Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
Axis Talk 2021
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
GFI webináře 04 - bonus

Nový Autodesk Inventor 2022 a Revit 2022

Pondělí, 12 Duben 2021 23:37

Autodesk Inventor 2022-2116Au­to­de­sk uvádí další nové pro­duk­ty řady 2022. V úterý 6. dubna 2121 byla uve­de­na stro­jař­ský kon­struk­tér­ský soft­ware Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2022 (včet­ně CZ verze a mo­du­lu Fac­to­ry De­sign Uti­li­ties), pro­jekč­ní BIM soft­ware Au­to­de­sk Revit 2022 (včet­ně CZ verze a verze Revit LT 2022), ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí Advan­ce Steel 2022 a PDM apli­ka­ce pro tý­mo­vou sprá­vu tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal 2022 (a verze Vault Wor­k­group).

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems CZ
 

Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse

Pondělí, 12 Duben 2021 22:32

Jacobs Waterworks Team-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat roz­sáh­lých pro­jek­tů prů­mys­lo­vé a ob­čan­ské in­frastruk­tu­ry. Bent­ley roz­ší­ři­la svoji plat­for­mu iTwin o in­te­gra­ci s Nvi­dia Omni­ver­se a po­skyt­la gra­fic­ký kanál pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase s vy­lep­še­nou umě­lou in­te­li­gen­cí a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition

Pondělí, 12 Duben 2021 09:52

3DEX2021001-2116Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka Car­men Hent­s­chel s Dr. Jo­che­nem Köckle­rem, před­se­dou správ­ní rady ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe. Jen dou­fám, že další pro­gram ne­bu­de ve zna­me­ní to­ho­to kola.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Hexagon obohacuje Smart Manufacturing akvizicí CADLM

Pátek, 09 Duben 2021 22:57

CADLM-Acquisition-2115He­xa­gon ozná­mil 1. dubna 2021 akvi­zi­ci firmy CADLM, prů­kop­ní­ka v pod­po­ře CAE umě­lou in­te­li­gen­cí (AI) a stro­jo­vým uče­ním pro pře­vrat­ný dopad si­mu­la­ce na vý­vo­jo­vé pro­ce­sy a ži­vot­ní cykly pro­duk­tu. Spo­leč­nost CADLM se síd­lem ve Fran­cii byla za­lo­že­na v roce 1989 a má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s vý­vo­jem vý­po­čet­ních ná­vr­ho­vých a op­ti­ma­li­zač­ních metod pro prů­mys­lo­vé vý­rob­ky a pro­ce­sy.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

Koncern Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) nahradil AutoCAD programem GstarCAD

Neděle, 04 Duben 2021 21:41

clanok-2114Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru
Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí kon­cer­nu Su­mi­to­mo. Spo­leč­nost vy­rá­bě­la ka­be­lo­vé svaz­ky pro au­to­mo­bi­ly znač­ky Volkswagen, Audi, Škoda, Por­sche a Seat, a rov­něž pro­to­ty­po­vé for­mo­va­cí desky.

Celý článek... Autor článku: GS SOFT
 

Řešení kybernetické imunity pro chytré senzory Kaspersky

Pátek, 09 Duben 2021 22:41

Aprotech Kaspersky IoT Secure Gateway-2115Nové bez­peč­nost­ní ře­še­ní pro vzdá­le­né ode­čí­tá­ní dat z chyt­rých sen­zo­rů za­lo­že­né na ope­rač­ním sys­té­mu Kasper­sky­OS před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 spo­leč­nost Kasper­sky. Jde o za­bez­pe­če­nou bránu Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100, která pro­po­ju­je prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a sen­zo­ry se služ­ba­mi plat­for­my In­dustrial IoT (IIoT).

Celý článek... Autor článku: Kaspersky
 

Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem

Čtvrtek, 08 Duben 2021 23:21

Stratasys SAF-4096-2730-max-2115Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys tak rázně vstu­pu­je na ros­tou­cí trh 3D tiš­tě­ných dílů pro vel­ko­ob­je­mo­vou vý­ro­bu. Stra­ta­sys po­sky­tl na konci mě­sí­ce břez­na 2021 první in­for­ma­ce o své při­pra­vo­va­né řadě 3D tis­ká­ren, které vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Ab­sorb­ti­on Fusi­on (se­lek­tiv­ní vy­tvr­zo­vá­ní in­fra­čer­ve­ným svět­lem).

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021

Čtvrtek, 08 Duben 2021 08:48

HMDE2021-2115Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty le­toš­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Eko­no­mi­ka za­ží­vá bez­pre­ce­dent­ní otře­sy. Han­no­ver Messe je plat­for­ma, kde se dis­ku­tu­je o těch­to pro­blé­mech a před­sta­vu­jí se prů­kop­nic­ká ře­še­ní. zúčast­ně­te se on-line schůz­ky ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě na­ži­vo na ve­letr­hu v Han­no­ve­ru.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu

Středa, 07 Duben 2021 10:01

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Vozíky pro psy AnyoneGo získaly Red Dot Design 2021

Středa, 07 Duben 2021 09:42

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Celý článek... Autor článku: AnyoneGo
 

Webinář Studio System 2 o 3D tisku kovů

Středa, 07 Duben 2021 09:15

Webinář MCAE Systems-Studio System 2-2115Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, jak se do­zvě­dět o této 3D tis­kár­ně vše.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Konference o digitální transformaci ve strojírenství

Úterý, 06 Duben 2021 22:50

ATCx Industrial-Machinery--2115Advan­ced En­gi­nee­ring zve všech­ny zá­jem­ce na vir­tu­ál­ní se­tká­ní v rámci Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce ve stře­du 14. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. ATCx Di­gi­tal Trans­for­mati­on for In­dustrial Ma­chi­ne­ry se bude za­bý­vat té­ma­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství, vý­vo­jem vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní z po­hle­du CAE si­mu­la­cí, vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů, sys­té­mo­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, di­gi­tál­ních dvoj­čat a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi jak zůstat ve hře

Úterý, 06 Duben 2021 11:47

BioDapt Mike Schultz-2115Spo­leč­nost Bi­o­Dapt vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­nou pro­te­ti­ku za po­mo­ci ře­še­ní So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, byla mu am­pu­to­vá­na noha osm cen­ti­me­t­rů nad ko­le­nem. Pro vět­ši­nu lidí by ta­ko­vé zra­ně­ní zna­me­na­lo konec ka­ri­é­ry, ale pro za­kla­da­te­le spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt to byla pří­le­ži­tost.

Celý článek... Autor článku: DS SolidWorks
 

Prezentace eviXscan 3D FinePrecision a robotizovaných systémů

Úterý, 06 Duben 2021 11:31

Evatronix-Webinar-EN-2115Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude konat 8. dubna 2021 na plat­for­mě Get Re­spon­se. Během jed­no­ho dne se budou konat dva webi­ná­ře – v 11:00 v pol­šti­ně (mo­de­ru­jí Paweł Kna­pek, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots) a v 16:00 v an­g­lič­ti­ně (mo­de­ru­jí Pa­try­c­jusz Do­rosz, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots).

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

Jak umělá inteligence a zvuk chrání průmyslová zařízení

Úterý, 06 Duben 2021 10:48

Neuron soundware-1-2115Spo­leč­nost Neu­ron soun­d­ware pre­zen­to­va­la ně­ko­lik ře­še­ní v rámci de­tek­ce ano­má­lií a před­ví­dá­ní po­ruch za­ří­ze­ní v prů­mys­lu. Pár z nich pro snaz­ší stra­vi­tel­nost při­pra­vi­la ten­to­krát v čes­kém ja­zy­ce. První zmín­kou je la­kov­na a vý­ro­ba pře­vo­do­vek ve Škoda Auto. Jak jste mohli na­ra­zit ve twee­tu Sku­pi­ny ČEZ, Neu­ron soun­d­ware ana­ly­zu­je zvu­ko­vé vzor­ce za­ří­ze­ní a po­má­há před­chá­zet po­ru­chám v la­kov­ně zá­vo­du Škoda Auto v Kva­si­nách.

Celý článek... Autor článku: Neuron Soundware
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci