Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nahlédnutí pod pokličku společnosti AV ENGINEERING

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: AV Engineering | Pavel Hrubý | Rozhovor

Pavel HrubýNa roz­ho­vo­ru s Pav­lem Hru­bým, ob­chod­ním ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti AV EN­GI­NEER­ING, jsme by­li dom­lu­ve­ni na jed­né z pos­led­ních uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí té­to spo­leč­nos­ti. Na­ko­nec – vli­vem za­ne­prázd­ně­nos­ti nás obou – k ně­mu do­chá­zí až ny­ní, te­dy v do­bě, kdy jej s oh­le­dem na pan­de­mic­kou si­tu­a­ci mů­že­me us­ku­teč­nit pou­ze ko­res­pon­den­čně. Ne­mys­lím, že by to mě­lo být na ško­du, pro­to­že AV EN­GI­NEER­ING stá­le mí­ří kup­ře­du, a je te­dy o čem po­ví­dat.

Když jsme se naposled viděli, zmiňoval jste velký posun v myšlení uživatelů, se kterými se setkáváte. Co jste konkrétně měl na mysli?

Myslel jsem na Internet věcí (IoT), rozšířenou realitu (AR), iniciativy, jako je Digitalizace podniků, Digitální dvojčata, Industry 4.0 apod. Neříkám, že na počátku byl odpor inženýrů a techniků v českých společnostech, ale spíše takové „to není pro nás“. To se rychle mění. Nejen manažeři, ale i pracovníci z vývoje, výroby, servisu se vzdělávají, začínají akceptovat nové příležitosti v oblasti digitalizace. A objevují se konkrétní poptávky. Myslím, že v oblasti vzdělávání a informovanosti českého průmyslu sehrála významnou roli odborná média, stejně jako poskytovatelé technologií a služeb. Zkrátka, uživatelé začali aktivně hledat příležitosti, jak sdílet a opakovaně využívat existující digitální informace – data. Jak je kolektovat, rozšiřovat, vizualizovat, tedy jak je využívat k ještě lepšímu provozu podniků, jejich výrobků a služeb. Toto období adopce IoT a AR se mi jeví zásadně kratší oproti obdobným obdobím v minulosti, ať už šlo o přijetí 3D CAD technologií či PLM.

Jak je zákazníky vnímána CAD renesance, o které se zmiňují velcí hráči na CAD trhu, PTC nevyjímaje?

CAD renesance je přirozený důsledek všech iniciativ obsažených v Digitalizaci podniku, především ve výrobě. Je to reakce na chybějící data – podklady pro přípravu výroby a automatizaci produkce, pro servis výrobků nebo třeba údržbu výrobních strojů a linek. V České republice ji vyvolává ještě jeden fenomén, a to je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Samozřejmě stále aktuální je odpovídání na tlak trhu na rychlejší inovační cykly, na dodávku nových výrobků s lepšími funkcemi za nižší cenu. 3D data jsou dnes vyžadována v zásadně větší míře. Pro programování robotů, pro vytváření AR servisních návodů, pro schopnost vytvářet digitální dvojčata atd. Podstatou renesance je navázat na to, co už je, a přidat něco nového. Progresívní dodavatelé CAD systémů implementují nové funkce a postupy, které významně akcelerují práci uživatelů. Mohu jmenovat například simulace chování výrobku v reálném čase, generativní design nebo stále se rozšiřující podporu 3D tisku. Nejde jen o zkrácení času, tématem je poskytování více znalostí o vlastnostech a chování výrobků, nutných pro inovace. Proto vznikají digitální dvojčata. A samozřejmě automatizace, která mimo jiné omezuje riziko vzniku lidské chyby. Konstruktéři a vývojáři dostávají v období CAD renesance do rukou dříve nepředstavitelné nástroje, které výrazně usnadňují práci, zkracují dobu vývoje a zvyšují míru inovace.

V dubnu, pokud nedojde k nějakému zpoždění vlivem současné pandemie, by měla přijít na trh nová verze Creo 7.0. Na co se mohou uživatelé těšit?

PTC se při vývoji Creo 7.0 zaměřila na čtyři hlavní oblasti: generativní design, real-time simulace, multibody design a další podporu aditivní výroby.

Generativní design je úžasná technologie. Na základě definice okrajových podmínek, jako je vetknutí, zatížení od působících sil a definice geometrických omezení, vygeneruje Creo nejlepší možnou geometrii odpovídající požadavkům na funkci dílu a na preferovaný způsob jeho výroby. Výsledkem je plnohodnotný Creo model, který lze dále upravovat a rozvíjet.

Real-time simulace byly představeny ve verzi Creo 6.0 jako výsledek unikátní spolupráce PTC a ANSYS. Kromě jiných vylepšení bude možné v Creo 7.0 v reálném čase provádět také simulace proudění.

Multibody design je zcela nový přístup k modelování dílů. Umožňuje na úrovni dílů vytvářet skupiny konstrukčních prvků, které se – zjednodušeně řečeno – mohou chovat podobně jako komponenty v sestavě. Na jednotlivé skupiny (označované jako Body) lze pak aplikovat boolovské operace, jako je sčítání, odčítání či rozdělení pomocí roviny. Multibody design je funkcí softwarového jádra Creo, a je tedy dostupný napříč všemi konfiguracemi Creo. Multibody design přináší také nové možnosti pro modelování svařenců, pro vytváření více-materiálových dílů (třeba plastové díly se zástřiky) nebo zjednodušení tvorby modelů pro aditivní výrobu. Kombinace přístupů Generative Design a Multibody Design představuje zcela nový a vysoce výkonný způsob navrhování výrobků. A pokud jsme spolu mluvili o CAD renesanci, tak právě tyto nové přístupy ji definují.

Aditivní výroba je rychle se vyvíjejícím segmentem výroby. PTC podporuje dlouhodobě aditivní výrobu ve dvou směrech – v modelování dílů s ohledem na aditivní výrobu a v podpoře přímého tisku na 3D tiskárny. V Creo 7.0 přibyly nové funkce a byla přidána podpora Multibody design. Rozšířil se soubor podporovaných 3D tiskáren a možnost ovládat tisk na více-materiálových tiskárnách.

Které technologie od PTC jsou zákazníky u nás nejvíce využívány a které mají největší oblibu? Možná byste měl k dispozici nějaké porovnání mezi námi a světem.

Implementace (nejen) PTC technologií jsou řízeny poptávkou trhu a ta se v čase vyvíjí. Nejdříve trh požadoval 3D CAD systémy. V tom období jasně dominoval Pro/ENGINEER, později přejmenovaný na Creo. Pak přišla éra PLM systémů, protože zákazníci už nevystačili s ukládáním dat na lokální disky. Navíc konkurenční boj je nutil a nutí k týmové práci, takže potřebují data sdílet, stejně jako potřebují řídit procesy svých technických kanceláří. K tomu slouží PLM systém Windchill. Poměrně hojně jsou také zastoupeny produkty Arbortext pro přípravu servisní technické dokumentace a katalogů náhradních dílů, a to přímo z konstrukčních dat. Lze v tom vidět další evoluci trhu. V současné době evidujeme dva směry poptávky. První se vrací ke Creo, a to v rámci již zmiňované CAD renesance. Druhá část poptávky směřuje k novým technologiím, především k platformě Vuforia pro rozšířenou realitu (AR) a k platformě ThingWorx pro průmyslový internet věcí (IIoT). Nakonec se ale oba směry poptávky spojují do iniciativ ohledně digitalizace podniků. V tomto není rozdílu mezi Českou republikou a světem. Zákazníci chápou nutnost digitalizovat procesy, chápou nutnost ukončit éru papírových výkresů. A v té souvislosti firmy rozumí tomu, že bez PLM systému, v němž jsou ukládána veškerá data o výrobku a který komunikuje s dalšími systémy podniku a poskytuje informace do aplikací AR a IIoT, digitalizaci prostě řešit nelze.

AV ENGINEERING prostřednictvím své dceřiné společnosti AV R&D vždy představoval něco nového. Namátkou vzpomenu zkušební stavy pro Průmysl 4.0 nebo montážní a inspekční stůl s podporou AR. Můžete prozradit, co nového vzniklo v poslední době?

Implementace IoT a AR v projektech, které zmiňujete, má v AV ENGINEERING a AV R&D další pokračování. Jednak realizujeme projekty vlastních AV R&D výrobků, což jsou speciální zkušební stavy, určené primárně pro automobilový a železniční průmysl. Dodáváme je podle přání zákazníků ve standardním provedení nebo jako „chytrá“ zařízení – tedy s IoT výbavou. Dále rozvíjíme „chytré“ aplikace pro naši zkušebnu, v níž realizujeme řadu komponentních dynamických, životnostních a dalších zkoušek pro naše zákazníky. V neposlední řadě jsme na loňském MSV představili koncept „chytré“ servisní dokumentace s podporou AR. Je určena především pro servisní střediska, ale i koncové uživatele a třeba i půjčovny různých zařízení a strojů.

Na květen byla připravena tradiční uživatelská konference SUPro, kterou jste byli nuceni zrušit. V červnu by měla být velká konference LiveWorx v Bostonu, kterou možná stihne stejný osud. Jak vnímáte vy a vaši zákazníci současnou situaci a jak se z ní poučit pro budoucnost?

Konferenci SUPro 2020 jsme zrušili v reakci na vládní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Společnost PTC mění letošní koncept IoT konference LiveWorx, která se neuskuteční v tradiční prezenčně-virtuální podobě, ale proběhne čistě virtuálně. Takže účastníci o nejvýznamnější technologickou událost roku nepřijdou.

Sociální kontakt je pro celou dnešní společnost stále velmi důležitý. V AV ENGINEERING dokážeme současné nepříjemné situaci čelit díky technologiím, které nám umožňují nadále poskytovat všechny naše služby vzdáleně a bez přerušení podporovat naše zákazníky. Jsme přesvědčeni, že se nám současnou situaci podaří společně zvládnout, a těšíme se, až se v budoucnu budeme moci znovu setkávat i osobně.

Budete reagovat na zrušení konference a případné pokračování nouzového stavu v Česku posílením pořádání on-line školení, webinářů?

AV ENGINEERING je tu stále pro naše zákazníky, nadále poskytujeme všechny služby, a to vzdáleným způsobem. Jsme připraveni technologicky, kapacitně i personálně. On-line spolupráce probíhala s našimi zákazníky již v minulosti, od prezentací až po implementaci softwarových technologií, školení uživatelů či konzultace. Interaktivní on-line školení pod vedením našich zkušených lektorů umožňuje přímý kontakt s účastníky školení v reálném čase díky technologiím, které v AV ENGINEERING běžně používáme. Lektor je schopen reagovat on-line na dotazy i poradit se zpracováním cvičných příkladů.

Technická podpora společnosti AV ENGINEERING funguje také v běžném režimu.

Vynucené zrušení konference SUPro nás mrzí, proto uvažujeme o uspořádání virtuálních prezentací, v rámci kterých bychom chtěli představit novou verzi Creo 7.0. Jak jsem uváděl již dříve, nové Creo je typickým představitelem CAD renesance a nové funkce, které přináší, si zaslouží veřejné představení, alespoň ve virtuálním prostředí.

Připravujete se na MSV v Brně, když dnes není úplně jasné, jestli se bude konat? Narážím na to, že například Hannover Messe se nejprve přesunul z dubna na červenec a nakonec se letos nebude konat vůbec. Poprvé po 73 letech. Což může postihnout i MSV.

Sledujeme všechna opatření nařízená vládou v rámci zamezení šíření nemoci COVID-19. Jejich dodržování a zajišťování bezpečnosti našich zaměstnanců a zákazníků je pro nás prioritou. Přesto bychom byli rádi součástí letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, pokud to bude umožněno. Naše společnost má již řadu let na MSV své čestné místo, kterého si vážíme, a je pro nás důležité být u takto významné události ve strojírenském oboru. Pokud MSV 2020 potká stejně smutný osud, jako zmíněný Hannover Messe, byl by to pro strojírenství velký zásah, který bychom však museli všichni respektovat. Zastavení šíření pandemie je zcela zásadní pro budoucí fungování celé naší společnosti a ekonomiky.

Celý svět se v rámci pandemie přesouvá na home office, využívá vzdálenou komunikaci a virtuální mítingy. Jak na to reaguje vaše společnost?

Uvědomujeme si, že i v této složité situaci jsou v průmyslu, ale i mimo něj, stále oblasti, v nichž je třeba osobní nasazení lidí na místě. Stále běží výroba, montáž, stále je třeba řešit údržbu a servis. V těchto situacích nevystačíte mnohdy jen s „přítelem na telefonu“. Pro tyto případy připravil AV ENGINEERING ve spolupráci s PTC pro naše podniky a instituce možnost bezplatně využívat aplikaci Vuforia Chalk v plné verzi, a to až do 30.6.2020. Vuforia Chalk je aplikace pro vzdálenou komunikaci slovem, obrazem a kreslením. Je založena na AR (rozšířené realitě). Na rozdíl od Skype nebo Facetime umožňuje uživatelům kreslit do reálného obrazu na displeji. Kresby si drží svou pozici i v případě, že pohybujete mobilním zařízením. Vzdáleně tak můžete navigovat servisního technika, údržbáře, montéra či kohokoliv jiného, který je v terénu a potřebuje vaši pomoc. Bezplatná Vuforia Chalk navíc umožňuje používat nejen mobilní zařízení – telefon či tablet – ale nově můžete z domu pracovat i na PC. V České republice poskytujeme k Vuforia Chalk samozřejmě technickou podporu v českém jazyce, po dobu bezplatného užívání této aplikace je i naše podpora poskytována zdarma. Vuforia Chalk je přístupná přes naše webové stránky.

Vedle toho, jak už jsem uváděl, poskytujeme bez přerušení technickou podporu ke všem dalším PTC technologiím, přičemž školení, konzultace a další služby poskytujeme v současné době vzdáleným způsobem. Technologicky, kapacitně i personálně jsme na to zcela připraveni.

Děkuji za odpovědi a přeji, aby následující období bylo pro AV ENGINEERING co nejúspěšnější.


Mohlo by vás zajímat: