Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021

Pondělí, 25 Říjen 2021 22:27

Evatronix na Formnext-2143Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Zú­čast­ní se před­ní firmy z prů­mys­lu adi­tiv­ních tech­no­lo­gií. Eva­t­ro­nix před­sta­ví své nej­no­věj­ší 3D pro­duk­ty evi­Xs­can a ře­še­ní pod­po­ru­jí­cí au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy ří­ze­ní kva­li­ty. Ve­letrh Form­next je jed­nou z nej­vět­ších a nej­dů­le­ži­těj­ších udá­los­tí v ob­las­ti adi­tiv­ních vý­rob­ních a pří­buz­ných tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

eSeminář To nejlepší z MBSE – 2. listopadu 2021

Pondělí, 25 Říjen 2021 21:00

end-to-end-requirement-based-development-catia-magic-and-catia-stimulus-2143Tento webi­nář při­pra­ve­ný spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tè­mes na 2. lis­to­pa­du 2021 před­sta­ví prů­běh práce s CATIA Magic (zná­mou jako Cameo) a CATIA Sti­mu­lus i způ­sob za­jiš­tě­ní di­gi­tál­ní kon­ti­nu­i­ty. Vhod­nost po­u­ži­tí MBSE (Model Based Sys­tems En­gi­nee­ring) me­­to­dy je často spo­jo­vá­na pouze s velmi čas­ný­mi fá­ze­mi vý­vo­je in­te­gro­va­ných sys­té­mů. Nicmé­ně vý­ho­dy po­u­ží­vá­ní mo­de­lů mů­že­me roz­ší­řit na celý vý­vo­jo­vý pro­ces a au­to­ma­ti­zo­vat ak­ti­vi­ty.

Celý článek... Autor článku: Das­sault Sys­tè­mes
 

Elvira rozšiřuje v Praze showroom 3D technologií

Pondělí, 25 Říjen 2021 17:02

Elvira Abc3D showroom II-2143Spo­leč­nost El­vi­ra ote­vře­la ve svém sídle Praze 5 – Hlu­bo­če­pích showro­om za­mě­ře­ný na pre­zen­ta­ci a prak­tic­ké ukáz­ky 3D tech­no­lo­gií. Cílem spo­leč­nos­ti je před­sta­vit stá­va­jí­cím i po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům kom­plet­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D ske­no­vá­ní přes 3D mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk, který umožňuje změ­nit za­běh­nu­tou praxi a zvý­šit efek­ti­vi­tu je­jich vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

Notebook Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition pro tvůrce ve 3D

Pondělí, 25 Říjen 2021 16:09

Acer ConceptD 7 SLE-Lifestyle 3-2143Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la no­te­book Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on (CN715-73G), který de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům při­ná­ší úchvat­né ste­re­o­sko­pic­ké 3D pro­stře­dí bez brýlí. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce pod­po­ru­je tvůr­ce po­mo­cí sady op­tic­kých, zob­ra­zo­va­cích a sen­zo­ric­kých tech­no­lo­gií Acer Spa­ti­alLabs s funk­ce­mi vy­kres­lo­vá­ní v re­ál­ném čase, které po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ký 3D zá­ži­tek bez brýlí.

Celý článek... Autor článku: Acer
 

Ex­klu­ziv­ní na­bíd­ka kan­ce­lář­ských pro­stor k pro­nájmu v srdci Os­t­ra­vy

Úterý, 19 Říjen 2021 09:41

Brandlovka 2021 foto toast IMGL3272-2142Hle­dá­te sídlo pro nově vzniklou, fun­gu­jí­cí spo­leč­nost či pro roz­ší­ře­ní sítě Va­šich po­bo­ček? Po­tře­bu­je­te re­pre­zen­ta­tiv­ní pro­sto­ry pro re­a­li­za­ci schůzek? Teď zpo­zor­ně­te. Na­bí­zí­me pro­ná­jem mo­der­ních kan­ce­lář­ských pro­stor ve vy­so­kém stan­dar­du o cel­ko­vé vý­mě­ře 350 m², a to v sa­mot­ném cen­t­ru Os­t­ra­vy. Pro­sto­ry are­á­lu Bran­dlov­ka jsou ide­ál­ní pro tu­zem­ské, ale i za­hra­nič­ní firmy, kre­a­tiv­ce, ar­chi­tek­ty, de­sig­né­ry, firmy z ob­las­ti CAD/CAM sys­té­mů i ostat­ní z ve­de­ní firem po­hy­bu­jí­cí se v ob­las­ti CAD apli­ka­cí.

Celý článek... Autor článku: Brandlovka
 

MSV 2021 se zajímavým doprovodným programem

Pondělí, 25 Říjen 2021 00:29

bvv vystaviste 01-2142Še­de­sá­tý druhý Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně ve dnech 8. až 12. lis­to­pa­du 2021 na­bíd­ne za­jí­ma­vý do­pro­vod­ný pro­gram slo­že­ný z kon­fe­ren­cí a za­jí­ma­vých před­ná­šek. Za­mě­ří se na­pří­klad na té­ma­ta 3D tisku, di­gi­ta­li­za­ce či elek­tro­mo­bi­li­ty. Účast na ve­letr­hu je však pod­mí­ně­na za­ve­de­ním sys­té­mu O-N-T (oč­ko­vá­ní – pro­dě­la­ná ne­moc – test). To zna­me­ná, že všich­ni účast­ní­ci pro­ká­žou svoji imu­ni­tu/bez­in­fekč­nost na zá­kla­dě oč­ko­va­cí­ho cer­ti­fi­ká­tu nebo testu.

Celý článek... Autor článku: Newsletter Veletrhů Brno
 

Sandvik završuje akvizici společnosti Cambrio

Pátek, 22 Říjen 2021 11:23

Cambrio-2142San­dvik do­kon­čil dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci před­ní ame­ric­ké firmy Cambrio s port­fo­li­em v CAD/CAM soft­wa­ru pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, do­pra­va, ener­ge­ti­ka, lé­kař­ství a le­tec­tví. V roce 2020 mělo Cambrio pří­jmy asi 68 mi­li­o­nů USD s EBIT marží mírně zře­dě­nou na San­dvik Ma­nu­factu­ring and Ma­chi­ning So­lu­ti­ons. Dopad na pří­jmy San­dvi­ku na akcii bude po­zi­tiv­ní.

Celý článek... Autor článku: Sandvik
 

FinalWire vydal software AIDA64 ve verzi 6.50

Čtvrtek, 21 Říjen 2021 00:00

AIDA64-2142Spo­leč­nost Fi­na­lWi­re ozná­mi­la 19. října oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­rů AI­DA­64 Ex­tre­me 6.50, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le, AI­DA­64 En­gi­neer 6.50, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a ben­chmar­kin­go­vé­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry, AI­DA­64 Busi­ness 6.50, zá­klad­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu sítě pro malé a střed­ní pod­ni­ky a také soft­wa­ru AI­DA­64 Ne­twork Audit 6.50, sady ná­stro­jů učené pro audit sítí ke sběru a sprá­vě in­ven­tá­ře fi­rem­ní sítě.

Celý článek... Autor článku: FinalWire
 

Nové extrémní notebooky Dell Latitude Rugged

Středa, 20 Říjen 2021 23:05

Dell Latitude 5430 Rugged-7330 Rugged Extreme-2142Tech­no­lo­gie hrají stále větší roli na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, v ob­las­tech od míst­ní sa­mo­sprá­vy až po za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a zdra­ví oby­va­tel. Při práci v pro­stře­dí, které je vy­sta­ve­né pří­rod­ním živlům, ex­trém­ním tep­lo­tám, stá­lým vib­ra­cím, pra­chu či vlh­kos­ti, má tra­dič­ní kan­ce­lář­ské vy­ba­ve­ní své li­mi­ty. Na trh proto při­chá­zí nové mo­de­ly odol­ných no­te­boo­ků Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Rug­ged Ex­tre­me pro ná­roč­né.

Celý článek... Autor článku: Dell Technologies
 

Česká lokalizace Fusion 360 nyní s Generative Design

Úterý, 19 Říjen 2021 23:39

Fusion 360 cesky-2142Zprá­va z říj­no­vé­ho CAD-NEWS bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uvádí, že po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vá česká lo­ka­li­za­ce pro CAD/CAM/PCB apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360 nyní za­hr­nu­je i české pro­stře­dí pro modul Ge­ne­ra­tiv­ní­ho na­vr­ho­vá­ní (GD), včet­ně GD te­ku­tin. Pře­lo­že­ny jsou rov­něž vy­lep­še­né funk­ce kóto­vá­ní, řezů, práce s ple­chy a další.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

Creaform uvádí tři nová řešení řady R-Series

Úterý, 19 Říjen 2021 21:56

metrascan-r black hd car door inspection-inside-3-2142Cre­a­form ozná­mil 19. října nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady R-Se­ries, včet­ně no­vé­ho ske­ne­ru Me­traS­CAN-R Black | Elite HD se zlep­še­ným vý­ko­nem, a novým vy­dá­ním VXe­le­ments ur­če­ných pro dlou­ho­do­bou pod­po­ru (long-term sup­port – LTS). Tato nej­mo­der­něj­ší sada ře­še­ní také ob­sa­hu­je novou verzi mo­du­lu VXscan-R, spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­né­ho pro při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho roz­vr­že­ní 3D ske­no­va­cích buněk, při za­cho­vá­ní snad­nos­ti po­u­ží­vá­ní soft­wa­ru pro pro­gra­mo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek... Autor článku: Creaform
 

Zajímavé nástroje na portálu Tekla Warehouse

Pondělí, 18 Říjen 2021 10:20

Tekla Warehouse-2142Tekla v zá­klad­ní in­sta­la­ci ob­sa­hu­je spous­tu ná­stro­jů a funk­cí, které jsou po­třeb­né pro tvor­bu kon­strukč­ní­ho mo­de­lu ne­zá­vis­le na ma­te­ri­á­lu. Uži­va­te­lé však mají mož­nost vy­u­ží­vat i dal­ších ná­stro­jů a apli­ka­cí, které jsou do­stup­né na Tekla Ware­hou­se. Ná­sle­du­jí­cí řádky před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší ná­stro­je, které mů­že­te na por­tá­lu Tekla Ware­hou­se najít.

Celý článek... Autor článku: Construsoft
 

Siemens představuje Solid Edge 2022

Pondělí, 18 Říjen 2021 09:56

SolidEdge-fiamma-hero-full-model-view-2142Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware vydal soft­ware Solid Edge 2022 se za­čle­ně­ním au­to­ma­ti­za­cí za­lo­že­ných na pra­vi­dlech, s větší mož­nos­tí pra­co­vat s mrač­ny bodů, sí­tě­mi a im­por­to­va­ný­mi daty bez nut­nos­ti pře­kla­du vedle no­vých ná­stro­jů pro 2,5osé ob­rá­bě­ní a ultra-efek­tiv­ní si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin. Solid Edge, jako část port­fo­lia pro­duk­tů Si­e­mens Xce­le­ra­tor, je in­tu­i­tiv­ní vý­vo­jo­vá pro­duk­to­vá plat­for­ma pro urych­le­ní všech aspek­tů tvor­by vý­rob­ku, včet­ně 3D ná­vr­hu, si­mu­la­ce, vi­zu­a­li­za­ce, vý­ro­by a ří­ze­ní de­sig­nu.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD

Pátek, 15 Říjen 2021 23:08

3Dconnexion Keyboard-Pro-with-Numpad US-International-2141Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií na světě ur­če­ných vý­hrad­ně pro práci v CAD apli­ka­cích, pro­jekč­ních pro­gra­mech a 3D pro­stře­dích. Pro­duk­ty op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 soft­wa­ro­vých ba­líč­ků po­má­ha­jí lidem na­příč od­vět­ví­mi vy­tvá­řet lepší ná­vrhy efek­tiv­ně­ji.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

Senzor OnRobot HEX-E pomáhá při rehabilitacích

Pátek, 15 Říjen 2021 00:27

HEX-E bottom top-2141OnRo­bot ozná­mil, že firma He­a­xel, do­da­va­tel ro­bo­tic­kých zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní pro re­ha­bi­li­tač­ní pro­cedu­ry, vy­u­ží­vá ve svých pro­duk­tech sen­zor OnRo­bot HEX-E. Vy­so­ká cit­li­vost a přes­nost sen­zo­ru OnRo­bot umožňuje za­ří­ze­ním He­a­xel bez­peč­né a přes­né na­sta­ve­ní síly při re­ha­bi­li­ta­ci pa­ci­en­tů s neu­ro­lo­gic­ký­mi po­tí­že­mi.

Celý článek... Autor článku: OnRobot
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci