CIO Agenda
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Bim.Point
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Největší zdymadlo na světě s podporou Allplan Bimplus

Zdymadlo 202012 9-2105Sas­se­va­art, spo­leč­ný pod­nik firem DEME Infra Ma­ri­ne Con­trac­tors, Dred­ging In­ter­nati­o­nal, BAM Infra, BAM Con­trac­tors a Van Laere, se při plá­no­vá­ní zdy­madla (The New Lock) Ter­ne­u­zen v Ni­zo­zem­sku spo­lé­há na BIM a All­plan Bim­plus jako plat­for­mu pro sprá­vu dat. All­plan Bim­plus umožňuje vy­u­ží­vat in­for­ma­ce na­příč všemi obory v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu a za­jiš­ťu­je tak bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci. Jako jedna z nej­vět­ších pla­veb­ních komor na světě bude zdy­madlo dlou­hé 427 metrů, ši­ro­ké 55 metrů a hlu­bo­ké 16,4 metrů.

Celý článek...
 

Webinář OpenFOAM v20.12

OpenFOAM-2105ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FOAM (v20.12), bez­plat­né­ho soft­wa­ru CFD s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­ným pri­már­ně spo­leč­nos­tí Open­C­FD od roku 2004, v pro­sin­ci 2020. Nyní na­bí­zí účast na webi­ná­ři 9. února 2020, na kte­rém ob­je­ví­te všech­ny no­vé funk­ce Open­FO­AM v20.12. Do­zví­te se také o nej­no­věj­ším vý­vo­ji v ří­dí­cích a tech­nic­kých vý­bo­rech Open­FO­AM Go­ver­nan­ce. Hos­tu­jí­cím před­ná­še­jí­cím bude Mi­guel Nóbrega. Mi­guel je do­cen­tem na Ka­tedře po­ly­mer­ní­ho in­že­nýr­ství Uni­ver­si­ty of Minho a čle­nem In­sti­tu­tu pro po­ly­me­ry a kom­po­zi­ty.

Celý článek...
 

CAD Studio rozšiřuje aktivity v oblasti Media/Entertainment

CAD Studio-2105Spo­leč­nost CAD Stu­dio, člen ev­rop­ské sku­pi­ny Ar­kan­ce, pře­bí­rá pro­dej a pod­po­ru pro­duk­tů Au­to­de­sk z ob­las­ti M&E od slo­ven­ské ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti bo­ne­he­adZ. Dále tak po­si­lu­je svou po­zi­ci nej­sil­něj­ší­ho part­ne­ra Au­to­de­s­ku v tomto re­gi­o­nu, s cel­kem 135 za­měst­nan­ci, v 9 po­boč­kách po Česku, Slo­ven­sku a Ma­ďar­sku. Bo­ne­ha­edZ je klí­čo­vým hrá­čem v ob­las­ti kom­plet­ních ře­še­ní pro pro­dukč­ní stu­dia, fil­mo­vé la­bo­ra­to­ře, herní vý­vo­já­ře či TV sta­ni­ce ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě.

Celý článek...
 

Navrhni si svou firmu

obrazek 01-2104V le­toš­ním škol­ním roce, který je z velké části jiný než ty mi­nu­lé, jsme stáli před roz­hod­nu­tím, jak ucho­pit roč­ní­ko­vé pro­jek­ty, které vzni­ka­jí tra­dič­ně v pro­stře­dí školy a pre­zenč­ní výuky. Pro­jekt s pra­cov­ním ná­zvem „Na­vrh­ni si svou firmu“, byl zpra­co­ván kon­cepč­ně před dvěma lety a zís­kal si po prv­ních re­a­li­za­cích po­zor­nost od­bor­né­ho tisku. Jeho úko­lem je umož­nit našim stu­den­tům ucho­pit mo­der­ní di­gi­tál­ní PLM, BIM a IoT tech­no­lo­gie na zá­kla­dě sjed­no­cu­jí­cí­ho té­ma­tu spa­da­jí­cí­ho do ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0. Jak se zo­ri­en­to­vat ve struk­tu­ře tech­nic­kých pro­jek­tů vzni­ka­jí­cích dnes po­mo­cí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií?

Celý článek...
 

Byl vydán CADprofi 2021.05

CADprofi - cadprofi 2021-2104K dis­po­zi­ci je nová verze CAD­pro­fi 2021.05, CAD pro­gra­mu pro sta­veb­nic­tví. Změ­ny na­lez­ne­te na­pří­klad v CAD­pro­fi Ar­chi­tectu­ral – kres­le­ní stěn s izo­la­cí, CAD­pro­fi Elect­ri­cal – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů po­žár­ní ochra­ny, CAD­pro­fi HVAC & Pi­ping – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů do­má­cích spo­tře­bi­čů. Roz­ší­ře­na byla knihov­na ABB – elek­tric­ká sché­ma­ta, ak­tu­a­li­zo­vá­na knihov­na Elko-Bis a ak­tu­a­li­za­cí pro­šly knihov­ny vý­rob­ců ABB, Elko-Bis a ETI. CAD­pro­fi 2021.05 byl při­způ­so­ben pro práci s nej­no­věj­ší­mi CAD pro­gra­my, včet­ně těch­to: Avi­CAD 2021, CA­Di­an 2021, CAD­di­rect 2022, CA­Do­pia 21, CAD­MA­TE 2020 a Si­li­ca­CAD 2021.

Celý článek...
 

PTC vydává FlexPLM V12

PTC v12-2104Spo­leč­nost uved­la, že nej­no­věj­ší verze je pre­mi­é­rou pře­tvo­ře­né­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a roz­ví­jí linii vi­zu­ál­ní spo­lu­prá­ce, 3D pra­cov­ní po­stu­py a in­te­gro­va­nou umě­lou in­te­li­gen­ci. Ve svém pro­hlá­še­ní PTC také uved­lo, že středo­bo­dem vy­dá­ní V12 je zcela nový uži­va­tel­ský zá­ži­tek s vy­so­ce mo­der­ni­zo­va­ným de­sig­nem, díky kte­ré­mu je bez­kon­ku­renč­ní sada funk­cí Flex­PLM pří­stup­něj­ší než kdy dříve. Vi­di­tel­nost a rych­lost byly vy­lep­še­ny díky zcela no­vé­mu roz­vr­že­ní a oka­mži­té­mu pří­stu­pu k dů­le­ži­tým in­for­ma­cím a na­vi­ga­ci zjed­no­du­še­nou při­dá­ním uni­ver­zál­ních karet a akč­ních ikon.

Celý článek...
 

Protolabs získává 3D Hubs

3D Hubs-Protolabs-2104Proto Labs, před­ní svě­to­vý vý­rob­ce s pod­po­rou di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií, uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní do­ho­du o koupi 3D Hubs, před­ní on-line vý­rob­ní plat­for­my, která po­sky­tu­je tech­ni­kům na vy­žá­dá­ní pří­stup k ce­lo­svě­to­vé síti při­bliž­ně 240 vý­rob­ních part­ne­rů. Trans­ak­ce vy­tvá­ří nej­kom­plex­něj­ší na­bíd­ku di­gi­tál­ní vý­ro­by na míru pro za­káz­ko­vé díly a po­sky­tu­je spo­leč­nos­ti Pro­to­labs síť vý­rob­ních part­ne­rů k na­pl­ně­ní ši­ro­ké­ho spek­tra mož­nos­tí mimo její sou­čas­nou ulitu a také širší na­bíd­ku cen a mož­nos­tí do­da­cích lhůt.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

UtilityReport přichází s dalšími novinkami

Pátek, 20 Listopad 2020 12:57

UtilityReportPlá­no­vá­ní stav­by je kom­pli­ko­va­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces pro všech­ny zú­čast­ně­né. Pro­to spo­leč­nost HRD­LIČ­KA při­šla před 10 le­ty se služ­bou Util­i­tyRe­port, kte­rá umož­ňu­je pro­ces tý­ka­jí­cí se vy­jád­ře­ní k exis­ten­ci sí­tí vy­ří­dit on-line a po­mo­cí je­di­né­ho for­mu­lá­ře. Služ­ba Util­i­tyRe­port je prů­běž­ně vy­lep­šo­vá­na, pro­to v pos­led­ní do­bě při­by­la řa­da no­vi­nek, z nichž ně­kte­ré jsou již v pro­vo­zu a u dal­ších se v brz­ké do­bě plá­nu­je je­jich spu­š­tě­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce

Tags: HRDLIČKA | MAWIS | MX Master | Portal | Sítě | Stavebnictví | UtilityReport

 

HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě

Čtvrtek, 19 Listopad 2020 10:48

HP DesignJet T200Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty řa­dy HP De­sign­Jet, je­jichž cí­lem je zje­dno­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, pro­jek­tan­tů, stav­ba­řů a sub­do­da­va­te­lů) a zá­ro­veň za­jis­tit vy­so­ce kva­lit­ní a rych­le dos­tup­né vý­tis­ky za níz­kou ce­nu. No­vou řa­du tis­ká­ren HP De­sign­Jet tvo­ří in­te­li­gent­ní, fle­xi­bil­ní, kom­pakt­ní a sty­lo­vé tis­kár­ny, kte­ré jsou ve sro­vná­ní s os­tat­ní­mi ty­py plot­rů v sou­čas­né do­bě na tr­hu zce­la je­di­neč­né. Dí­ky soft­wa­ru HP Click lze snad­no tisk­nout je­di­ným kli­knu­tím, na­víc i do­ku­men­ty růz­ných ve­li­kos­tí. V kom­bi­na­ci s au­to­ma­tic­kým zá­sob­ní­kem for­má­tu A3/B umož­ňu­je ta­to řa­da au­to­ma­tic­ky tisk­nout pro­jek­ty ve ví­ce ve­li­kos­tech – A3/B a A1/D ne­bo A0/E – bez nut­nos­ti ruč­ní­ho pře­pí­ná­ní zdro­je mé­dií. Dí­ky ap­li­ka­ci HP Smart ta­ké no­vá řa­da HP De­sign­Jet umož­ňu­je bez­pro­blé­mo­vý tisk a sprá­vu z li­bo­vol­né­ho při­po­je­né­ho za­ří­ze­ní, ať jste kde­ko­li.

Celý článek... Autor článku: Redakce

Tags: HP Designjet | HP Inc. | Studio | T200 | T600 | Tiskárny | Velkoformáty

 

Nová verze databáze EPLAN Data Portal

Středa, 18 Listopad 2020 10:51

Nový EPLAN Data Portal je od června přímo integrovaný do cloudového prostředi EPLAN ePulse. Zcela nové uživatelské rozhraní s intuitivním vyhledáváním a funkcí chytré nápovědy zjednodušuje použití portálu, urychluje práci a činí ji pohodlnější.V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. No­vě je por­tál in­te­gro­ván do clou­do­vé­ho pro­stře­dí EPLAN ePulse. Kon­struk­té­ři ele­k­tric­kých a flu­id­ních sys­té­mů si vy­bí­ra­jí da­ta za­ří­ze­ní, kte­rá ke své prá­ci po­tře­bu­jí, a mo­hou je pře­ná­šet pří­mo do svých EPLAN pro­jek­tů. Tím se ome­zu­je množ­ství ne­pro­duk­tiv­ní kon­struk­ční prá­ce a jsou za­jiš­tě­na stan­dar­di­zo­va­ná da­ta pro do­ku­men­ta­ci. Zce­la no­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní s in­tu­i­tiv­ním vy­hle­dá­vá­ním a funk­cí chyt­ré ná­po­vě­dy zje­dno­du­šu­je po­u­ži­tí por­tá­lu, urych­lu­je prá­ci a či­ní ji po­ho­dl­něj­ší.

Celý článek... Autor článku: EPLAN

Tags: Cloud | Data Portal | Databáze | Eplan | ePULSE | Komponenty | Portal

 

M.​Zuiko Di­gi­tal ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a E-M1X fir­m­ware s in­te­li­gent­ní de­tek­cí ptáků

Úterý, 17 Listopad 2020 22:57

LENSES EZ-M1540 PRO white  Product-2047No­vin­ky před­sta­ve­né 17. lis­to­pa­du 2020 byly dlou­ho oče­ká­va­né zejmé­na mezi fo­to­gra­fy di­vo­ké pří­ro­dy a ou­t­do­o­ro­vých spor­tů. Ob­jek­tiv Olym­pus M.​Zuiko Di­gi­tal ED 150–400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO je do­kon­čen a při­pra­ven k na­sa­ze­ní. Tento pro­fe­si­o­nál­ní te­le­ob­jek­tiv s vy­so­kým roz­li­še­ním je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným 1,25x te­le­kon­ver­to­rem a po­krý­vá ši­ro­kou škálu oh­nis­ko­vých vzdá­le­nos­tí ekvi­va­lent­ní 300–1000 mm. V kom­bi­na­ci s vo­li­tel­ným te­le­kon­ver­to­rem M.​Zuiko Di­gi­tal 2x MC-20 je možné do­sáh­nout oh­nis­ka až 2000 mm.

Celý článek... Autor článku: Olympus

Tags: De­tek­ce ptáků | Di­gi­tal | E-M1X | ED 150-400 mm | F4.5 | Fir­m­ware | IS PRO | M.​Zuiko | Olympus | TC1.25x

 

Urychlí pandemie COVID-19 digitalizaci stavebního průmyslu?

Úterý, 17 Listopad 2020 22:06

Direct Communication-2047Rok 2020 měl být pře­lo­mo­vým rokem pro di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Přes­to­že pan­de­mie COVID-19 sta­veb­nic­tví ovliv­ni­la, krize po­slou­ží jako ka­ta­ly­zá­tor a na­star­tu­je úspěš­nou di­gi­ta­li­za­ci to­ho­to od­vět­ví. Na za­čát­ku roku 2020 se op­ti­mis­tic­ky před­po­klá­da­lo, že na­sta­ne zlo­mo­vé ob­do­bí, kdy se obor sta­veb­nic­tví ko­neč­ně pře­su­ne na di­gi­tál­ní pole. Stu­die spo­leč­nos­ti CEEC Re­search z roku 2019 po­u­ká­za­la na blí­ží­cí se změny. Data vý­zku­mu pro­ve­de­né­ho mezi stov­kou ve­řej­ných in­ves­to­rů v ČR uka­zu­jí, že podle 89 % re­spon­den­tů má di­gi­ta­li­za­ce vést ke znač­né­mu nebo ale­spoň čás­teč­né­mu ze­fek­tiv­ně­ní sta­veb­ní­ho pro­ce­su.

Celý článek... Autor článku: Ib­ra­him Imam, Pla­nRa­dar

Tags: COVID-19 | Digitalizace | Ib­ra­him Imam | Pla­nRa­dar | Stavebnictví

 

Historická rekonstrukce původní podoby Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Pondělí, 16 Listopad 2020 13:34

Originálních historických podkladů původní podoby kostela se zachovalo velmi málo.Na­hléd­nout pod rou­šku his­to­rie s vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií se sta­lo cí­lem pro­jek­tu, kte­rým jsme v le­toš­ním ro­ce chtě­li na­vá­zat na ně­ko­li­ka­le­tou spo­lu­prá­ci VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou s Řím­sko­ka­to­lic­kou far­nos­tí ve Žďá­ru nad Sá­za­vou II. Na zá­kla­dě do­bo­vých do­ku­men­tů jsme se po­ku­si­li o zpra­co­vá­ní vir­tu­ál­ní stu­die Pout­ní­ho kos­te­la sv. Ja­na Ne­po­muc­ké­ho na Ze­le­né ho­ře v do­bě před po­žá­rem 16. čer­ven­ce 1784 a umož­nit tak stu­den­tům zhléd­nout na­ši výz­nam­nou stav­bu v je­jí pů­vod­ní po­do­bě. Na­ším cí­lem by­lo ta­ké vy­zkou­šet no­vé pos­tu­py ve zpra­co­vá­ní dat s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a in­ter­ak­tiv­ní­ho pro­jek­to­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | Kostel sv. Jana Nepomuckého | PLM | Rekonstrukce | Studentské projekty | Virtuální realita

 

3E Praha Engineering působí na českém trhu už 30 let

Pátek, 13 Listopad 2020 13:34

Ing. Josef MalýDa­tum 22. úno­ra 1990 se po­dle úda­je ve Ve­řej­ném rej­stří­ku na we­bu Justice.cz po­jí se vzni­kem spo­leč­nos­ti 3E Pra­ha En­gi­neer­ing, a. s. Je to­mu te­dy už 30 let od za­lo­že­ní fir­my, na­víc od sa­mé­ho po­čát­ku v pres­tiž­ní práv­ní for­mě ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti. Ta­ko­vých fi­rem na na­šem tr­hu a v ná­mi sle­do­va­ných obo­rech čin­nos­ti op­rav­du mno­ho ne­pů­so­bí. Pro­to se ob­ra­cím se svý­mi do­ta­zy na ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Ing. Jo­se­fa Ma­lé­ho, se kte­rým jsme té­ma fi­rem­ní­ho ju­bi­lea na­kou­sli už při na­šem set­ká­ní na úno­ro­vé kon­fe­ren­ci 3DEX­PE­RI­ENCE World 2020 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes v ame­ric­kém Nash­villu.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige

Tags: 3E Praha Engineering | Josef Malý | Rozhovor

 

Epson představil dvě nové velkoformátové tiskárny

Čtvrtek, 12 Listopad 2020 16:48

Epson SureColor SC-V7000SC-R5000 je prv­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Ep­son s Re­sin in­kous­ty na bá­zi vo­dy a or­ga­nic­ké pry­sky­ři­ce s šíř­kou tis­ku 64 pal­ců, kte­rá na­bí­zí přes­né a rych­le­schnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi bar­va­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu mé­dií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak ma­jí mož­nost vyt­vá­řet ši­ro­ké spek­trum rek­lam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných ap­li­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi výs­led­ky. Sure­Color SC-V7000 je prv­ní UV LED ro­vin­ná (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce rek­lam­ní­ho tis­ku sou­stře­ďu­jí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a niž­ší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nict­ví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­s­tu­pu.

Celý článek... Autor článku: Redakce

Tags: Epson | Resin | SC-R5000 | SC-V7000 | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci