Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chladírenské firmy navrhují s M4 PLANT

Pátek, 23 Září 2022 11:03

M4-PLANT-Kaeltetechnik-Anlage-2-2238Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben přes­ným po­ža­dav­kům jed­not­li­vých pro­duk­tů. To vy­ža­du­je kon­strukč­ní ře­še­ní, které se pruž­ně při­způ­so­bí všem pro­blé­mům zá­kaz­ní­ků, pod­po­ru­je kon­strukč­ní tým in­te­gro­va­ným pří­stu­pem k plá­no­vá­ní a au­to­ma­ti­zu­je mnoho ma­nu­ál­ních pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Klíčové funkce 3D softwaru pro navrhování rozsáhlejších projektů ve dřevozpracujícím průmyslu

Středa, 21 Září 2022 13:02

TopSolidVyužití 3D technologií v rámci CAD/CAM systémů je dnes ve dřevozpracujícím průmyslu již standardem. U komplikovanějších nebo rozsáhlejších projektů zpracování nábytku však může 3D modelace působit potíže a narušovat hladký průběh. Právě tyto potíže má CAD/CAM odstraňovat, zaměřit se na specifické problémy zpracovatelů a umožňovat jim navyšování výkonnosti. Jaké jsou nezbytné funkce softwaru, aby dokázal reagovat na výzvy spojené s 3D projekty při zpracování projektu, a jaká je v tomto kontextu přidaná hodnota systému TopSolid?

Celý článek... Autor článku: TopSolid
 

SPEC vydává benchmark SPECapc pro SOLIDWORKS 2022

Úterý, 20 Září 2022 15:48

SPEC GWPG-2238Spo­leč­nost Stan­dard Per­for­man­ce Eva­luati­on Corp. (SPEC) ozná­mi­la do­stup­nost bench­mar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022. Ak­tu­a­li­zo­va­ný bench­mark na­bí­zí mě­ře­ní vý­ko­nu apli­ka­cí pro pra­cov­ní sta­ni­ce se sys­té­mem Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works 2022, nej­no­věj­ší verzí CAD/CAM apli­ka­ce.

Celý článek... Autor článku: SPEC
 

Siemens spolupracuje s firmou Cybord

Úterý, 20 Září 2022 15:30

PCB-inspection-traceability-1-2238Vět­ši­nu po­ruch vý­rob­ků na trhu dnes způ­so­bu­jí vadné a pod­vr­že­né sou­část­ky. Je to mimo jiné proto, že velké ne­do­stat­ky v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci sou­čás­tek nutí vý­rob­ce pra­co­vat mimo síť svých dů­vě­ry­hod­ných do­da­va­te­lů. Stá­va­jí­cí ře­še­ní sle­do­va­tel­nos­ti jsou ne­do­sta­teč­ná, pro­to­že se spo­lé­ha­jí na tes­to­vá­ní ma­lých vzor­ků a ne­mo­hou za­jis­tit vi­zu­ál­ní ově­ře­ní každé sou­část­ky ve smí­še­né dávce před jejím umís­tě­ním na desku ploš­ných spojů.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Altair kupuje RapidMiner

Pondělí, 19 Září 2022 23:55

RapidMiner Website Hero Altair-2238Spo­leč­nost Al­tair do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Ra­pi­d­Mi­ner, lídra v ob­las­ti pro­­gre­siv­ní ana­lý­zy dat a soft­wa­ru pro stro­jo­vé učení (ML). Dobře za­ve­de­ná desk­to­po­vá plat­for­ma Ra­pi­d­Mi­ne­ru a nová clou­do­vá plat­for­ma (při­pra­ve­ná pro více ná­jem­ců a SaaS) po­si­lu­jí sou­čas­né kom­plex­ní port­fo­lio Al­tai­ru v ob­las­ti ana­lý­zy dat (DA), které již nyní na­bí­zí zá­kaz­ní­kům mož­nost po­ro­zu­mět svým datům, trans­for­mo­vat je, využívat a au­to­ma­ti­zo­vat je.

Celý článek... Autor článku: Altair
 

Konference GIS Esri v ČR 2022 – informace o programu

Pondělí, 19 Září 2022 22:56

GIS Esri 2022-2238Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py. Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma

Pondělí, 19 Září 2022 16:25

Autodesk studentiPodle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv pro­duk­tu Au­to­de­s­ku a vět­ši­ny pro­duk­tů Ar­kan­ce Sys­tems. Pro stu­den­ty sta­veb­ních oborů jsou navíc v na­bíd­ce (pro­střed­nic­tvím vy­u­ču­jí­cích) bez­plat­né verze e-boo­ko­vé va­ri­an­ty učeb­ni­ce Sta­va­řův prů­vod­ce Re­vi­tem.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

3D polovodičový LiDAR nové generace

Pondělí, 19 Září 2022 15:47

ML-X-meritko-2238Ko­rej­ská spo­leč­nost SO­SLAB ozná­mi­la uve­de­ní své nové ge­ne­ra­ce 3D po­lo­vo­di­čo­vé­ho Li­DA­Ru s ozna­če­ním ML-X, kde ML značí Mobility LiDAR. Nový 3D solid-state Li­DAR se vy­zna­ču­je kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry spolu s více než dvoj­ná­sob­nou mě­ři­cí vzdá­le­nos­tí a roz­li­še­ním opro­ti před­cho­zím pro­duk­tům. SOS­LAB ztroj­ná­so­bil každé úh­lo­vé roz­li­še­ní mo­de­lu ML-X (0,5° na 0,208° při FOV 120°).

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Webinář Modelování lineárních elektromotorů

Pátek, 16 Září 2022 15:28

EMWorks webinar-2237Li­ne­ár­ní stro­je s přímým po­ho­nem vy­u­ží­va­jí in­že­ný­ři ke zjed­no­du­še­ní a zvý­še­ní účin­nos­ti svých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů, jako jsou elek­tric­ká vo­zi­dla (EV), tra­ve­lá­to­ry, ro­bo­ti­ka a ně­ko­lik dal­ších prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Li­ne­ár­ní mo­to­ry mohou do­sa­ho­vat vy­so­kých rych­los­tí zrych­le­ní a vel­kých délek po­jez­du s dob­rý­mi ta­ho­vý­mi si­la­mi a ex­trém­ně vy­so­kou přes­nos­tí po­lo­ho­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl

Pátek, 16 Září 2022 14:58

msv-brno-3dwiser-stanek-2237V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de je do­ká­žou s vý­ho­dou za­stou­pit – a navíc při­nes­ly úplně nové mož­nos­ti vý­ro­by. Zá­jem­ci z čes­ké­ho prů­mys­lu navíc kla­dou na vý­tis­ky stále větší ná­ro­ky, roz­ši­řu­jí se tak nové tech­no­lo­gie a ma­te­ri­á­ly.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

3Dconnexion zve na svůj stánek na veletrhu MSV 2022

Čtvrtek, 15 Září 2022 15:21

3Dx 01Navštivte stánek 3Dconnexion během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a vyzkoušejte ergonomické nástroje pro práci s CAD/CAM. Na stánku na vás čeká mj. tombola o sadu SpaceMouse Enterprise Kit2 a také atraktivní slevový poukaz v hodnotě 20 % na nákup v e-shopu! Specialisté 3Dconnexion se na vás těší v pavilonu P na stánku 015 ve dnech 4.–7. 10. 2022.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA

Pátek, 16 Září 2022 14:46

Siemens FiA Sustainability Newsroom-2237Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce před­ních svě­to­vých mo­to­ris­tic­kých or­ga­ni­za­cí, vy­bra­la Sie­mens jako „ofi­ci­ál­ní­ho do­da­va­te­le PLM soft­wa­ru“ a bude po­u­ží­vat ře­še­ní z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor k udr­ži­tel­né a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci a or­ga­ni­zo­vá­ní roz­ma­ni­tých šam­pi­o­ná­tů včet­ně F1.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk

Čtvrtek, 15 Září 2022 01:50

msv brno 2022 01-2237Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní budou před­sta­ve­ny dvě zcela nové 3D tis­kár­ny – Stra­ta­sys H350 a Ori­gin One. Obě tech­no­lo­gie jsou za­mě­ře­né na sé­ri­o­vou vý­ro­bu dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí, ale každá si najde ji­né­ho uži­va­te­le.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Allplan – Solibri – pracovní postupy v reálném čase

Čtvrtek, 15 Září 2022 01:34

Allplan-Solibri-2237Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 14. září 2022 do­stup­nost sprá­vy pra­cov­ních po­stu­pů v re­ál­ném čase mezi plat­for­ma­mi So­lib­ri a All­plan pro­střed­nic­tvím OPEN BIM plat­for­my Bim­plus. Tento pra­cov­ní po­stup po­sky­tu­je efek­tiv­ní me­to­du pro sprá­vu změn v pro­jek­tech a umožňuje vy­so­ce efek­tiv­ní OPEN BIM work­flow všem, kteří se po­dí­le­jí na sta­veb­ních a in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech po celém světě.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN
 

Arkance Systems se rozšiřuje i do Španělska a Portugalska

Úterý, 13 Září 2022 15:41

Asidek-bim1-2237Právě dnes, 13. září, kdy pro­bí­há kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems zís­ka­la Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost Mon­noye­ur – spo­leč­nost Asi­dek od spo­leč­nos­ti CT. Firma Asi­dek byla za­lo­že­na v roce 1992 a je klí­čo­vým hrá­čem v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci