Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens v magickém kvadrantu Gartner pro IIoT jako vizionář

Pondělí, 06 Prosinec 2021 23:49

Siemens Magic Quadrant IIoT 2021-2149Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware 6. prosince 2021 ozná­mil, že byl Gart­ne­rem za­řa­zen do kvad­ran­tu vi­zi­o­ná­řů v rámci ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu Gart­ner Magic Quad­rant pro plat­for­my prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí. Gart­ner hod­no­tí do­da­va­te­le na zá­kla­dě kva­li­ty a účin­nos­ti pro­ce­sů, sys­té­mů, metod nebo po­stu­pů, které umožňují kon­ku­ren­ce­schop­nost, efek­ti­vi­tu a vý­kon­nost po­sky­to­va­te­lů IT.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Nový 34palcový monitor BenQ DesignVue PD3420Q

Pondělí, 06 Prosinec 2021 23:05

pd3420q-2149Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří­růs­tek série De­sig­n­Vue pro pro­fe­si­o­nál­ní de­signe­ry na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9. Je vy­ba­ven ex­klu­ziv­ní BenQ AQ­CO­LOR tech­no­lo­gií a po­sky­tu­je ma­xi­mál­ní po­kry­tí ba­rev­ných pro­sto­rů včet­ně Dis­play P3, stě­žej­ní­ho pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní Mac. S ně­ko­li­ka me­zi­ná­rod­ní­mi oce­ně­ní­mi je PD3420Q nej­e­le­gant­něj­ším a nej­vý­kon­něj­ším mo­ni­to­rem pro de­signe­ry, video edi­to­ry a stu­dia.

Celý článek... Autor článku: BenQ
 

MiR a Logitrans vyvíjí autonomní paletový vozík

Pondělí, 06 Prosinec 2021 18:20

MIR Kverneland02-2149Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Lo­gi­t­rans ozná­mi­ly stra­te­gic­kou spo­lu­prá­ci na vý­ro­bu au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků. Au­to­nomní pa­le­to­vé vo­zí­ky jsou na­vr­že­ny tak, aby za­pl­ni­ly me­ze­ru na trhu pro bez­peč­né, efek­tiv­ní a au­to­nomní zve­dá­ní palet přímo ze země. K vý­vo­ji bude vy­u­ži­to au­to­nomní na­vi­ga­ce a soft­wa­ro­vých schop­nos­tí firmy MiR v kom­bi­na­ci s funkč­nos­tí elek­tric­kých pa­le­to­vých vo­zí­ků spo­leč­nos­ti Lo­gi­t­rans ob­sa­hu­jí­cí lo­gis­tic­ké know-how za po­sled­ních 80 let.

Celý článek... Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)
 

Vítězové Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Pondělí, 06 Prosinec 2021 17:36

YII2021-2149Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la ví­tě­ze oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re v dru­hém dni své vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2021. Také druhý den za­há­jil Chris­ti­an Huber, vi­ce­pre­zi­dent, re­gi­o­nál­ní vý­kon­ný ře­di­tel pro re­gi­on EMEA spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems a při­ví­tal všech­ny, kteří sle­do­va­li vy­sí­lá­ní z Ev­ro­py, Af­ri­ky a Střed­ní­ho vý­cho­du.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Nové serverové pracoviště pro rozvoj odborné výuky|

Pátek, 03 Prosinec 2021 12:35

spszr 001-1-2148VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi clou­dy. Pra­co­viš­tě bylo vy­bu­do­vá­no v rámci gran­to­vých pro­jek­tů a jeho do­kon­če­ní bylo pro­ve­de­no spo­leč­ně se zá­sad­ní re­kon­struk­cí škol­ní in­frastruk­tu­ry. Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě v sobě spo­ju­je zá­ze­mí pro za­jiš­tě­ní pre­zenč­ní a on-line výuky s na­tiv­ní li­cenč­ní pod­po­rou a služ­ba­mi v ob­las­tech zá­klad­ní­ho a od­bor­né­ho soft­wa­ru.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

WEROCK aktualizuje řadu tabletů Rocktab Ultra

Čtvrtek, 02 Prosinec 2021 22:56

WEROCK Rocktab U200-2148Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th 5.2. Rocktab U212 a Rocktab U214 jsou špič­ko­vé prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí s dis­ple­ji či­tel­ný­mi na slun­ci a vy­so­ce kva­lit­ní­mi do­ty­ko­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi.

Celý článek... Autor článku: WEROCK
 

Virtuální Year in Infrastructure 2021

Čtvrtek, 02 Prosinec 2021 02:13

BentleySystemsYII2021-1-2148Prv­ní­ho pro­sin­ce za­ča­la kaž­do­roč­ní, letos již po­dru­hé v řadě pouze vir­tu­ál­ní, kon­fe­ren­ce Bent­ley Sys­tems Year in In­frastructu­re 2021 s vy­hlá­še­ním oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards. Za­há­jil ji z Mni­cho­va Chris­ti­an Huber, vi­ce­pre­zi­dent, re­gi­o­nál­ní vý­kon­ný ře­di­tel pro re­gi­on EMEA spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems, a se­zná­mil di­vá­ky s pro­gra­mem vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce a zmí­nil spon­zo­ry a part­ne­ry celé akce.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Renishaw uvádí na trh RenAM 500S Flex a 500Q Flex

Úterý, 30 Listopad 2021 10:16

Renishaw RenAM 500-2148S cílem po­skyt­nout in­že­ný­rům větší fle­xi­bi­li­tu při po­u­ží­vá­ní sys­té­mů adi­tiv­ní vý­ro­by uvedl Re­nishaw na trh novou řadu stro­jů pro 3D tisk, které byly ke zhléd­nu­tí na ve­letr­hu Form­next. RenAM 500S Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) s jed­ním la­se­rem, a RenAM 500Q Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu se čtyř­mi la­se­ry, jsou va­ri­an­tami řady RenAM 500.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

SolidSpac3 vydává Spac3 pro stavebnictví

Úterý, 30 Listopad 2021 00:33

Solidspac3-hero-image-2148Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi skeny sta­ve­niš­tě a iden­ti­fi­ku­je kon­strukč­ní chyby a pro­b­lé­my, jakmi­le k nim dojde. Slo­ži­té pro­jek­ty, ří­ze­ní více pro­fe­sí a na­pja­té har­mo­no­gra­my často vedou ke zby­teč­né­mu pře­kro­če­ní ná­kla­dů, zpož­dě­ní har­mo­no­gra­mu a re­kla­ma­cím.

Celý článek... Autor článku: SolidSpac3
 

Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2022

Úterý, 30 Listopad 2021 00:03

SW velke sestavy-2148Ve 22 mi­nu­tách se mů­že­te v pátek 22. pro­sin­ce 2021 od 10:00 hodin do­zvě­dět, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­li­dworks a jak je rych­le za­vést do praxe. Každá nová verze So­li­dworks při­ná­ší kromě celé řady no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí také zvý­še­ní vý­ko­nu a verze 2022 není vý­jim­kou.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Online setkání uživatelů Surfcam 2021

Pondělí, 29 Listopad 2021 23:22

3e praha-on-line meeting-2147Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line Se­tká­ní uži­va­te­lů Sur­f­cam, které se usku­teč­ní ve formě on-line kon­fe­ren­ce na plat­for­mě ZOOM. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram už ve stře­du 1. pro­sin­ce 2021 od 9:30 do 14:30 hodin, který začne pre­zen­ta­cí spo­leč­nos­tí He­xa­gon a 3E Praha En­gi­nee­ring a před­sta­ve­ním no­vé­ho CAD ře­še­ní – De­signer.

Celý článek... Autor článku: 3e Praha Engineering
 

Robopes SPOT – přehlídka technologií budoucnosti pro středoškoláky

Pondělí, 29 Listopad 2021 14:27

FEL CVUT-SPOT2-2148Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku technologií budoucnosti. Zá­jem­ci o stu­di­um elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky při něm na­vští­ví pra­co­viš­tě s tech­no­lo­gi­e­mi, které vý­raz­ně ovliv­ní způ­sob, jakým bu­de­me pra­co­vat, od­po­čí­vat či ces­to­vat v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti­le­tích.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Zrušení úterního workshopu Fotky do mapy

Pondělí, 29 Listopad 2021 13:59

Zrueení workshopu Fotky do mapy-2148Z dů­vo­du ne­mo­ci je re­a­li­zač­ní tým Ar­c­da­ty Praha nucen zru­šit workshop Fotky do mapy, který se měl usku­teč­nit v úterý 30. lis­to­pa­du. Účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se ale ne­mu­sí bát, že o tipy na rastro­vý GIS při­jdou.

Celý článek... Autor článku: ARCDATA Praha
 

Xaar představuje inkoustový 3D tisk pro aditivní výrobu

Pátek, 26 Listopad 2021 01:10

Xaar Ultra High Viscosity Technology-2147Tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty firmy Xaar po­sky­tu­je vý­rob­cům řadu no­vých a prak­tic­kých vý­rob­ních mož­nos­tí, na­bí­zí mož­nost tisku bez ome­ze­ní a pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu v adi­tiv­ní vý­ro­bě. Ros­tou­cí role a mož­nos­ti in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav jsou před­sta­ve­ny v nej­no­věj­ší bílé knize firmy Xaar s ná­zvem „Po­sou­vá­ní hra­nic in­kous­to­vé tech­no­lo­gie po­mo­cí tisku s vy­so­kou visko­zi­tou“.

Celý článek... Autor článku: Xaar
 

Nový potrubní izometrický software pro soubory PCF

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 23:58

CAD Schroer-M4 ISO FX-2147Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD sys­té­mu. Pro­ces je plně au­to­ma­ti­zo­va­ný, což zna­me­ná, že již není třeba vy­na­lo­žit ma­nu­ál­ní úsilí. PCF je běžný for­mát pod­po­ro­va­ný vět­ši­nou pro­fe­si­o­nál­ních sys­té­mů pro 3D na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci