Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

32. technologická konference SUPro 2023

Pátek, 31 Březen 2023 15:29

Tags: AV Engineering | Jezerka | Konferencr | Seč | SUPro 2023

32technologickkonference-2313Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 11.–12. květ­na 2023 svoji 32. tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­ci SUPro 2023, ten­to­krát v ho­te­lu Je­zer­ka, Seč. Na účast­ní­ky čeká před­sta­ve­ní nové verze Creo 10.0, prin­cip bez­vý­kre­so­vé vý­ro­by, di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů, chyt­rý ser­vis s pod­po­rou roz­ší­ře­né re­a­li­ty, zá­kaz­nic­ké pří­spěv­ky, ne­twor­king a 6 hodin ško­le­ní.

V di­gi­tál­ním showro­o­mu pak bude nově při­pra­ve­no 8 spe­ci­ál­ních sta­no­višť. Jde o uni­kát­ní míst­nost, kde si účast­ní­ci budou moci sami vy­zkou­šet, jak AR po­má­há ve fir­mách při vzdá­le­ném ser­vi­su, kon­t­ro­le kva­li­ty vý­ro­by, či pre­zen­ta­ci vý­rob­ků. Jed­not­li­vá sta­no­viš­tě AV En­gi­nee­ring zve­řej­ní po­stup­ně, sle­duj­te fi­rem­ní Lin­ke­dIn.

Další in­for­ma­ce o kon­fe­ren­ci a typy účas­ti s re­gis­tra­cí na­jde­te na tomto od­ka­zu.Mohlo by vás zajímat: