Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů CAM softwarů SURFCAM a EDGECAM

Středa, 26 Říjen 2022 00:27

Tags: 3E Praha Engineering | ED­GE­CAM | Setkání uživatelů | SURF­CAM | SURF­CA­M Evo

3e-se-2243Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve uži­va­te­le CAM soft­wa­rů SURF­CAM a ED­GE­CAM (SURF­CA­M Evo) na Se­tká­ní uži­va­te­lů, které bude po­řá­dat 23. lis­to­pa­du 2022 v Praze. Sa­mo­zřej­mos­tí bude spous­ta in­spi­ra­ce, mo­ti­va­ce, tipy a triky a pří­pa­do­vé stu­die od špič­ko­vých tech­ni­ků. Zkrát­ka mnoho no­vých in­for­ma­cí, které budou mít mož­nost účast­ní­ci hned druhý den apli­ko­vat ve své praxi.

O de­tai­lech akce bu­de­me v brzké době in­for­mo­vat.

Ne­za­po­meňte si datum re­zer­vo­vat v ka­len­dá­ři. Se­znam­te se s no­vin­ka­mi CAM sys­té­mů a buďte vždy na­před.


Mohlo by vás zajímat: