaform
 

Ex­klu­ziv­ní na­bíd­ka kan­ce­lář­ských pro­stor k pro­nájmu v srdci Os­t­ra­vy

Úterý, 19 Říjen 2021 09:41

Brandlovka 2021 foto toast IMGL3272-2142Hle­dá­te sídlo pro nově vzniklou, fun­gu­jí­cí spo­leč­nost či pro roz­ší­ře­ní sítě Va­šich po­bo­ček? Po­tře­bu­je­te re­pre­zen­ta­tiv­ní pro­sto­ry pro re­a­li­za­ci schůzek? Teď zpo­zor­ně­te. Na­bí­zí­me pro­ná­jem mo­der­ních kan­ce­lář­ských pro­stor ve vy­so­kém stan­dar­du o cel­ko­vé vý­mě­ře 350 m², a to v sa­mot­ném cen­t­ru Os­t­ra­vy. Pro­sto­ry are­á­lu Bran­dlov­ka jsou ide­ál­ní pro tu­zem­ské, ale i za­hra­nič­ní firmy, kre­a­tiv­ce, ar­chi­tek­ty, de­sig­né­ry, firmy z ob­las­ti CAD/CAM sys­té­mů i ostat­ní z ve­de­ní firem po­hy­bu­jí­cí se v ob­las­ti CAD apli­ka­cí.

Celý článek... Autor článku: Brandlovka
 

Zajímavé nástroje na portálu Tekla Warehouse

Pondělí, 18 Říjen 2021 10:20

Tekla Warehouse-2142Tekla v zá­klad­ní in­sta­la­ci ob­sa­hu­je spous­tu ná­stro­jů a funk­cí, které jsou po­třeb­né pro tvor­bu kon­strukč­ní­ho mo­de­lu ne­zá­vis­le na ma­te­ri­á­lu. Uži­va­te­lé však mají mož­nost vy­u­ží­vat i dal­ších ná­stro­jů a apli­ka­cí, které jsou do­stup­né na Tekla Ware­hou­se. Ná­sle­du­jí­cí řádky před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší ná­stro­je, které mů­že­te na por­tá­lu Tekla Ware­hou­se najít.

Celý článek... Autor článku: Construsoft
 

Siemens představuje Solid Edge 2022

Pondělí, 18 Říjen 2021 09:56

SolidEdge-fiamma-hero-full-model-view-2142Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware vydal soft­ware Solid Edge 2022 se za­čle­ně­ním au­to­ma­ti­za­cí za­lo­že­ných na pra­vi­dlech, s větší mož­nos­tí pra­co­vat s mrač­ny bodů, sí­tě­mi a im­por­to­va­ný­mi daty bez nut­nos­ti pře­kla­du vedle no­vých ná­stro­jů pro 2,5osé ob­rá­bě­ní a ultra-efek­tiv­ní si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin. Solid Edge, jako část port­fo­lia pro­duk­tů Si­e­mens Xce­le­ra­tor, je in­tu­i­tiv­ní vý­vo­jo­vá pro­duk­to­vá plat­for­ma pro urych­le­ní všech aspek­tů tvor­by vý­rob­ku, včet­ně 3D ná­vr­hu, si­mu­la­ce, vi­zu­a­li­za­ce, vý­ro­by a ří­ze­ní de­sig­nu.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD

Pátek, 15 Říjen 2021 23:08

3Dconnexion Keyboard-Pro-with-Numpad US-International-2141Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií na světě ur­če­ných vý­hrad­ně pro práci v CAD apli­ka­cích, pro­jekč­ních pro­gra­mech a 3D pro­stře­dích. Pro­duk­ty op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 soft­wa­ro­vých ba­líč­ků po­má­ha­jí lidem na­příč od­vět­ví­mi vy­tvá­řet lepší ná­vrhy efek­tiv­ně­ji.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

Senzor OnRobot HEX-E pomáhá při rehabilitacích

Pátek, 15 Říjen 2021 00:27

HEX-E bottom top-2141OnRo­bot ozná­mil, že firma He­a­xel, do­da­va­tel ro­bo­tic­kých zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní pro re­ha­bi­li­tač­ní pro­cedu­ry, vy­u­ží­vá ve svých pro­duk­tech sen­zor OnRo­bot HEX-E. Vy­so­ká cit­li­vost a přes­nost sen­zo­ru OnRo­bot umožňuje za­ří­ze­ním He­a­xel bez­peč­né a přes­né na­sta­ve­ní síly při re­ha­bi­li­ta­ci pa­ci­en­tů s neu­ro­lo­gic­ký­mi po­tí­že­mi.

Celý článek... Autor článku: OnRobot
 

Nové propojené nástroje v 3DEXPERIENCE Solidworks

Čtvrtek, 14 Říjen 2021 23:57

3DExperience Solidworks-2141Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works pro stol­ní po­čí­ta­če, který po­krý­vá je­jich po­tře­by od kon­cepč­ních ná­vrhů až po uve­de­ní pro­duk­tů na trh. Nyní je možné So­lid­works po­mo­cí plat­for­my 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works pro­po­jit s port­fo­li­em 3DEx­pe­ri­en­ce Works a vy­u­ží­vat tak jed­not­né clou­do­vé pro­stře­dí pro vývoj vý­rob­ků.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Hexagon přidává do HxGN Content Programu další země

Čtvrtek, 14 Říjen 2021 23:26

Hexagon London Tower Bridge-2141Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 14. října 2021, že HxGN Con­tent Pro­gram nyní na­bí­zí le­tec­ké sním­ky An­g­lie, Skot­ska a Wa­le­su s roz­li­še­ním až 12,5 cen­ti­me­t­ru. díky part­ner­ství s Blu­es­ky In­ter­nati­o­nal. Při­dá­ní Blu­es­ky dat po­sky­tu­je oka­mži­tý pří­stup k růz­ným da­to­vým sadám Velké Bri­tá­nie:

Celý článek... Autor článku: Hexagon Geosystems
 

Aditivní výrobní materiály pro výrobu z plastů

Středa, 13 Říjen 2021 23:52

Figure 4 Materials Guide-2141Díky nej­no­věj­ším tech­no­lo­gic­kým po­kro­kům umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k součástem s kva­li­tou, rych­los­tí a ná­kla­dy při­pra­ve­ný­mi na vý­ro­bu. Je­di­nou věcí, kte­rou je třeba zvlád­nout, je do­sa­že­ní ma­te­ri­á­lo­vých vlast­nos­tí na úrov­ni vý­ro­by. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4 na vý­rob­ní úrov­ni je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od pro­to­ty­po­vá­ní přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu pro bez­pro­blé­mo­vý a efek­tiv­ní pra­cov­ní po­stup.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

Ovladatelnost výkonu elektronických výrobků

Středa, 13 Říjen 2021 23:30

EMWorks-webinar-2141EMWorks zve na webi­nář Ovla­da­tel­nost vý­ko­nu elek­tro­nic­kých vý­rob­ků, který se koná ve čtvr­tek 14. října 2021 ve dvou re­la­cích v 15:0020:00 hodin. Ma­ni­pu­la­ce s vý­ko­nem elek­tro­nic­kých pro­duk­tů má pro elek­tro­nic­ké­ho in­že­ný­ra zá­sad­ní vý­znam. Aby se ochrá­ni­lo tes­to­va­né za­ří­ze­ní, jsou sys­témy ob­vykle pře­di­men­zo­vá­ny tak, aby fun­go­va­ly v dy­na­mic­kém roz­sa­hu hlu­bo­ko pod škod­li­vý­mi úrov­ně­mi vý­ko­nu.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci