Google překladač: English Deutsch
<<  Listopad 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Nejbližší akce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představuje certifikační program FDM

Pondělí, 26 Září 2022 23:10

FDM Certification-2239Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Pro­gram je na­vr­žen tak, aby zá­kaz­ní­kům Stra­ta­sy­su po­sky­tl kom­plex­ní vzdě­lá­ní, které pod­po­ří je­jich při­je­tí 3D tisku v celém pro­ce­su tisku FDM. Zá­kaz­ní­ci, kteří ab­sol­vu­jí kurzy, ob­dr­ží ofi­ci­ál­ní cer­ti­fi­ká­ty Stra­ta­sys Aca­de­my, které osvěd­ču­jí je­jich do­ved­nos­ti a úroveň zvlád­nu­tí před­ní tech­no­lo­gie v oboru 3D tisku.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

BIM kreativně ve spojení s VR

Pondělí, 26 Září 2022 17:03

bim002-2-2239Vy­u­ži­tí mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu po­sky­tu­je do výuku řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Na naší škole, VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou jsme v uply­nu­lých pěti le­tech vy­zkou­še­li hned ně­ko­lik za­jí­ma­vých in­te­gra­cí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy s PLM daty po­chá­ze­jí­cí­mi z růz­ných tech­nic­kých oborů.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt|
 

11. ročník konference BIM DAY 2022 13.–14. 10. v Praze

Pondělí, 26 Září 2022 16:01

BIMday 2022-2239Le­toš­ní kon­fe­ren­ce při­pra­vi­la za­jí­ma­vý obsah, jed­ním z nej­ak­tu­ál­něj­ších témat je vývoj Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM a di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní. Svou vizi, jakým smě­rem by se pří­pra­vy měly ubí­rat, před­sta­ví czBIM, plány ČAS před­ne­se Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a za MMR Petr Klán, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: czBIM
 

HP představuje nové řešení Metal Jet S100

Pondělí, 26 Září 2022 15:18

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2239Spo­leč­nost HP Inc. na ve­letr­hu IMTS (In­ter­nati­o­nal Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy Show) 2022 ozná­mi­la ko­merč­ní do­stup­nost svého ře­še­ní Metal Jet S100. Za­ří­ze­ní HP Metal Jet S100 umo­ž­ňu­je na­vr­ho­vat ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a di­gi­tál­ně tisk­nout kva­lit­ní díly v ma­so­vém mě­řít­ku, čímž při­spí­vá k trans­for­ma­ci prů­mys­lo­vých od­vět­ví a po­má­há vy­u­žít tech­no­lo­gii 3D tisku ko­vo­vých dílů v ma­so­vé vý­ro­bě.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Podzimní edice veletrhu Light + Building 2022

Čtvrtek, 22 Září 2022 16:38

Light a Building 2022-2238Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí tech­ni­ky a tech­ni­ky budov. V le­toš­ním roč­ní­ku je hlav­ním té­ma­tem Smart City spo­leč­ně s in­te­li­gent­ní­mi bu­do­va­mi, které myslí samy za sebe.

Celý článek... Autor článku: Trade Media International
 

Trimble TerraFlex Premium Edition pro GIS

Pátek, 23 Září 2022 00:49

Trimble TerraFlex-1-2238Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům of­fli­ne ko­rek­ce GNSS, nový au­to­ma­ti­zo­va­ný pra­cov­ní po­stup, který pra­cu­je vý­hrad­ně s GNSS při­jí­ma­či Trim­ble – včet­ně při­jí­ma­če Trim­ble DA2 pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst – a umožňuje tak po­ři­zo­vat vy­so­ce přes­ná GIS data v šir­ším roz­sa­hu lo­ka­lit a ob­tíž­ných GNSS pro­stře­dí, než bylo dosud možné.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

MathWorks představuje MATLAB, Simulink R2022b

Čtvrtek, 22 Září 2022 00:13

Simscape Battery-2238Spo­leč­nost MathWorks před­sta­vi­la 20. září verzi 2022b (R2022b) ro­di­ny pro­duk­tů MATLAB a Si­mu­link. R2022b při­ná­ší dva nové pro­duk­ty a ně­ko­lik vy­lep­še­ných funk­cí, které zjed­no­du­šu­jí a au­to­ma­ti­zu­jí návrh za­lo­že­ný na mo­de­lech pro in­že­ný­ry a vý­zkum­né pra­cov­ní­ky, je­jichž úko­lem je při­ná­šet ino­va­ce pro­duk­tů a prů­lo­mo­vé ob­je­vy pro je­jich or­ga­ni­za­ce.

Celý článek... Autor článku: MathWorks
 

Chladírenské firmy navrhují s M4 PLANT

Pátek, 23 Září 2022 11:03

M4-PLANT-Kaeltetechnik-Anlage-2-2238Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben přes­ným po­ža­dav­kům jed­not­li­vých pro­duk­tů. To vy­ža­du­je kon­strukč­ní ře­še­ní, které se pruž­ně při­způ­so­bí všem pro­blé­mům zá­kaz­ní­ků, pod­po­ru­je kon­strukč­ní tým in­te­gro­va­ným pří­stu­pem k plá­no­vá­ní a au­to­ma­ti­zu­je mnoho ma­nu­ál­ních pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Klíčové funkce 3D softwaru pro navrhování rozsáhlejších projektů ve dřevozpracujícím průmyslu

Středa, 21 Září 2022 13:02

TopSolidVyužití 3D technologií v rámci CAD/CAM systémů je dnes ve dřevozpracujícím průmyslu již standardem. U komplikovanějších nebo rozsáhlejších projektů zpracování nábytku však může 3D modelace působit potíže a narušovat hladký průběh. Právě tyto potíže má CAD/CAM odstraňovat, zaměřit se na specifické problémy zpracovatelů a umožňovat jim navyšování výkonnosti. Jaké jsou nezbytné funkce softwaru, aby dokázal reagovat na výzvy spojené s 3D projekty při zpracování projektu, a jaká je v tomto kontextu přidaná hodnota systému TopSolid?

Celý článek... Autor článku: TopSolid
 

SPEC vydává benchmark SPECapc pro SOLIDWORKS 2022

Úterý, 20 Září 2022 15:48

SPEC GWPG-2238Spo­leč­nost Stan­dard Per­for­man­ce Eva­luati­on Corp. (SPEC) ozná­mi­la do­stup­nost bench­mar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022. Ak­tu­a­li­zo­va­ný bench­mark na­bí­zí mě­ře­ní vý­ko­nu apli­ka­cí pro pra­cov­ní sta­ni­ce se sys­té­mem Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works 2022, nej­no­věj­ší verzí CAD/CAM apli­ka­ce.

Celý článek... Autor článku: SPEC
 

Siemens spolupracuje s firmou Cybord

Úterý, 20 Září 2022 15:30

PCB-inspection-traceability-1-2238Vět­ši­nu po­ruch vý­rob­ků na trhu dnes způ­so­bu­jí vadné a pod­vr­že­né sou­část­ky. Je to mimo jiné proto, že velké ne­do­stat­ky v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci sou­čás­tek nutí vý­rob­ce pra­co­vat mimo síť svých dů­vě­ry­hod­ných do­da­va­te­lů. Stá­va­jí­cí ře­še­ní sle­do­va­tel­nos­ti jsou ne­do­sta­teč­ná, pro­to­že se spo­lé­ha­jí na tes­to­vá­ní ma­lých vzor­ků a ne­mo­hou za­jis­tit vi­zu­ál­ní ově­ře­ní každé sou­část­ky ve smí­še­né dávce před jejím umís­tě­ním na desku ploš­ných spojů.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Altair kupuje RapidMiner

Pondělí, 19 Září 2022 23:55

RapidMiner Website Hero Altair-2238Spo­leč­nost Al­tair do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Ra­pi­d­Mi­ner, lídra v ob­las­ti pro­­gre­siv­ní ana­lý­zy dat a soft­wa­ru pro stro­jo­vé učení (ML). Dobře za­ve­de­ná desk­to­po­vá plat­for­ma Ra­pi­d­Mi­ne­ru a nová clou­do­vá plat­for­ma (při­pra­ve­ná pro více ná­jem­ců a SaaS) po­si­lu­jí sou­čas­né kom­plex­ní port­fo­lio Al­tai­ru v ob­las­ti ana­lý­zy dat (DA), které již nyní na­bí­zí zá­kaz­ní­kům mož­nost po­ro­zu­mět svým datům, trans­for­mo­vat je, využívat a au­to­ma­ti­zo­vat je.

Celý článek... Autor článku: Altair
 

Konference GIS Esri v ČR 2022 – informace o programu

Pondělí, 19 Září 2022 22:56

GIS Esri 2022-2238Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py. Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma

Pondělí, 19 Září 2022 16:25

Autodesk studentiPodle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv pro­duk­tu Au­to­de­s­ku a vět­ši­ny pro­duk­tů Ar­kan­ce Sys­tems. Pro stu­den­ty sta­veb­ních oborů jsou navíc v na­bíd­ce (pro­střed­nic­tvím vy­u­ču­jí­cích) bez­plat­né verze e-boo­ko­vé va­ri­an­ty učeb­ni­ce Sta­va­řův prů­vod­ce Re­vi­tem.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

3D polovodičový LiDAR nové generace

Pondělí, 19 Září 2022 15:47

ML-X-meritko-2238Ko­rej­ská spo­leč­nost SO­SLAB ozná­mi­la uve­de­ní své nové ge­ne­ra­ce 3D po­lo­vo­di­čo­vé­ho Li­DA­Ru s ozna­če­ním ML-X, kde ML značí Mobility LiDAR. Nový 3D solid-state Li­DAR se vy­zna­ču­je kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry spolu s více než dvoj­ná­sob­nou mě­ři­cí vzdá­le­nos­tí a roz­li­še­ním opro­ti před­cho­zím pro­duk­tům. SOS­LAB ztroj­ná­so­bil každé úh­lo­vé roz­li­še­ní mo­de­lu ML-X (0,5° na 0,208° při FOV 120°).

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci