Data&AI Forum 2020
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
Alvao
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Společnost BMF představila 3D tiskárnu microArch

hero-products-2008Bos­ton Micro Fab­ri­cati­on (BMF), prů­kop­ník v ob­las­ti tis­ko­vých sys­té­mů v mi­k­ro­sko­pic­kém mě­řít­ku, ozná­mi­la 13. února uve­de­ní nej­přes­něj­ší­ho a pre­ciz­ní­ho ře­še­ní pro mi­k­ro­sko­pic­ký 3D tisk s vy­so­kým roz­li­še­ním pro ko­merč­ní po­u­ži­tí s ná­zvem micro­Arch. To před­sta­vu­je řadu tech­no­lo­gic­kých prů­lo­mů, které umožňují tech­no­lo­gii tisku dílů s ultra vy­so­kým roz­li­še­ním s bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a pre­ciz­nos­tí v mě­řít­ku. Micro­Arch byl úspěš­ně uve­den v po­sled­ních 18 mě­sí­cích v Asii a bylo in­sta­lo­vá­no přes 40 sys­té­mů více zá­kaz­ní­kům z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Celý článek...
 

Formlabs uvádí odolnou pryskyřici Tough 1500

Tough Durable group-2007 Tough 1500 Resin je nej­o­dol­něj­ším ma­te­ri­á­lem ro­di­ny ma­te­ri­á­lů Tough a Du­ra­ble Resins pro 3D tisk, který sdílí četné vlast­nos­ti a je skvě­lý pro funkč­ní pro­to­ty­py, upí­ná­ky a úchy­ty, ko­nek­to­ry a další sdí­le­né apli­ka­ce. Iden­ti­fi­ka­ce nej­lep­ší­ho ma­te­ri­á­lu pro kon­krét­ní pří­pa­dy po­u­ži­tí za­hr­nu­je po­cho­pe­ní kon­strukč­ních ome­ze­ní a klí­čo­vých kom­pro­mi­sů mezi ma­te­ri­á­ly. V rámci této kon­krét­ní sku­pi­ny ma­te­ri­á­lů, mo­du­lů, pro­dlou­že­ní a od­pru­že­ní ozna­ču­jí nej­lé­pe, jak se bude sou­část cho­vat při po­u­ží­vá­ní. Co se týče pevnosti a tuhosti, je Tough 1500 údajně srovnatelný s polypropylenovými díly.

 

Celý článek...
 

Vydán Mastercam 2021 pro globální veřejné testování

iStock--2007Pokud pa­t­ří­te k zá­kaz­ní­kům Mas­ter­ca­mu s ak­tiv­ní údržbou, mů­že­te se nyní zú­čast­nit Beta pro­gra­mu Mas­ter­cam 2021. Dílny i velké vý­rob­ní pod­ni­ky po celém světě zís­ka­jí šanci vy­zkou­šet Mas­ter­cam 2021 ještě před jeho vy­dá­ním a po­skyt­nout hod­not­nou zpět­nou vazbu, která po­mů­že zfor­mo­vat fi­nál­ní pro­dukt. Účast­ní­ci pro­gra­mu Beta se brzy se­zná­mí s de­sít­ka­mi no­vých vý­kon­ných ná­stro­jů pro jed­no­du­ché a slo­ži­té úlohy.

Celý článek...
 

hyperMILL 2020.1 – rychlejší programování a efektivnější řezání

3d-optimized-roughing-z-2007Verze 2020.1 CAD/CAM sady hy­per­MILL je nyní k dis­po­zi­ci. Tato verze soft­wa­ru po­sky­tu­je další uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost pro hyperMILL pro­gra­má­to­ry. Vy­lep­še­ní se tý­ka­jí pro­gra­mo­va­cích úkolů a také zrych­le­ní a zjed­no­du­še­ní ob­rá­bě­ní. Nové 3D a 5osé stra­te­gie pro zbyt­ko­vé ob­rá­bě­ní ma­te­ri­á­lu v ro­zích za­ru­ču­jí efek­tiv­ní opra­co­vá­ní. Ještě slib­něj­ší je, že vo­li­tel­né mo­du­ly – hy­per­MILL AD­DI­TI­VE Ma­nu­factu­ring a hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning – na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vou tech­no­lo­gii, si­mu­la­ci, op­ti­ma­li­za­ci a mož­nos­ti při­po­je­ní v sou­la­du s klí­čo­vý­mi směry mo­der­ní vý­ro­by.

Celý článek...
 

Kon­t­ro­la kva­li­ty a vý­vo­je pro­duk­tů 3D ske­ne­ry

creaform product family-2007Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, vý­vo­ji pro­duk­tů a di­gi­tál­ní si­mu­la­ci (FEA / CFD). Jeho tech­no­lo­gie se po­u­ží­va­jí v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, le­tec­tví, spo­třeb­ní­ho zboží, těž­ké­ho prů­mys­lu, zdra­vot­nic­tví, zpra­co­va­tel­ské­ho prů­mys­lu, těžby ropy a plynu, vý­ro­by ener­gie, vý­zku­mu a vzdě­lá­vá­ní. Pře­nos­né 3D ske­ne­ry Han­dyS­CAN BLACK and Go! SCAN SPARK, které jsou do­dá­vá­ny od roku 2019, jsou ide­ál­ní pro kon­t­ro­lu kva­li­ty a vývoj pro­duk­tů. 

Celý článek...
 

Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí

Rockwell-2007Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně udr­žo­vá­ny ak­tu­ál­ní, mohou být uži­teč­né i v re­ál­ném pro­vo­zu a pro po­tře­by údrž­by, po­pří­pa­dě po­slou­ží při další op­ti­ma­li­za­ci či ná­sled­ných úpra­vách. Mo­der­ní vý­rob­ní za­ří­ze­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né pro­dukč­ní linky či pro­ce­sy před­sta­vu­jí velmi kom­plex­ní sys­témy se slo­ži­tým ná­vrhem, re­a­li­za­cí a sou­vi­se­jí­cím ří­ze­ním. Již po­čá­teč­ní návrh ta­ko­vých sys­té­mů vý­raz­ně usnadňují di­gi­tál­ní mo­de­ly.

Celý článek...
 

Přesný 27palcový grafický monitor ColorEdge CS2731

ColorEdge CS2731-2007Přes­nost, ba­rev­ná věr­nost a nej­mo­der­něj­ší roz­hra­ní – to jsou před­nos­ti mo­ni­to­ru Co­lo­rEd­ge CS2731. Pře­nos ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu, rych­lé da­to­vé pře­no­sy a na­pá­je­ní při­po­je­né­ho no­te­boo­ku či table­tu – to vše zvlá­dá je­di­ný kabel USB C. Tím se z nové 27­pal­co­vé ob­ra­zov­ky stane ústřed­ní uzel gra­fic­ké­ho pra­co­viš­tě. Stále více tvůr­čích pra­cov­ní­ků vy­u­ží­vá svůj pře­nos­ný po­čí­tač nejen na cestách. Vý­kon­ný no­te­book před­sta­vu­je často je­di­ný po­čí­tač, z čehož vy­vstá­vá po­ža­da­vek na co nej­jed­no­duš­ší při­po­je­ní to­ho­to pře­nos­né­ho pří­stro­je k pe­ri­fe­ri­ím na do­má­cím nebo fi­rem­ním pra­co­viš­ti. EIZO vy­chá­zí se svým gra­fic­kým mo­ni­to­rem Co­lor­Ed­ge CS2731 těmto po­ža­dav­kům vstříc.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci