Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu

Středa, 07 Duben 2021 10:01

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Vozíky pro psy AnyoneGo získaly Red Dot Design 2021

Středa, 07 Duben 2021 09:42

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Celý článek... Autor článku: AnyoneGo
 

Webinář Studio System 2 o 3D tisku kovů

Středa, 07 Duben 2021 09:15

Webinář MCAE Systems-Studio System 2-2115Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, jak se do­zvě­dět o této 3D tis­kár­ně vše.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Konference o digitální transformaci ve strojírenství

Úterý, 06 Duben 2021 22:50

ATCx Industrial-Machinery--2115Advan­ced En­gi­nee­ring zve všech­ny zá­jem­ce na vir­tu­ál­ní se­tká­ní v rámci Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce ve stře­du 14. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. ATCx Di­gi­tal Trans­for­mati­on for In­dustrial Ma­chi­ne­ry se bude za­bý­vat té­ma­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství, vý­vo­jem vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní z po­hle­du CAE si­mu­la­cí, vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů, sys­té­mo­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, di­gi­tál­ních dvoj­čat a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi jak zůstat ve hře

Úterý, 06 Duben 2021 11:47

BioDapt Mike Schultz-2115Spo­leč­nost Bi­o­Dapt vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­nou pro­te­ti­ku za po­mo­ci ře­še­ní So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, byla mu am­pu­to­vá­na noha osm cen­ti­me­t­rů nad ko­le­nem. Pro vět­ši­nu lidí by ta­ko­vé zra­ně­ní zna­me­na­lo konec ka­ri­é­ry, ale pro za­kla­da­te­le spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt to byla pří­le­ži­tost.

Celý článek... Autor článku: DS SolidWorks
 

Prezentace eviXscan 3D FinePrecision a robotizovaných systémů

Úterý, 06 Duben 2021 11:31

Evatronix-Webinar-EN-2115Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude konat 8. dubna 2021 na plat­for­mě Get Re­spon­se. Během jed­no­ho dne se budou konat dva webi­ná­ře – v 11:00 v pol­šti­ně (mo­de­ru­jí Paweł Kna­pek, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots) a v 16:00 v an­g­lič­ti­ně (mo­de­ru­jí Pa­try­c­jusz Do­rosz, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots).

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

Jak umělá inteligence a zvuk chrání průmyslová zařízení

Úterý, 06 Duben 2021 10:48

Neuron soundware-1-2115Spo­leč­nost Neu­ron soun­d­ware pre­zen­to­va­la ně­ko­lik ře­še­ní v rámci de­tek­ce ano­má­lií a před­ví­dá­ní po­ruch za­ří­ze­ní v prů­mys­lu. Pár z nich pro snaz­ší stra­vi­tel­nost při­pra­vi­la ten­to­krát v čes­kém ja­zy­ce. První zmín­kou je la­kov­na a vý­ro­ba pře­vo­do­vek ve Škoda Auto. Jak jste mohli na­ra­zit ve twee­tu Sku­pi­ny ČEZ, Neu­ron soun­d­ware ana­ly­zu­je zvu­ko­vé vzor­ce za­ří­ze­ní a po­má­há před­chá­zet po­ru­chám v la­kov­ně zá­vo­du Škoda Auto v Kva­si­nách.

Celý článek... Autor článku: Neuron Soundware
 

Off-line Sygic GPS Navigace k dispozici i na Android Auto

Pondělí, 05 Duben 2021 20:48

Sygic-2-2115Jedna z nej­o­če­ká­va­něj­ších udá­los­tí pro ři­di­če po­u­ží­va­jí­cí te­le­fo­ny se sys­té­mem An­dro­id je tady. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní do­stup­ná na An­dro­id Auto jako jedna z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí, která vy­u­ží­vá off-line mapy. Sygic v sou­čas­nos­ti po­u­ží­vá více než 200 mi­li­o­nů uži­va­te­lů po celém světě. Sygic GPS Na­vi­gati­on v An­dro­id Auto při­ná­ší zcela nový zá­ži­tek a úroveň kom­for­tu.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Technodat zve na virtuální Hannover Messe 2021

Středa, 31 Březen 2021 14:39

HM2021DE Technodat-2114Pan­de­mie do­zní­vá. Firmy hle­da­jí způ­so­by, jak se znovu na­dech­nout. V době krize a loc­kdow­nů se na­pl­no uká­za­la síla di­gi­ta­li­za­ce. Vez­mě­te to jako pří­le­ži­tost pro re­start fun­go­vá­ní vaší firmy s ma­xi­mál­ní pod­po­rou di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on vás krok za kro­kem pro­ve­de­me svě­tem agil­ních fi­rem­ních po­stu­pů. Po­tkej­me se 12.–16. dubna 2021 na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on!

Celý článek... Autor článku: Technodat
 

AeroMobil má první reklamu na létající auto na světě

Středa, 31 Březen 2021 13:57

AeroMobil FINAL-2114Spo­leč­nost Ae­ro­Mo­bil ozná­mi­la 30. břez­na 2021, že za­há­ji­la pro­pa­gač­ní kampaň na pod­po­ru plá­no­va­né­ho ko­merč­ní­ho uve­de­ní mo­de­lu Ae­ro­Mo­bil AM 4 v roce 2023. Téma kam­pa­ně: „Be. The. Ex­pe­ri­en­ce.“ od­rá­ží je­di­neč­ný pocit vzru­še­ní, který může lé­ta­jí­cí auto při­nést ři­di­čům i ces­tu­jí­cím, na­pří­klad při vzle­tu při se­šlápnu­tí ak­ce­le­rá­to­ru a stou­pá­ním přes 1200 stop (366 m) za mi­nu­tu, poté letu rych­los­tí 160 mil (257,5 km) za ho­di­nu nad po­zem­ním pro­vo­zem a s ohro­mu­jí­cí sce­né­rií pod sebou.

Celý článek... Autor článku: AeroMobil
 

Od září 2022 povinná výuka BIM pro střední školy stavební

Úterý, 30 Březen 2021 23:27

StaWEBnice-Android ČAS-2114Me­to­da BIM se uka­zu­je jako jedna z nej­per­spek­tiv­něj­ších cest k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­nic­tví. Prů­zkum po­řá­da­ný od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou EDU BIM na pod­zim loňského roku ale uká­zal, že vel­kou pře­káž­kou může být ne­do­sta­tek od­bor­ní­ků. Sta­veb­ní firmy po­ci­ťu­jí již nyní velký ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců s po­třeb­ný­mi zna­lost­mi.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)
 

HP nově navázala partnerství s Nissanem a Fordem

Úterý, 30 Březen 2021 22:46

NIsmo Heritage Part-2114Spo­leč­nost Nissan ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí HP Inc. a před­ním di­gi­tál­ním vý­rob­cem SO­LI­ZE Cor­po­rati­on in­for­mo­va­ly o svém plánu po­u­žít tech­no­lo­gie 3D tisku k re­vo­luč­ní pro­mě­ně vý­ro­by ná­hrad­ních dílů, která jim umož­ní uspo­ko­jit ce­lo­svě­to­vou po­ptáv­ku po ná­hrad­ních dí­lech do star­ších vozů. Spo­lu­prá­ce mezi HP a Nissa­nem umož­ní vy­rá­bět ná­hrad­ní díly v prů­mys­lo­vé kva­li­tě pro vo­zi­dla Nissan Mo­tor­sports (NISMO) a vy­tvo­řit sys­témy pro vý­ro­bu just-in-time s fle­xi­bil­ní­mi mož­nost­mi úpra­vy de­sig­nu, které uspo­ko­jí po­ptáv­ku a sníží ná­kla­dy.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Creaform přidává 3D skener ACADEMIA 20 do své sady vzdělávacích řešení

Pondělí, 29 Březen 2021 23:22

academia 20 - pr picture 1 -2114Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní vý­ro­bu, umož­ní uči­te­lům, stu­den­tům i vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům bez ná­ma­hy pře­jít od 3D ske­no­vá­ní k 3D tisku. S tímto po­kra­ču­jí­cím zdo­ko­na­lo­vá­ním na­bíd­ky ACA­DE­MIA Cre­a­form znovu po­tvr­zu­je svůj zá­va­zek vůči  oblasti vzdě­lá­va­ní­ tím, že po­sky­tu­je ještě více mož­nos­tí po­mo­ci vzdě­lá­vat a in­spi­ro­vat stu­den­ty po­u­ží­va­jí­cí me­t­ro­lo­gii.

Celý článek... Autor článku: Creaform
 

Robot z lega hraje skladbu „Pro Elišku“

Pondělí, 29 Březen 2021 22:05

FEL-image0-2114Ludwig van Beetho­ven by se asi hodně divil, kdyby sly­šel svou sklad­bu Pro Eliš­ku v po­dá­ní RHPv2. Nej­no­věj­ší robot z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT (FEL) hraje sklad­bu, která patří do re­per­toá­ru za­čí­na­jí­cích kla­ví­ris­tů, na elek­tro­nic­ké klá­ve­sy, ale již brzy si po­ra­dí i s ná­roč­něj­ší­mi díly na vel­kém kla­vír­ním kří­d­le v Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Panasonic zvolil nové distributory odolných TOUGHBOOKŮ v Evropě

Pondělí, 29 Březen 2021 21:39

Panasonic TOUGHBOOK-2114Spo­leč­nost Pa­na­so­nic jme­no­va­la dva nové dis­tri­bu­to­ry svých odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní TOU­GHBOOK pro kon­ti­nen­tál­ní Ev­ro­pu, Vel­kou Bri­tá­nii a Irsko. Spo­leč­nost Jarl­tech, jeden z nej­vět­ších ev­rop­ských spe­ci­a­li­zo­va­ných dis­tri­bu­to­rů odol­ných mo­bil­ních vý­po­čet­ních za­ří­ze­ní, bude do­dá­vat celé port­fo­lio Pa­na­so­nic TOU­GHBOOK s ope­rač­ní­mi sys­témy Win­dows a An­dro­id.

Celý článek... Autor článku: Panasonic
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci