Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fictiv uvádí automaticky generované 2D výkresy

Čtvrtek, 05 Srpen 2021 23:19

Fictiv-DFM feature generate drawing-2132Fictiv před­sta­vi­l 28. čer­ven­ce první prů­mys­lo­vou funk­ci, která umož­ňu­je in­že­ný­rům vy­tvá­řet a upra­vo­vat 2D vý­kre­sy z 3D mo­de­lů během ně­ko­li­ka sekund. Kromě na­vr­ho­vá­ní dílů v CAD musí in­že­ný­ři často sdě­lo­vat vý­rob­ní po­ža­dav­ky také po­mo­cí 2D vý­kre­su. Tento pro­ces pří­pra­vy však může být prac­ný a ča­so­vě ná­roč­ný, a proto je v po­čá­teč­ních fá­zích vý­vo­je často opo­mí­je­ným kro­kem.

Celý článek... Autor článku: Fictiv
 

Zuken vydal E3.series 2021

Čtvrtek, 05 Srpen 2021 22:48

E3.series 2021 Connector Handling-2132Zuken ozná­mil vy­dá­ní E3.​series 2021 se za­mě­ře­ním na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty uži­va­te­lů pro­střed­nic­tvím vy­lep­še­ných funk­cí při ma­ni­pu­la­ci s ko­nek­to­ry, 3D ná­vr­hu roz­vá­dě­če a da­ta­bá­zi kom­po­nent a také API roz­ší­ře­ních, umožňují­cích vy­tvá­ře­ní uži­va­te­lem de­fi­no­va­né doplňkové pro­gra­my a roz­hra­ní. Vy­lep­še­ní, z nichž mnohá byla za­há­je­na v rámci spo­leč­ných pro­jek­tů s hlav­ní­mi glo­bál­ní­mi zá­kaz­ní­ky E3.​series.

Celý článek... Autor článku: Zuken
 

Siemens představuje NX Automation Designer

Středa, 04 Srpen 2021 22:28

NX Automation Designer-2132Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­rů NX Au­to­mati­on De­signer a NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign, no­vých sad ře­še­ní, která po­sky­tu­jí cen­t­rál­ní ná­vr­ho­vou apli­ka­ci pro prů­mys­lo­vý návrh elek­tro­tech­ni­ky a au­to­ma­ti­za­ce. Tyto nové ná­stro­je mohou vý­rob­cům vý­rob­ních sys­té­mů po­mo­ci zvlád­nout slo­ži­tost ná­vr­hu, zkrá­tit vý­vo­jo­vé cykly vý­vo­je a zvý­šit kva­li­tu je­jich ná­vrhů.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem

Středa, 04 Srpen 2021 21:24

GoProbe aplikace Renishaw-2-2132CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí těch­to su­per­stro­jů však brzdí ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Řada firem proto řeší otáz­ku, jak rych­le vy­ško­lit ob­slu­hu mo­der­ních stro­jů. Tra­dič­ní způ­so­by pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí G-kódů totiž vy­ža­du­jí ur­či­tou úroveň zna­los­tí, které ně­kte­ří pra­cov­ní­ci ne­ma­jí a nejsou schop­ni je v do­sta­teč­ně krát­kém čase vstře­bat.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září

Středa, 04 Srpen 2021 00:00

BIM Kyticka zakladni tvar-2132Již tra­dič­ním ohléd­nu­tím za po­stu­pem di­gi­ta­li­za­ce čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, ale i mož­nos­tí na­čer­pat nové zna­los­ti a dobré zku­še­nos­ti pro její po­kra­čo­vá­ní, je od­bor­ná kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví 2021. Hlav­ním or­ga­ni­zá­to­rem le­toš­ní­ho, již sed­mé­ho, roč­ní­ku je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR (MPO) spo­leč­ně s od­bo­rem Kon­cep­ce BIM Čes­ké agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a dal­ší­mi in­sti­tu­ce­mi.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci
 

Nový virtuální model elektromobilu od Eatonu

Úterý, 03 Srpen 2021 23:34

Eaton zrychleni zmena pruhu-2132Elek­tric­ká re­vo­lu­ce je zde – a s ní zvy­šu­jí­cí se bez­peč­nost­ní a tech­no­lo­gic­ká oče­ká­vá­ní, která zá­kaz­ní­ci na elek­tro­mo­bi­ly kla­dou. Vý­rob­ci proto musí stále rych­le­ji re­a­go­vat na vývoj trhu, re­gu­la­ce, které smě­řu­jí k do­prav­ním pro­střed­kům s nu­lo­vou hod­no­tou emisí (ZEV) a také na vý­raz­ný tlak na sní­že­ní ceny elek­tro­mo­bi­lů. Eaton je díky své ex­per­tí­ze a zdro­jům v ob­las­ti prů­mys­lo­vé elek­tri­fi­ka­ce per­fekt­ním part­ne­rem pro zvlád­nu­tí úska­lí, kte­rým čelí vý­rob­ci hyb­rid­ních (PHEV, HEV) a plně elek­tric­kých vo­zi­del (BEV).

Celý článek... Autor článku: Eaton
 

3D Systems prodává lékařské simulace Simbionix

Úterý, 03 Srpen 2021 00:11

LAP-Chole-opened-door-2132Spo­leč­nost 3D Sys­tems ozná­mi­la 28. čer­ven­ce 2021, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pro­de­ji svého pod­ni­ká­ní z oboru lé­kař­ských si­mu­la­cí Sim­bi­o­nix spo­leč­nos­ti Sur­gi­cal Science Sweden, před­ní­mu do­da­va­te­li si­mu­lá­to­rů vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro lé­kař­ské vzdě­lá­vá­ní, za kupní cenu 305 mi­li­o­nů US do­la­rů, s vý­hra­dou ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní a úprav.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

K dispozici je verze 2021.3 převodníku souborů Datakit

Pondělí, 02 Srpen 2021 23:13

shema-CrossManager-10-2132Spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy – Da­ta­kit – ozna­mu­je do­stup­nost verze 2021.3 svého soft­wa­ru. Při­dá­vá pod­po­ru pro nej­no­věj­ší verze ACIS, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, Revit, STEP a NX ­for­máty, stej­ně jako nové mož­nos­ti čtení dat pro for­má­ty Rhino a CATIA V6 / 3DE­x­pe­ri­en­ce. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce roz­sáh­lé pa­le­ty soft­wa­ru pro pře­vod CAD for­má­tu od Da­ta­ki­tu je k dis­po­zi­ci s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi.

Celý článek... Autor článku: Datakit
 

Amace uvádí na trh svou první tiskárnu na 3D tisk kovů

Sobota, 31 Červenec 2021 22:43

amace Solutions-ALM-400-2131Indická spo­leč­nost Amace, po­sky­to­va­tel­ka slu­žeb ko­vo­vé­ho 3D tisku, dce­ři­ná spo­leč­nost ban­ga­lor­ské firmy ob­rá­bě­cích stro­jů Ace Micro­ma­tic Group, ozná­mi­la uve­de­ní své první 3D tis­kár­ny ALM-400. SLM sys­tém na­vr­že­ný jak pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní, tak pro ko­neč­nou sé­ri­o­vou vý­ro­bu, na­bí­zí znač­ný sta­veb­ní objem o roz­mě­rech 410 × 410 × 450 mm a du­ál­ní 1kW laser.

Celý článek... Autor článku: Amace
 

Byl vydán Centric 8 PLM v7.3

Sobota, 31 Červenec 2021 21:56

Centric 8 PLM V7 3 -CPG-2131Cent­ric Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze 7.3 svého PLM ře­še­ní Cent­ric 8 PLM. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­po­kro­ko­věj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro ba­le­né spo­třeb­ní zboží (con­su­mer pac­kaged goods – CPG), ma­lo­ob­chod­ní­ky a vý­rob­ce na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, jako jsou po­tra­vi­ny a ná­po­je, kos­me­ti­ka a osob­ní péče, a také ma­lo­ob­chod s po­tra­vi­na­mi a mul­ti­ka­te­go­ri­e­mi pro úspěš­né plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, uvá­dě­ní na trh a pro­dej vý­rob­ků.

Celý článek... Autor článku: Centric Software
 

Siemens představil Teamcenter 13.2

Sobota, 31 Červenec 2021 21:02

teamcenter-13.2-2131Te­am­cen­ter je před­ní vol­bou v soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM), který je v po­sled­ní době nej­lé­pe hod­no­ce­ný spo­leč­nos­tí Forres­ter Re­search. Te­am­cen­ter 13.2 je k dis­po­zi­ci On-Pre­mi­se (vět­ši­nou jed­no­rá­zo­vá li­cen­ce s nut­nos­tí údrž­by) nebo jako clou­do­vá služ­ba před­sta­vo­va­ná Te­am­cen­te­rem X. Tím se stává mo­der­ním soft­wa­ro­vým port­fo­li­em, které mohou po­u­ží­vat or­ga­ni­za­ce ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti k trans­for­ma­ci kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Jak si stojí digitalizace v českých projekčních firmách

Sobota, 31 Červenec 2021 23:35

Stavebnictvi-Autodesk---2131Více než po­lo­vi­na pro­jekč­ních spo­leč­nos­tí v České re­pub­li­ce vy­u­ží­vá při práci na svých pro­jek­tech pro­ces BIM a další téměř pě­ti­na jej plá­nu­je brzy im­ple­men­to­vat. Jaké typy firem drží krok s di­gi­ta­li­za­cí a jaké se s tech­no­lo­gi­e­mi bu­douc­nos­ti te­pr­ve se­zna­mu­jí? Jaký vliv má na mo­der­ni­za­ci te­ri­to­ri­ál­ní pů­sob­nost spo­leč­nos­tí a jak české pro­jekč­ní firmy vidí svoji bu­douc­nost na trhu?

Celý článek... Autor článku: agentura Foresite, Autodesk
 

Lebku vlka vytiskla 3D tiskárna z MCAE Systems

Sobota, 31 Červenec 2021 21:57

MCAE-Lebka vlka-2131Pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny jsou schop­né vy­tisk­nout téměř co­ko­liv. Když spo­leč­nost MCAE Sys­tems oslo­vi­lo stu­dio Pixle, které při­pra­vu­je vi­zu­ál vý­stav v Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě, tro­chu od­bor­ní­ky na 3D tisk za­sko­či­li. Na při­pra­vo­va­nou vý­sta­vu s ná­zvem Vlk z Pav­lo­va po­tře­bo­va­li 3D tis­kem zho­to­vit lebku vlka, jehož kost­ru ob­je­vil Ar­che­o­lo­gic­ký ústav AV ČR, Brno před vý­stav­bou Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě v roce 2014.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Simulace nebezpečných teplotních podmínek v Tokiu

Pátek, 30 Červenec 2021 00:49

Hexagon-Athlete Simulation-2131In­že­ný­ři z di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, jejíž si­mu­lač­ní soft­ware po­u­ží­va­jí vý­rob­ci jako Ai­r­bus, Toy­o­ta a Sam­sung, si­mu­lo­va­li účin­ky hor­kých a vlh­kých pod­mí­nek na spor­tov­ce, který zá­vo­dil v zá­vo­dě na 10 tisíc metrů (nejdel­ší závod v běhu na sta­di­o­nu). Na­vzdo­ry star­tu zá­vo­du po zá­pa­du slun­ce si­mu­la­ce uka­zu­jí, že spor­tov­ci stále čelí vy­čer­pá­va­jí­cím pod­mín­kám.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

Epson uvádí na trh firemní A3 tiskárny EcoTank

Čtvrtek, 29 Červenec 2021 23:26

Epson EcoTank-Pro-L15180 a M15180Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu Eco­Tank Pro L15180 a M15180. Tyto tis­kár­ny bez in­kous­to­vých kazet umožňují ne­ru­še­ný, bez­pro­blé­mo­vý tisk, aniž by bylo po­tře­ba vyměňovat či skla­do­vat in­kous­to­vé ka­ze­ty, a před­sta­vu­jí tak ener­ge­tic­ky úspor­nou al­ter­na­ti­vu la­se­ro­vých tis­ká­ren.

Celý článek... Autor článku: Epson
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci