Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová éra létání nadzvukovou rychlostí díky dotykovým sondám

Autor článku: Renishaw   
Středa, 06 Říjen 2021 22:46

Tags: Dotykové sondy | EMO Milán | Měření | Renishaw | RUP1

Renishaw RUP1-2140Po konci vy­u­ží­vá­ní le­ta­del Con­cor­de to vy­pa­da­lo, že se nad­zvu­ko­vé do­prav­ní stro­je do vzdu­chu jen tak ne­vrá­tí. Po téměř dva­ce­ti le­tech to však vy­pa­dá, že su­per­so­nic­ká do­pra­va může zažít dlou­ho oče­ká­va­ný co­me­back. Již ně­ko­lik le­tec­kých spo­leč­nos­tí ozná­mi­lo, že za­kou­pí nad­zvu­ko­vá le­ta­dla pro ko­merč­ní pře­pra­vu ces­tu­jí­cích. Je­jich vý­ro­ba bude možná díky nové ge­ne­ra­ci mě­ři­cích tech­no­lo­gií.

Od roku 2003, kdy byl ukon­čen pro­voz le­gen­dár­ních con­cor­dů, svět le­tec­kých tech­no­lo­gií ura­zil znač­ný kus cesty. Vý­raz­ný posun za­zna­me­nal i ne­ná­pad­ný, ale velmi dů­le­ži­tý obor – me­t­ro­lo­gie – bez kte­ré­ho by ne­vzni­kl ani první Con­cor­de.

Byla to právě spo­leč­nost Re­nishaw, která vy­vi­nu­la mě­ři­cí za­ří­ze­ní pro teh­dej­ší­ho vý­rob­ce le­tec­kých mo­to­rů pro Con­cor­dy, spo­leč­nost Rolls-Royce. Ne­mě­li mě­ři­cí za­ří­ze­ní s přes­nos­tí, kte­rou vy­ža­do­va­la vý­ro­ba, a tak za­kla­da­tel Re­nishaw ta­ko­vé za­ří­ze­ní vy­ro­bil. Byla to spí­na­cí do­ty­ko­vá sonda, re­vo­luč­ní kus vý­rob­ní tech­no­lo­gie, který se stal prv­ním vý­rob­kem.

Bez přes­né­ho mě­ře­ní by le­ta­dla ne­vzlét­la ani ne­při­stá­la

Od dob vzni­ku první sondy se hodně změ­ni­lo, zejmé­na přes­nost a rych­lost mě­ře­ní. Nyní lze sondy au­to­ma­tic­ky vyměňovat podle toho, co chce vý­rob­ce měřit. Jsou k dis­po­zi­ci různé druhy sond – pro do­ty­ko­vé sní­má­ní či s do­ty­ko­vou spouš­tí, pro mě­ře­ní kva­li­ty po­vrchu, ul­tra­zvu­ko­vé sondy, pro bez­kon­takt­ní op­tic­ké la­se­ro­vé mě­ře­ní.
No­vo­do­bé ino­va­ce jsou pa­tr­né na pří­kla­du ul­tra­zvu­ko­vé sondy RUP1. Ta na roz­díl od star­ších ge­ne­ra­cí ul­tra­zvu­ko­vých sys­té­mů ne­po­tře­bu­je pro pře­nos sig­ná­lu nádrž s vodou ani spo­jo­va­cí gel. Na­mís­to toho dis­po­nu­je ino­va­tiv­ní ku­lič­kou s elas­to­me­ro­vým hro­tem, která za­jiš­ťu­je vy­ni­ka­jí­cí spo­je­ní mezi son­dou a ma­te­ri­á­lem. Ob­slu­ha se tedy ne­mu­sí za­bý­vat sle­do­vá­ním ob­ra­zov­ky os­ci­lo­sko­pu, na­mís­to toho se vě­nu­je dů­le­ži­těj­ší práci.
Na ve­letr­hu EMO v Mi­lá­ně jsou mož­nos­ti sondy RUP1 de­mon­stro­vá­ny při mě­ře­ní roz­měr­né pod­vozko­vé nohy nad­zvu­ko­vé­ho le­tou­nu, jejíž du­ti­nu lze ji­ný­mi me­to­da­mi měřit jen velmi ob­tíž­ně.

Sondy vý­ro­bu le­ta­del zkva­litňují a zlevňují

Vy­u­ží­vá­ní me­t­ro­lo­gic­kých tech­no­lo­gií v le­tec­tví nejen­že kva­li­tu zvy­šu­je, ale sou­čas­ně i zlevňuje vý­ro­bu. Mě­ři­cí ná­stro­je se vy­sky­tu­jí téměř ve všech fá­zích vý­ro­by, mo­to­ry po­čí­na­je a při­stá­va­cí­mi pod­voz­ky konče.
Přes­né mě­ři­cí ná­stro­je se vy­u­ží­va­jí ke ka­lib­ra­ci a na­sta­vo­vá­ní slo­ži­tých ob­rá­bě­cích stro­jů. Slou­ží k mě­ře­ní během vý­rob­ní­ho pro­ce­su, při kte­rém sondy po­má­ha­jí s usta­ve­ním dílů, se­ří­ze­ním ná­stro­je a mě­ře­ním během vý­rob­ní­ho cyklu, jakož i při kon­t­ro­le prv­ní­ho kusu.

Renishaw propojeni s PC-2140

Za­jiš­ťu­jí přes­né od­mě­řo­vá­ní po­lo­hy na vel­kých vzdá­le­nos­tech, pří­kla­dem může být vý­ro­ba kom­po­nent kří­del le­ta­del, po­mo­cí in­ter­fe­ro­me­t­ric­ké­ho la­se­ro­vé­ho sní­ma­če či op­tic­ké­ho sní­ma­če. Sni­žu­jí zmet­ko­vi­tost a zvy­šu­jí rych­lost vý­ro­by pro­střed­nic­tvím sys­té­mů pro se­ři­zo­vá­ní ná­stro­jů, které zjiš­ťu­jí na­sta­ve­ní, funkč­nost a opo­tře­be­ní ná­stro­jů.
Kon­t­rol­ní ro­bo­ti za­jiš­ťu­jí přes­né a rych­lé mě­ře­ní i slo­ži­tých dílů, sle­do­vá­ní tren­du ob­rá­bě­ní a au­to­ma­tic­ké se­ři­zo­vá­ní pro­ce­su s ohle­dem na mě­ní­cí se pro­měn­né, jako je tep­lot­ní drift.
Mě­ři­cí tech­no­lo­gie na­chá­zí vy­u­ži­tí i v nej­no­věj­ších obo­rech, na­pří­klad ve spek­trosko­pii a 3D tisku. „Pro kon­t­ro­lu cha­rak­te­ris­tik ma­te­ri­á­lu slou­ží na­pří­klad Ra­ma­no­va spek­trosko­pie. Mezi od­bor­ní­ky je atrak­tiv­ní také 3D tisk ko­vo­vých sou­čás­tek za po­u­ži­tí práš­ko­vých kovů. Touto tech­no­lo­gií lze vy­rá­bět velmi kom­plex­ní sou­část­ky, které nelze vy­ro­bit tra­dič­ním ob­rá­bě­ním.

Renishaw letectvi 3D tisk-2140


Mohlo by vás zajímat: