Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Roland uvádí na trh laserový dekorátor DGSHAPE LD-300

Roland-ld300-2004Ro­land DGA ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru DGSHA­PE LD-300 – větší a ro­bust­něj­ší verzi LD-80, prv­ní­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru na světě, který byl před­sta­ven v břez­nu roku 2018. Kromě všech pů­so­bi­vých vlast­nos­tí svého před­chůd­ce se nová ge­ne­ra­ce LD-300 může pochlu­bit roz­ší­ře­ným pra­cov­ním pro­sto­rem 30,5 × 23 cm, který umožňuje přes­né zdo­be­ní fólií na vět­ších troj­roz­měr­ných po­lož­kách včet­ně mož­nos­ti pří­mé­ho po­tis­ku na pří­rod­ní kůži. Pra­cov­ní pro­stor LD-300 usnadňuje zdo­be­ní před­mě­tů až do tloušť­ky 4,8 cm růz­ný­mi ko­vo­vý­mi a ho­lo­gra­fic­ký­mi fóliemi.

Celý článek...
 

Carlson vydává pozemní skener Scan2K

Scan2K-2004Na kon­fe­ren­ci Penn­syl­va­nia So­ci­e­ty of Land Sur­veyors 2020 ozná­mi­la spo­leč­nost Carl­son Soft­ware uve­de­ní svého la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Sca­n2K, uni­ver­zál­ní­ho, rych­lé­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ře­še­ní pro vy­tvá­ře­ní přes­ných 3D vy­mě­řo­va­cích dat až do roz­sa­hu „2K“ ( 2000) metrů. Ske­ner Sca­n2K byl po­sta­ven s ohle­dem na ge­o­de­ty a je doma v te­ré­nu díky svému krytu odol­né­mu vůči po­vě­tr­nost­ním vli­vům, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu roz­hra­ní do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky vi­di­tel­né na slun­ci s jed­no­du­chým ovlá­dá­ním po­mo­cí na­bí­dek pro rych­lý sběr a ge­o­re­fe­renč­ní clou­do­vá data.

Celý článek...
 

ASCON uvádí KOMPAS-3D V18

Ascon-Pic1-2004Ruský vý­vo­jář vy­so­ce vý­kon­ných CAD/AEC/PLM sys­té­mů Ascon Group ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Kom­pas-3D V18 v an­g­lic­kém ja­zy­ce. Tento po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­ný ná­vr­hář­ský pro­gram pro pro­fe­si­o­ná­ly se vy­zna­ču­je rych­lej­ší­mi pro­ce­sy, ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi pro­duk­ti­vi­ty a zbru­su no­vý­mi funk­ce­mi. Mezi hlav­ní no­vin­ky no­vé­ho Kom­pas-3D V18 patří na­pří­klad nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Pa­ne­ly ná­stro­jů byly slou­če­ny do pásů karet, při­čemž každá sada byla na­vr­že­na pro kon­krét­ní úkoly. Při pře­pí­ná­ní mezi růz­ný­mi typy do­ku­men­tů se sady dy­na­mic­ky mění. Uži­va­te­lé mohou pra­co­vat v tra­dič­ním svět­lém re­ži­mu nebo v novém tma­vém mo­ti­vu.

Celý článek...
 

Bonusové nadstavby Revit Tools a Civil Tools CAD Studia

Kopirovani sloupcu ve vykazu-2004CAD Stu­dio uvádí ak­tu­a­li­zo­va­né verze svých sta­vař­ských bo­nu­so­vých nad­sta­veb Revit ToolsCivil Tools, sou­čás­tí doplňků CS+. Do BIM apli­ka­cí Au­to­de­sk Revit 2020, 2019 a 2018 a do Au­to­de­sk Civil 3D 2020, 2019 a 2018 doplňují řadu no­vých funk­cí ze­fek­tivňují­cích tvor­bu a edi­ta­ci pro­jek­tů po­zem­ních a in­že­nýr­ských sta­veb. Zá­kaz­ní­ci CAD Stu­dia si mohou nové verze ihned stáh­nout z Hel­p­des­ku. Uži­va­te­lé, kteří ne­ma­jí Revit, Civil 3D nebo BIM sadu AEC Collecti­on za­kou­pe­ny u CAD Stu­dia, mohou bonus nad­stav­by Revit Tools a Civil Tools zís­kat na CAD eSho­pu nebo jako bez­plat­nou stu­dent­skou li­cen­ci.

Celý článek...
 

Virtuální továrna se stává realitou

CAD Schroer-Virtual factory-2004Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ji po­u­ží­vat. Schop­nost vir­tu­ál­ně pro­hlí­žet ná­vrhy ještě před vy­tvo­ře­ním prv­ní­ho fy­zic­ké­ho pro­to­ty­pu na­bí­zí spo­leč­nos­tem ob­rov­ské vý­ho­dy. Me­to­dy ná­vr­hu to­vár­ny po­stu­pu­jí rych­le a přes­to­že vý­zkum již do­sá­hl da­le­ko­sáh­lé­ho po­kro­ku v op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů a ma­te­ri­á­lo­vých toků, jeho vý­sled­ky se do prů­mys­lu do­stá­va­jí jen po­ma­lu. Zde se do­stá­va­jí ke slovu po­sky­to­va­te­lé soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren.

Celý článek...
 

Mitutoyo představuje tester tvrdosti HR-600

HR-620B-2004Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle Roc­kwel­la a podle Bri­nel­la v jed­nom stro­ji, čímž roz­ši­řu­je roz­sah do­stup­ných mě­ře­ní. HR-600 je první tes­ter tvr­dos­ti Mi­tu­toyo, který je vy­ba­ven po­hyb­li­vou hla­vou. Hlava se po­hy­bu­je rych­los­tí 10 mm/s v roz­me­zí 210 mm. Stůl pro mon­táž ob­rob­ků a hlavy má ver­ti­kál­ní po­hyb­li­vost. Stoly jsou větší a mají větší hloub­ku, což umo­ž­ňu­je na­mon­to­vat a měřit velké ob­rob­ky tak, jak jsou. Mají ma­xi­mál­ní nos­nost 100 kg a hloub­ku 220 mm od stře­du vtla­čo­vá­ní.

Celý článek...
 

Khronos Group vydal Vulkan 1.2

Vulkan 1 2-2004Ote­vře­né kon­sor­ci­um před­ních spo­leč­nos­tí v oboru vy­tvá­ře­jí­cích po­kro­či­lé stan­dar­dy in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, Khro­nos Group, ozná­mi­lo 15. ledna vy­dá­ní spe­ci­fi­ka­ce Vul­kan 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, vy­lep­še­né­mu vý­ko­nu apli­ka­cí a vy­lep­še­né po­u­ži­tel­nos­ti API. Cer­ti­fi­ko­va­né sho­d­­né im­ple­men­ta­ce má více do­da­va­te­lů GPU a během ledna 2020 se oče­ká­va­jí vý­znam­né open sour­ce ná­stro­je.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci