Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový systém pro evidenci a sdílení dokumentů realitních projektů

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 27 Březen 2023 15:31

Tags: Dokumenty | Evidence | PlanRadar | Realitní projekty | Sdílení | System

PlanRadar-2313Plan­Ra­dar, jedna z ev­rop­ských plat­fo­rem pro di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí, roz­ší­řil svou kom­plex­ní sadu ná­stro­jů o nový sys­tém pro ří­ze­ní do­ku­men­tů. Tato funk­ce bude slou­žit pro bez­peč­né a efek­tiv­ní na­klá­dá­ní s do­ku­men­ty: je­jich sdí­le­ní a elek­tro­nic­ký oběh, a to s vy­u­ži­tím ver­zo­vá­ní a pří­stu­po­vých práv.

Na­vr­že­na byla přímo v re­ak­ci na po­ptáv­ku re­a­lit­ních pro­fe­si­o­ná­lů z oboru, kteří ke své kaž­do­den­ní práci po­tře­bu­jí snad­no po­u­ži­tel­ný a in­tu­i­tiv­ní ná­stroj do­vo­lu­jí­cí shro­maž­ďo­vat, spra­vo­vat a sdí­let velké množ­ství do­ku­men­tů mezi jed­not­li­vý­mi týmy v te­ré­nu i back-of­fi­ce. Nový ná­stroj od Plan­Ra­da­ru umož­ní udr­žet si jasný pře­hled o veš­ke­rém dění na pro­jek­tu a při­spě­je ke zlep­še­ní vzá­jem­né ko­or­di­na­ce. Navíc v kraj­ním pří­pa­dě hro­zí­cí­ho soud­ní­ho sporu po­slou­ží jako prů­kazná au­dit­ní stopa.

Nová funk­ce „Do­cu­ment Ma­nage­ment“ doplňuje již tak ši­ro­ké vy­u­ži­tí Pla­nRa­da­ru o cen­t­ra­li­zo­va­nou sprá­vu do­ku­men­tů. Všich­ni účast­ní­ci sta­veb­ní­ho pro­ce­su či sprá­vy ne­mo­vi­tos­ti mohou di­gi­tál­ně uklá­dat všech­na pro­jek­to­vá data do snad­no pří­stup­ných slo­žek, zvý­razňovat plány, sdí­let zpět­nou vazbu, po­rov­ná­vat re­vi­ze sou­bo­rů a schva­lo­vat vždy nej­ak­tu­ál­něj­ší verze do­ku­men­tů v re­ál­ném čase. Veš­ke­ré do­ku­men­ty jsou dobře za­bez­pe­če­né a navíc v pří­pa­dě po­tře­by snad­no zpět­ně do­hle­da­tel­né.

S ohle­dem na ne­u­stá­lý vývoj v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní byla nová funk­ce pro ří­ze­ní do­ku­men­tů od Plan­Ra­da­ru vy­vi­nu­ta i s ohle­dem na kom­pa­ti­bi­li­tu s dal­ší­mi sys­témy, které již zá­kaz­ní­ci po­u­ží­va­jí. Do­ku­men­ty ze Sha­re­poin­tu, Drop­bo­xu anebo na Goo­gle Drive lze snad­no na­hrá­vat přímo do Plan­Ra­da­ru a au­to­ma­tic­ky sdí­let s ji­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi sys­témy bez nut­nos­ti slo­ži­té­ho kódo­vá­ní.

Více in­for­ma­cí o novém sys­té­mu pro ří­ze­ní do­ku­men­tů jsou k dis­po­zi­ci na webu PlanRadaru.

Vy­zkou­šej­te soft­ware pro ří­ze­ní sta­veb­ní do­ku­men­ta­ce od Plan­Ra­da­ru

Uklá­dej­te, sdí­lej­te a syn­chro­ni­zuj­te do­ku­men­ty di­gi­tál­ně.

PlanRadar-zkusebni verze--2313

 


Mohlo by vás zajímat: