Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xaar představuje inkoustový 3D tisk pro aditivní výrobu

Pátek, 26 Listopad 2021 01:10

Xaar Ultra High Viscosity Technology-2147Tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty firmy Xaar po­sky­tu­je vý­rob­cům řadu no­vých a prak­tic­kých vý­rob­ních mož­nos­tí, na­bí­zí mož­nost tisku bez ome­ze­ní a pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu v adi­tiv­ní vý­ro­bě. Ros­tou­cí role a mož­nos­ti in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav jsou před­sta­ve­ny v nej­no­věj­ší bílé knize firmy Xaar s ná­zvem „Po­sou­vá­ní hra­nic in­kous­to­vé tech­no­lo­gie po­mo­cí tisku s vy­so­kou visko­zi­tou“.

Celý článek... Autor článku: Xaar
 

Nový potrubní izometrický software pro soubory PCF

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 23:58

CAD Schroer-M4 ISO FX-2147Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD sys­té­mu. Pro­ces je plně au­to­ma­ti­zo­va­ný, což zna­me­ná, že již není třeba vy­na­lo­žit ma­nu­ál­ní úsilí. PCF je běžný for­mát pod­po­ro­va­ný vět­ši­nou pro­fe­si­o­nál­ních sys­té­mů pro 3D na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

On-line Altair konference Don’t be late to simulate

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:49

Altair Dont be late-2147Pokud uva­žu­je­te o prv­ním za­ve­de­ní si­mu­la­ce, po­u­ží­vá­te ve­sta­vě­né si­mu­lač­ní CAD ná­stro­je, ale na­rá­ží­te na pro­blémy s rych­los­tí a přes­nos­tí, nebo chce­te po­kro­čit k mul­ti­fy­zi­kál­ním ana­lý­zám, zú­čast­ně­te se této vir­tu­ál­ní akce 30. lis­to­pa­du 2021 ve 14:00 hodin. Vir­tu­ál­ní se­tká­ní za­hr­nu­je pre­zen­ta­ce a worksho­py a mohlo by být mi­mo­řád­ně cen­ným pře­de­vším pro váš kon­strukč­ní tým.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

OnLogic představuje sadu IoT Connect Kit

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:05

OnLogic-connect-kit-product-photos-2 1-2147Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada hard­wa­ru a soft­wa­ru a umožňuje za­ří­ze­ním snad­no při­po­jit své vy­ba­ve­ní ke clou­du během jedné ho­di­ny. Sou­čás­tí sady jsou kon­zul­ta­ce od Cirrus Link So­lu­ti­ons, od­bor­ní­ků na im­ple­men­ta­ci SCADA a IIoT, kteří po­sky­tu­jí po­ra­den­ství.

Celý článek... Autor článku: OnLogic
 

Renishaw spolupracuje s Verisurfem

Středa, 24 Listopad 2021 00:58

Verisurf Renishaw-object-oriented-programming-2147Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy Re­nishaw. Tato do­ho­da, která klade důraz na ob­lí­be­nou sadu Ve­ri­surf CMM Pro­gra­m­ming and In­specti­on Suite, umožňuje spo­leč­nos­tem vy­u­ží­vat vy­spě­lé kon­t­rol­ní tech­no­lo­gie Re­nishaw, včet­ně pě­ti­o­sé­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu REVOfle­xi­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu Equa­tor, a pod­půr­né sítě obou or­ga­ni­za­cí.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Představení 3. generace LiDARu firmy Valeo

Středa, 24 Listopad 2021 00:30

VALEO LIDAR 13-2147Sku­pi­na Valeo před­sta­vi­la 23. lis­to­pa­du 2021 svou třetí ge­ne­ra­ci ro­tač­ní­ho Li­DA­Ru, která bude uve­de­na na trh v roce 2024. Tato nová tech­no­lo­gie, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší výkon sen­zo­ru, činí au­to­nomní mo­bi­li­tu re­a­li­tou a za­jis­tí dosud ne­ví­da­nou úroveň bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru po­sí­lí tech­no­lo­gic­ké a prů­mys­lo­vé ve­dou­cí po­sta­ve­ní sku­pi­ny Valeo – dosud je­di­né­ho do­da­va­te­le na trhu, který v sou­čas­nos­ti sé­ri­o­vě vy­rá­bí LiDAR sen­zo­ry pro au­to­mo­bi­ly.

Celý článek... Autor článku: Valeo
 

GPS navigace Sygic rozpoznává dopravní značení

Středa, 24 Listopad 2021 00:08

Sygic-sign recognition image-2147Spo­leč­nost Sygic, která vy­ví­jí nej­sta­ho­va­něj­ší of­fli­ne GPS na­vi­ga­ci na světě, ozná­mi­la spuš­tě­ní funk­ce roz­po­zná­vá­ní do­prav­ní­ho zna­če­ní. Nová funk­ce vy­u­ží­vá ka­me­ru te­le­fo­nu k roz­po­zná­vá­ní rych­lost­ních ome­ze­ní na do­prav­ních znač­kách a LED ta­bu­lích a v apli­ka­ci se pak zob­ra­zu­je ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost. Sygic doufá, že roz­po­zná­vá­ním zna­če­ní obo­ha­tí sou­čas­nou funk­ci rych­lost­ních ome­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace

Pondělí, 22 Listopad 2021 23:22

Renishaw MSV 2021-DSC05318-2147Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce firmy těžko na­hra­zu­jí, ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků řeší in­ves­ti­ce­mi do au­to­ma­ti­za­ce. Tento klí­čo­vý trend za­zna­me­na­la spo­leč­nost Re­nishaw na le­toš­ních prů­mys­lo­vých ve­letr­zích v Mi­lá­ně a Brně. Důraz na au­to­ma­ti­za­ci prů­mys­lu je zře­tel­ný ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Bentley získává společnost Power Line Systems

Pondělí, 22 Listopad 2021 22:56

pls pole w-2147Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ve­de­ní a je­jich struk­tur – od sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé firmy TA As­so­ci­a­tes za při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů do­la­rů. Úhra­da je splat­ná po podle volby BSY v ho­to­vos­ti nebo kom­bi­na­cí ho­to­vos­ti a akcií BSY.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Webinář Není čas na změnu?

Pondělí, 22 Listopad 2021 22:29

AdvancedEng Neni cas na zmenu-2147Webi­nář spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring je určen pro všech­ny za­čí­na­jí­cí, ale i zku­še­něj­ší kon­struk­té­ry, vý­po­čtá­ře, ma­na­že­ry a všech­ny ty, kteří ne­zna­jí všech­ny pro­duk­ty Al­tair. Zjis­tě­te, jak Al­tair může být pří­nos­ný pro vaši firmu. Je prav­dou, že Hy­per­Me­sh je ná­stroj, který Al­tair na­bí­zel jako první a dlou­hou dobu je­di­ný pro­dukt. Od té doby se však port­fo­lio roz­rost­lo do ohrom­ných roz­mě­rů.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

Středoškolská Robosoutěž a ROBO číšník z lega

Pondělí, 22 Listopad 2021 17:48

FEL CVUT-LR ROBO cisnik-2147Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných kol Ro­bo­sou­tě­že. Její dva­nác­tý roč­ník před­sta­ví dů­my­sl­ně se­sta­ve­né a na­pro­gra­mo­va­né ro­bo­ty ze sta­veb­ni­ce LEGO Mind­storms, je­jichž schop­nos­ti pro­vě­ří spe­ci­ál­ně na­vr­že­ná úloha.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Elvira nabízí nový 3D skener Revopoint POP

Pondělí, 22 Listopad 2021 17:20

Elvira-Revopoint POP III-2147El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost no­vé­ho vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru Re­vo­point POP, který umožňuje ske­no­vat běžné mo­de­ly pro 3D tisk ve skvě­lé kva­li­tě, včet­ně lid­ských tváří, po­stav, soch, au­to­mo­bi­lů nebo zví­řat. S hmot­nos­tí pou­hých 200 g je velmi lehký a má kom­pakt­ní roz­mě­ry, takže jej lze snad­no po­u­ží­vat i v te­ré­nu. Re­vo­point POP je pl­no­ba­rev­ný 3D ske­ner s téměř ne­o­me­ze­ný­mi mož­nost­mi ske­no­vá­ní, při­čemž jeho přes­nost do­sa­hu­je až 0,3 mm.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

HP pokračuje v rozvoji 3D tisku

Pátek, 19 Listopad 2021 12:54

HP 3DP-2146Spo­leč­nost HP tento týden na ve­letr­hu Form­next za­mě­ře­ném na adi­tiv­ní vý­ro­bu in­for­mo­va­la o při­pra­ve­nos­ti oslo­vit nové zá­kaz­ní­ky a roz­ší­řit part­ner­ské pro­gra­my i eko­sys­tém. HP na­vá­za­lo spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem kos­me­ti­ky, fir­mou L’Oréal, s níž se hodlá za­mě­řit na na­sa­ze­ní adi­tiv­ní vý­ro­by v ma­so­vém mě­řít­ku a na zkou­má­ní mož­nos­tí zcela no­vých kos­me­tic­kých obalů a dal­ších ino­va­cí.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Rozšíření řady notebooků Satellite Pro C40 a C50

Čtvrtek, 18 Listopad 2021 14:14

Dynabook Satellite Pro C50-J 03 win10-2146Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J, které kom­bi­nu­jí výkon, pro­duk­ti­vi­tu a mo­der­ní de­sign za do­stup­nou cenu. No­vin­ky jsou osa­ze­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Core a Ce­le­ron 11. ge­ne­ra­ce a bu­dou do­stup­né ve svět­le zlaté a tmavě modré barvě v ši­ro­ké na­bíd­ce kon­fi­gu­ra­cí i ce­no­vých ka­te­go­rií. Vhod­né jsou pře­de­vším pro pro­fe­si­o­ná­ly a stu­den­ty s ome­ze­ným roz­poč­tem.

Celý článek... Autor článku: Dynabook Europe
 

SOLIDWORKS u rychlejšího vývoje balicí linky

Čtvrtek, 18 Listopad 2021 01:18

Schubert-lightline-cartonpacker-2146Ně­mec­ká firma Ger­hard Schu­bert se od před­sta­ve­ní prv­ních ba­li­cích ro­bo­tů na světě v roce 1984 stala uzná­va­nou jed­nič­kou na trhu s ba­li­cí­mi stro­ji. Mezi tech­nic­ké mil­ní­ky z dílny této firmy patří vývoj ří­di­cí jed­not­ky ba­li­cí­ho stro­je, první vy­chys­tá­va­cí linka F44 pro vy­chys­tá­ní a uklá­dá­ní pro­duk­tů do pře­pra­vek, první ba­li­cí stroj s hor­ním pl­ně­ním in­sta­lo­va­ný na mon­táž­ní lince nebo první trans­port­ní robot.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci