Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3E Praha Engineering působí na českém trhu už 30 let

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3E Praha Engineering | Josef Malý | Rozhovor

Ing. Josef MalýDa­tum 22. úno­ra 1990 se po­dle úda­je ve Ve­řej­ném rej­stří­ku na we­bu Justice.cz po­jí se vzni­kem spo­leč­nos­ti 3E Pra­ha En­gi­neer­ing, a. s. Je to­mu te­dy už 30 let od za­lo­že­ní fir­my, na­víc od sa­mé­ho po­čát­ku v pres­tiž­ní práv­ní for­mě ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti. Ta­ko­vých fi­rem na na­šem tr­hu a v ná­mi sle­do­va­ných obo­rech čin­nos­ti op­rav­du mno­ho ne­pů­so­bí. Pro­to se ob­ra­cím se svý­mi do­ta­zy na ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Ing. Jo­se­fa Ma­lé­ho, se kte­rým jsme té­ma fi­rem­ní­ho ju­bi­lea na­kou­sli už při na­šem set­ká­ní na úno­ro­vé kon­fe­ren­ci 3DEX­PE­RI­ENCE World 2020 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes v ame­ric­kém Nash­villu.

Pane řediteli, jste ve 3E od samého začátku? Ve vyšším orgánu společnosti jsem vás podle výpisu z rejstříku našel v roce 1994. A jak jste se do ní dostal? Podle toho, co si pamatuji, působil jste jako pedagog.

Mezi pedagogicko-vědeckým působením na Fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT a prací ve 3E Praha Engineering byly ještě dva mezikroky, které docela zásadně ovlivnily moje další působení. Tím prvním mezikrokem byl post poradce náměstka ministra paliv a energetiky pro oblast projektování jaderných elektráren. Zde jsem se významnou měrou podílel na vybudování prvního velkého CAD systému v tehdejší ČSSR. Byl jím právě systém pro projektování jaderných elektráren. I přes tehdy fatální nedostatek devizových prostředků vláda souhlasila s pořízením systému za v té době neuvěřitelných 8,5 miliónu amerických dolarů. A zde jsem se vlastně poprvé dostal k počítačové grafice, která mi už tehdy učarovala. Druhým krokem mezi fakultou a 3E Praha byla moje pozice vedoucího nově vzniklého CAD oddělení v Energoprojektu Praha, který tehdy byl generálním projektantem jaderných elektráren v ČSSR. Ještě před revolučním listopadem 1989 už bylo jasné, že jsme vybudovali jeden z tehdy nejmodernějších CAD systémů v Evropě, ale že nám chybí doslova drobné devizové prostředky pro jeho udržení v provozu. Mluvím o spotřebním materiálu do tehdejších plotrů a tiskáren, o drobných náhradních dílech... A tehdy vznikla na půdě Energoprojektu myšlenka vybudování společného podniku na bázi spolupráce se západním subjektem s cílem chybějící devizy si vydělat. To už tehdejší zákony umožňovaly. No a to byl vznik 3E Praha Engineering a mojí první pozice v něm: byla to pozice technicko-obchodního ředitele.

Jak byste našim čtenářům krátce představil 3E Praha Engineering?

Naše společnost vznikla v roce 1990 jako technická kancelář, jejíž hlavní aktivitou byla inženýrsko-projektová činnost s podporou tehdy začínajících CAD systémů na platformě PC. Později začala hrát CAD činnost orientovaná na prodej a podporu těchto systémů stále významnější roli. A i dnes bych naši firmu charakterizoval jako technickou kancelář soustřeďující se na prodej a podporu CAD/CAM/CAE/PDM a PLM systémů s velkým podílem inženýrských činností nabízených a realizovaných s cílem maximální praktické podpory našich zákazníků, kteří od nás nějakou část z námi nabízených systémů pořídili.

Jistě jste o tom mluvil už nesčetněkrát. Co znamenají ona tři E v názvu firmy?

Naše akciová společnost začala vznikat na počátku roku 1989 jako společný podnik dvou subjektů: Energoprojektu Praha a tehdy západoněmecké firmy Emexco z Leonbergu. A tak se objevil návrh, aby se firma jmenovala „2E Praha“. Už si nevzpomenu na to, kdo tehdy prohlásil, že bychom vedle slavné firmy 3M vypadali jako chudí příbuzní. No a tak se hledalo třetí E. No a tak se do názvu dostal „Engineering“, a už jsme měli 3E.

Jaké události se vám okamžitě vynoří z paměti, když se někdo zeptá na historii firmy?

Okamžitě se vynoří okamžiky, na které se krásně vzpomíná: v devadesátých letech jsme patřili mezi nejlepší prodejce CAD systému CADKEY (dnes KeyCreator) na světě, velice výjimečných prodejních výsledků jsme dosahovali na počátku nového tisíciletí s prodejem systému SURFCAM, který tehdy skutečně ovládal v oblasti CAMu nejen trh v ČR, ale i v řadě dalších evropských zemí a velice silnou pozici měl i v USA. Toto období vrcholilo v roce 2006 udělením Zlaté medaile na MSV v Brně za uvedení technologie TrueMill (progresivní hrubování) v rámci systému SURFCAM na trh České republiky. Období od roku 2002 je v naší historii spojeno úzce s produkty rodiny SolidWorks a následnou úspěšnou spoluprací s firmou Dassault Systèmes. No a zcela určitě nesmím zapomenout na systém SketchUp. V roce 2002 jsme se stali druhými mezinárodními prodejci tehdy zcela neznámého systému, dnes je produkt vlastněn nadnárodním koncernem Trimble a naše společnost stále hraje důležitou roli v jeho distribuci.

3E Praha velmi dbá o vzdělávání příštích generací techniků a inženýrů. Co do těchto aktivit patří a vychovali jste někoho i pro sebe?

Moc nás trápí trable a výsledky našeho školství prakticky na všech úrovních. A tak se snažíme systematicky pomáhat alespoň tam, kde můžeme a kde to umíme. Zaváděním počítačové grafiky nejen do středních škol, ale dnes už i základních se snažíme především zkvalitnit pedagogický proces (matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, polytechnická výchova, konstrukční cvičení a technologická příprava atd.), ale i zatraktivnit studium přírodních věd a lákat k jejich studiu co nejvíc studentů. Na vysokých školách se potom snažíme o to, aby studenti měli k dispozici jak ve vlastní výuce, tak v samostudiu moderní a výkonné nástroje, se kterými se setkají následně v praxi. Ale na všech stupních pedagogického procesu se snažíme ukazovat na skutečnost, že námi dodávané systémy jsou jen a jen nástrojem, který nahradil dříve používané logaritmické pravítko a kalkulačku, že nejsou a nemohou být cílem výuky. Do výčtu našich konkrétních aktivit pak patří pořádání a organizace přednášek na středních a vysokých školách, zavádění CAD/CAM/PDM systémů do pedagogického procesu jak na středních, tak vysokých školách, výuka a příprava učitelů, certifikace učitelů, pořádání a organizace studentských soutěží pro střední školy a v neposlední řadě i vlastní pedagogická činnost na vybraných školách.

A ptal jste se, zda jsme si už vychovali i někoho pro sebe. Ano. Jeden z našich kolegů u nás začínal na stážích a praxi jako student střední průmyslové školy, spolupracoval s námi po celou dobu studií na vysoké škole, vedli jsme mu diplomovou práci a dnes je platným členem našeho týmu.

Studentské soutěže jsou velmi oblíbené, ale už několikrát jsme spolu probírali, že mnohdy nevidíte u účastníků ten správný zápal pro věc. A participace na těch zahraničních také není levnou záležitostí. Co by se dalo říct o těchto aktivitách?

Odborné jednodenní a dvoudenní soutěže převážně pro studenty středních škol už pořádáme téměř 20 let. Zde bývá zájem pravidelně velký, čas od času dokonce musíme odmítat zájemce pro nedostatek kapacity učeben, ve kterých tu kterou soutěž pořádáme. Účast v těchto soutěžích vnímáme jako prestižní záležitost jak pro školy, tak studenty.

Před deseti lety jsme se zapojili jako technický partner do prestižního mezinárodního projektu „F1 ve školách“ v ČR. Po pěti letech jsme se dokonce stali majitelem licence této soutěže pro ČR a SR a později jsme se stali i nositelem licence dalšího nadnárodního projektu „4×4 Land Rover ve školách“. Cílem a smyslem těchto našich aktivit byla naše snaha přilákat prostřednictvím prestižních mezinárodních soutěží více studentů do technických škol a ke studiu, technických a přírodních věd. Mám pocit, že investované finanční prostředky na úrovni mnoha statisíců korun každý rok nepřinesly očekávání. Na počátku každého ročníku bylo vždy nadšení mnoha přihlášených týmů. S tím, jak přibývalo týdnů, po kdy týmy připravovaly svoje závodní vozy, týmů v soutěži ubývalo a i vidina možnosti participace ve světovém finále v atraktivních destinacích nebyla dost silnou motivací k soustředěnému výkonu po celou dobu trvání projektu.

Letos veškeré aktivity na čas téměř zastavila opatření proti šíření virové nákazy. Jak se 3E s touto situací vypořádala?

Nezbývalo nám nic jiného než firmu přemístit z prostředí kanceláří do režimu home-office. Po celou dobu nouzového stavu jsme fungovali, když bylo potřeba, tak za zvýšených hygienických opatření jsme poskytovali zákazníkům podporu i v našich kancelářích, zákazníka jsme neodmítli ani v případě potřeby vyjet k němu. No a v případě, že to nebylo možné, tak jsme si stejně jako ostatní museli osvojit on-line technologie a začít pořádat předváděcí akce i výuku (pro komerční zákazníky i školy) touto cestou. Od druhé poloviny léta už fungujeme v kombinovaném režimu, část ve standardním režimu, část z režimu home-office.

Covid-19 byl příčinou zrušení i soutěžních studentských akcí. Ale ne všech, že?

Ano, máte pravdu. I v období první vlny koronaviru jsme uspořádali každoroční soutěž v počítačovém kreslení a modelování. A s překvapivě skutečně velkým zájmem studentů o účast. No a stále máme v plánu uspořádat letošní ročník soutěže „4×4 Land Rover ve školách“ a nové soutěže „3E Dragster“. Tato soutěž by měla nahradit projekt „F1 ve školách“. Už se pomalu loučíme s myšlenkou uspořádání soutěže v krásných prostorech Národního technického muzea a pomalu se připravujeme na náhradní formu uspořádání soutěží. Obě soutěže jsou zatím plánovány na prosinec letošního roku.

Konec léta bývá časem pravidelného Setkání uživatelů Solidworks. Letos jste setkání rozdělili do více měst. S jakým ohlasem se tato novinka ujala a jaká jsou hodnocení zúčastněných?

Důvodem náhrady již řadu let pořádaného dvoudenního Setkání uživatelů SolidWorks regionálními jednodenními akcemi byla naše snaha regionálně se přiblížit našim zákazníkům a také naše snaha vyjít vstříc obavám řady zákazníků z účasti na velké akci. Velice mne překvapilo, že celkový počet přihlášených na jednotlivých destinacích výrazně překročil počty účastníků na standardních dvoudenních setkáních v minulých letech. V každém případě námět pro přemýšlení pro příští rok.

Přibyli firmě 3E Praha letos nějací noví zákazníci?

Ano. I když se na první pohled zdá, že ekonomika má problémy, tak mám pocit, že se trh pomalu vrací do situace před covidem. Sice v menším rozsahu, ale vrací. Řada firem využila to pozastavení ekonomiky na nadechnutí se, řada firem začala pracovat na zlepšení stávajících výrobků, řada firem začala s vývojem nových. A to je vždy prostor pro takové firmy, jako jsme my. Jak v oblasti softwarových systémů, tak služeb.

Budete pořádat nějakou oslavu kulatého výročí společnosti? Tedy doufám, že mi tato informace neunikla. Ale myslím, že jste v únoru říkal něco o podzimním uspořádání.

Ano, myslím, že ty naše třicáté narozeniny si zaslouží oslavu. Není mnoho českých firem, které prošly všemi nástrahami trhu, který zde vznikl po revoluci. A ještě méně je těch, které to přežily. A právě proto skutečnost, že zde stále jsme, oslavu zaslouží. A ta oslava také bude poděkováním našim zákazníkům za jejich důvěru, za to, že se podíleli na našem růstu a naší stabilizaci. A bude samozřejmě také poděkováním všem zaměstnancům, kolegům, bez kterých by firma nepřežila a nebyla tam, kde je. A kdy bude? Na jaře jsme už měli termín a téměř i místo konání. Teď si myslím, že ani letošní podzim nenabídne podmínky pro uspořádání oslavy. A tak třeba na začátku léta roku 2021. Ale určitě budeme o termínu informovat a já se budu těšit, že i tam se spolu setkáme.

Děkuji za rozhovor a přeji do dalšího podnikání co nejvíc úspěchů.


Mohlo by vás zajímat: