Siemens - Preactor
3Dconnexion Polska Sp. z o.o.
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

ZVerse a Shapeways nabídnou CADaaS

zverse-shapeways-1939Spo­leč­nos­ti ZVer­se a Sha­pe­ways se spo­ji­ly, aby na­bíd­ly CAD jako služ­bu (CA­Da­aS) u 3D tis­ko­vé na­bíd­ky Sha­pe­ways. Ta umož­ní ná­vrh a op­ti­ma­li­za­ci 3D sou­bo­ru, vy­u­ži­tí umě­lé in­te­li­gen­ce a obec­ně roz­ší­řit síť cer­ti­fi­ko­va­ných 3D ná­vr­há­rů. Ti ne­tvo­ří jen ná­vr­hy, ale ta­ké op­ti­ma­li­zu­jí 3D sou­bo­ry pro lep­ší 3D tisk­nu­tel­nost, ne­bo je pře­vá­dě­jí do ji­ných for­má­tů. Plat­for­ma ZVer­se dí­ky umě­lé in­te­li­gen­ci au­to­ma­ti­zu­je řadu po­stu­pů při tvor­bě sou­bo­rů, Sha­pewa­ys poté na­bí­zí vý­běr z mno­ha ma­te­ri­á­lů a mož­nos­tí do­kon­če­ní.

Celý článek...
 

Jaké novinky čekají v připravované verzi CAMWorks 2020?

Inzerce-1939Přijď­te nás na­vští­vit na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh do Brna 7.–11.10.2019 a zjis­tě­te více.
Na­jde­te nás na našem stán­ku 006 pa­vi­lónu P.

CA­MWorks, byť no­vá­ček na čes­kém trhu, ne­za­os­tá­vá a jeho vý­vo­já­ři po­kra­ču­jí v na­sto­le­ném tren­du a při­ná­ší novou verzi s ozna­če­ním CAMWorks 2020, která vyjde letos na pod­zim. Pojď­me se po­dí­vat na výběr za­jí­ma­vých no­vi­nek, které již brzy usnad­ní práci uži­va­te­lům to­ho­to CAM sys­té­mu.

Celý článek...
 

Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů

Generic-MBSE-Flow-1939Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ná­stro­je MBSE. Využí­vá pře­hled­né, ex­ce­lo­vé roz­hra­ní. Nej­no­věj­ší ver­ze Ma­pleMB­SE 2019.1 na­bí­zí ví­ce ná­stro­jů pro tvor­bu, úpra­vy a zkou­má­ní mo­de­lů, včet­ně pod­po­ry no­vých ty­pů dat, usnad­ňu­jí­cí práci s po­ža­dav­ky, pa­ra­me­t­ric­ký­mi sché­ma­ty a vnitř­ní­mi blo­ky. No­vé vy­hle­dá­va­cí ná­stro­je do­ve­dou se­sta­vit se­znam po­ža­dav­ků de­fi­no­va­ných v mo­de­lu bez ohle­du na to, kde se na­chá­ze­jí.

Celý článek...
 

Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens

IMG 20190916 142902931 HDR-1939Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ob­rá­bě­cích stro­jů a prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, ale pře­de­vším prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce. Pod mot­tem „Tvo­ří­me di­gi­tál­ní bu­douc­nost prů­mys­lu“ Si­e­mens před­sta­ví svá ře­še­ní pro vše­ch­ny kro­ky ži­vot­ní­ho cyk­lu vý­rob­ku – od ná­vr­hu po ser­vis. Chce tak uká­zat, že di­gi­ta­li­za­ce je to nej­lep­ší ře­še­ní pro fir­my všech ve­li­kos­tí, kte­ré si chtě­jí dlou­ho­do­bě udr­žet kon­ku­ren­ce­schop­nost a růst.

Celý článek...
 

Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně

3D tiskarna Sindoh 3DWOX 1-1939Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní pro­duk­ty z ka­te­go­rií mě­ři­cí tech­ni­ky, ochran­ných po­mů­cek, 3D tis­ku i ná­řa­dí. To vše od svě­to­vých zna­ček jako na­pří­klad Pro­xxon Micro­mot, Flir, Flu­ke, Tes­to ne­bo vlast­ních pri­vát­ních zna­ček jako Volt­craft či Tool­craft. Na stán­ku Con­rad Elec­tro­nic bu­dou k vi­dě­ní pro­duk­ty všech mož­ných ty­pů a dru­hů. Me­zi ty nej­po­pu­lár­něj­ší ka­te­go­rie bu­de pa­t­řit bez po­chy­by 3D tisk, mě­ři­cí tech­ni­ka a ter­moka­me­ry.

Celý článek...
 

Canon nabízí aplikaci pro velkoformátové tiskárny

person-using-mobile-phone-1939Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, soft­wa­ru a fir­m­wa­ru, na­bíd­ce pa­pí­rů, ukáz­ko­vá a vý­u­ko­vá videa, a také upo­zor­ně­ní na akce a udá­los­ti s tis­kem a tis­kár­na­mi spo­je­né (ve­letrhy, třídy, worksho­py, akce sa­mot­né firmy Canon apod.), na něž se lze přes apli­ka­ci rov­nou při­hlá­sit. Apli­ka­ce dále do­vo­lu­je vy­hle­dá­vat a zjis­tit si bliž­ší in­for­ma­ce o všech vel­ko­for­má­to­vých tis­kár­nách Canon a je­jich soft­wa­ru, možný je i pří­stup ke vzdě­lá­va­cím a mar­ke­tingo­vým vi­deím, včet­ně těch ve stylu jak na to.

Celý článek...
 

e-Xstream vydává MaterialCenter ve verzi 2020

MC webinar-1939Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část MSC Soft­ware di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, ak­tu­a­li­zo­val svůj soft­ware pro sprá­vu dat o ma­te­ri­á­lech, Ma­te­ri­al­Cen­ter, na verzi 2020. Ta umožňuje lepší sprá­vu zá­klad­ních dat v rámci ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, aby bylo možné hro­mad­ně im­por­to­vat star­ší data. Ma­te­ri­al­Cen­ter 2020 navíc ob­sa­hu­je in­te­gra­ci s pro­duk­tem Di­gi­mat-VA (Vir­tu­al Allowa­bles) pro si­mu­la­ci mo­de­lo­vá­ní kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Podle slov zá­stup­ců spo­leč­nos­ti tak oba pro­duk­ty udě­la­ly velký krok k in­te­gro­va­né­mu vý­po­čet­ní­mu ma­te­ri­á­lo­vé­mu in­že­nýr­ství (ICME) díky je­di­neč­né kom­bi­na­ci sprá­vy dat a pod­po­ry va­li­da­ce a ana­lýz.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti

Pátek, 13 Září 2019 09:58

Renishaw XK10 laser lr-1937Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci 55 v ha­le P ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu na­jdou jak nej­vy­spě­lej­ší me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní, tak adi­tiv­ní tech­no­lo­gie pro 3D tisk z ko­vu. S ni­mi lze vy­tvá­řet slo­ži­té dílce s kon­strukč­ní svo­bo­dou, které tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi nelze do­sáh­nout. Prů­my­sl 4.0. při­ná­ší pro vý­rob­ce roz­sáh­lé změny v po­do­bě di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce, kte­rým je po­tře­ba se pro za­cho­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti po­stup­ně při­způ­so­bit.

Autor článku: Renishaw

Tags: 3D tisk | APCS-45 | Brno | Metrologie | MSV | OPTiMUM | Renishaw | Technologie

 

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně

Pátek, 23 Srpen 2019 11:53

Digitalni tovarna-1934Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. Pů­jde o je­di­neč­né pro­po­je­ní fi­rem všech seg­men­tů. Před­sta­ve­ny bu­dou nej­e­fek­tiv­něj­ší ná­stro­je a po­stu­py v ře­še­ní pro­blé­mo­vých ob­las­tí. Účast­ní­ci bu­dou mít je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­po­jit se do dis­ku­se s klí­čo­vý­mi „hrá­či“ Prů­mys­lu 4.0. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 je do­pro­vod­ným prv­kem stej­no­jmen­né in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 a Prů­my­sl 4.0, 2. vlna.

Autor článku: Digitální továrna 2.0

Tags: 2.0 | Brno | Digitální továrna | Konference | MSV 2019 | Vzdělávání

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci