Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně

Digitalni tovarna-1934Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. Pů­jde o je­di­neč­né pro­po­je­ní fi­rem všech seg­men­tů. Před­sta­ve­ny bu­dou nej­e­fek­tiv­něj­ší ná­stro­je a po­stu­py v ře­še­ní pro­blé­mo­vých ob­las­tí. Účast­ní­ci bu­dou mít je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­po­jit se do dis­ku­se s klí­čo­vý­mi „hrá­či“ Prů­mys­lu 4.0. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 je do­pro­vod­ným prv­kem stej­no­jmen­né in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 a Prů­my­sl 4.0, 2. vlna.

Celý článek...
 

Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu

gom software 2019-1934GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí řa­du no­vých funk­cí. Jed­nou z nich je zjed­no­du­še­né au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ře­ní po­mo­cí funk­ce Smart Pro­fi. Po­kud jsou na­pří­klad pro­ve­de­ny změ­ny v CAD da­tech, po­zi­ce mě­ře­ní se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí. Dal­ší za­jí­ma­vos­tí je funk­ce Vir­tu­al Clam­ping, údaj­ně prv­ní na svě­tě, kte­rá na­bí­zí vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci upí­ná­ní dí­lů. No­vý soft­wa­ro­vý mo­dul GOM do­vo­lu­je na­mís­to upí­ná­ní sou­čás­tí ve slo­ži­tých pří­prav­cích vy­po­čí­tat je­jich up­nu­tý stav po­mo­cí dat re­ál­né sou­čás­ti ve vol­ném stavu.

Celý článek...
 

Ali­enbra­in 2019 pro de­sig­né­ry

alienbrain administration-1934Spo­leč­nost Ali­enbra­in ozná­mi­la vy­dá­ní pro­duk­tu Ali­enbra­in 2019, nej­no­věj­ší verzi svého správ­ní­ho soft­wa­ru ur­če­né­ho pro uměl­ce a de­sig­né­ry, kdy tvůr­čí tý­my mo­hou spo­lu­pra­co­vat na roz­sáh­lých di­gi­tál­ních sou­bo­rech po­třeb­ných pro pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce. Ali­enbra­in 2019 nyní plně pod­po­ru­je Unre­al Edi­tor od Epic Games, na­bí­zí další pod­po­ru ná­hle­du sou­bo­rů a ta­ké nový model ceny před­plat­né­ho (250 do­la­rů za uži­va­te­le a rok). Ali­enbra­in kom­bi­nu­je in­tu­i­tiv­ní vi­zu­ál­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní za­lo­že­né na mi­ni­a­tu­rách s uklá­dá­ním sou­bo­rů, kon­t­ro­lou ver­zí a mož­nost­mi spo­lu­prá­ce.

Celý článek...
 

K uni­kát­ní kon­struk­ci stu­dent­ské for­mu­le přispívá 3D tisk

Formula Student-1934Firma Re­nishaw pod­po­ři­la tým stu­den­tů Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně na me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent, kde bylo úko­lem zkon­stru­o­vat vlast­ní zá­vod­ní vůz. Zá­stup­ci spo­leč­nos­ti obo­ha­ti­li tým Bru­nel Ra­cing svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi z ob­las­ti 3D tisku a při­spě­li tak ke vzni­ku vo­zi­dla BR-XX. Stu­dent­ský tým z Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně se zú­čast­nil sou­tě­že For­mu­la Stu­dent už po dva­cá­té. Na osla­vu svého dlou­ho­le­té­ho pů­so­be­ní se čle­no­vé týmu roz­hod­li při­jít s něčím ne­ob­vyk­lým a am­bi­ciózním. Po­tru­bí svého auta, do­po­sud tvo­ře­né­ho po­mo­cí uh­lí­ko­vých vlá­ken a hli­ní­ku, na­hra­di­li ino­va­tiv­ní me­to­dou vý­ro­by – 3D tis­kem.

Celý článek...
 

Cylin­dric­ká 3D tis­kár­na Gan­tri Dan­cer

Gantri Dancer-2-1934Spo­leč­nost Gan­tri no­vě na­bí­zí svou prv­ní 3D tis­kár­nu s ná­zvem Gan­tri Dan­cer vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii FDM. Jde o prv­ní ko­merč­ní cy­lin­dric­kou 3D tis­kár­nu na svě­tě, kte­rá pra­cu­je se čtyř­mi pod­půr­ný­mi rá­my pro tis­ko­vou hla­vu (gan­t­ry) a ro­tač­ní kru­ho­vou tis­ko­vou plo­chou, tak­že do­ká­že tisk­nout až čty­ři­krát rych­le­ji než nej­lep­ší sou­čas­né stol­ní 3D tis­kár­ny. Všech­ny čty­ři rá­my mo­hou pra­co­vat sou­běž­ně na tis­ku jed­né sou­čás­ti. Sa­mot­ná tis­kár­na vy­u­ží­vá eko­lo­gic­ký bi­o­plast PLA, vy­ro­be­ný z ku­ku­ři­ce. Roz­mě­ry tis­ko­vé plo­chy jsou 46 × 61 cm. K lůž­ku, údrž­bě a vý­mě­ně cívek je pří­stup ze­pře­du, což by mě­lo v blíz­ké bu­douc­nos­ti umož­nit kom­plet­ní au­to­ma­ti­za­ci.

Celý článek...
 

Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR

eCADSTAR-Schematic-Editor-Online-Libraries-1934Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní tech­no­lo­gie od fir­my Zu­ken pro 2D/3D elek­tro­nic­ké na­vr­ho­vá­ní a pre­dik­tiv­ním ná­stro­jům po­sky­tu­je eCAD­STAR kom­plex­ní pro­stře­dí, v němž jsou spo­je­ni in­že­ný­ři s on-li­ne služ­ba­mi, ce­lo­svě­to­vý­mi re­vi­ze­mi ná­vr­hu a vý­rob­ní­mi pro­ce­sy. In­ter­ne­to­vý por­tál eCAD­STAR má to­tiž pří­stup k řa­dě slu­žeb vlast­ních i tře­tích stran, mož­nost vy­hle­dá­vat on-line v knihov­nách pro­dej­ců, vy­žá­dat si ce­ny, ob­jed­nat pří­mo od vý­rob­ců a dis­tri­bu­to­rů kom­po­nen­ty, a to pří­mo z pro­stře­dí mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru.

Celý článek...
 

3D ske­ner po­moc­ní­kem vy­tvo­ře­ní ana­to­mic­ké ko­je­nec­ké láhve

SMARTTECH-anatomical-baby-bottle-1934Doplňky pro no­vo­ro­zen­ce a ko­jen­ce jsou dnes dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským od­vět­vím. Vý­rob­ci sou­tě­ží o vy­mýš­le­ní stále ra­fi­no­va­něj­ších a kre­a­tiv­něj­ších pro­duk­tů ur­če­ných pro pomoc mla­dým ro­di­čům v péči o své děti. Mezi mnoha ba­rev­ný­mi a často zby­teč­ný­mi vý­rob­ky exis­tu­jí vý­ji­meč­né pro­duk­ty, které jsou na­vr­že­ny tak, aby ro­di­čům sku­teč­ně po­moh­ly a pod­po­ři­ly je k vy­tvo­ře­ní nor­mál­ní­ho stavu tam, kde to není vždy možné. Jed­ním ta­ko­vým je­di­neč­ným pro­duk­tem je při­způ­so­be­ná ko­je­nec­ká láhev na mléko „New Eve“. Vy­tvo­ři­la ji de­sig­nér­ka Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak, která byla mno­ho­krát oce­ně­na v růz­ných pres­tiž­ních sou­tě­žích.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci