SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
Lokia
SAM v kostce 2019
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Výuka 4.0 – Setkání učitelů technických středních škol v Praze

3Epraha-TZ-EDU12-ucebna-3D-technologii-1947Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem se­tká­ní je pod­po­ra Prů­mys­lu 4.0 ve ško­lách a s tím spo­je­né po­třeb­né ak­ti­vi­ty ve výuce, které ozna­ču­je­me jako Výuka 4.0 ve ško­lách. Jed­ním z hlav­ních témat le­toš­ní­ho se­tká­ní je ob­last mě­ře­ní, di­gi­ta­li­za­ce a zpra­co­vá­ní dat. Part­ne­ři 3e Praha se­zná­mí uči­te­le s mo­der­ní­mi po­stu­py mě­ře­ní, včet­ně bez­drá­to­vé­ho pře­no­su dat a je­jich zpra­co­vá­ní a vy­u­ži­tí ve vý­rob­ním cyklu.

Celý článek...
 

Admatec nabízí 3D tiskárnu Admaflex 300

Admatec Admaflex 300--1947Mo­du­lár­ní tis­kár­na Ad­ma­flex, vy­u­ží­va­jí­cí DLP tech­no­lo­gii, do­ve­de tisk­nout ke­ra­mic­ké i ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly, při­čemž na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 200 × 200 × 300 mm, a také kon­t­ro­lu kva­li­ty během tisku. Sle­do­vat lze tep­lo­tu a vlh­kost, po­sou­dit vy­u­ži­tí fólie, díky dvěma ka­me­rám sle­do­vat pro­ces v re­ál­ném čase nebo vy­u­žít ča­sosběr­né na­hráv­ky. Tis­kár­na umo­ž­ňu­je vlast­ní uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní a ma­xi­mál­ní do­hled, jde vy­tvo­řit a po­u­žít vlast­ní ma­te­ri­á­ly nebo na­sta­vit tisk podle vlast­ních vý­rob­ních po­ža­dav­ků. Dále na­bí­zí au­to­ma­tic­ký pa­ten­to­va­ný sys­tém po­dá­vá­ní ná­pl­ně nebo při­po­je­ní přes Ether­net a USB.

Celý článek...
 

IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1

IMAGINiT Clarity-1947Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost no­vých pro­jek­tů s kon­zis­tent­ní­mi stan­dar­dy, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci zá­klad­ních úloh (např. au­to­ma­tic­ké ode­slá­ní ex­por­to­va­né­ho mo­de­lu na různá místa, fle­xi­bil­něj­ší plá­no­vá­ní, ana­lý­zy dat a funkč­nos­ti mo­de­lu apod.) nebo lepší zob­ra­ze­ní dat.

Celý článek...
 

Modix představuje 3D tiskárnu MAMA pro tisk až do 5 metrů

Modix-Big-Mama-3D-Printer-1947Nová a extra vel­ká tis­kár­na na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu v roz­sa­hu 1 × 1 × 1 metr až 2 × 5 × 1 metr (XYZ). Její ná­zev Mo­dix je zkrat­kou slov Mo­du­lar Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring As­sem­bler, mo­du­lár­ní se­sta­va pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tis­kár­na je ur­če­na pro au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a lod­ní prů­my­sl a tam, kde se vy­rá­bě­jí pro­duk­ty vět­ší ve­li­kos­ti. No­vá mo­du­lár­ní 3D tis­kár­na Mo­dix MAMA umož­ňu­je 3D tisk pro­to­ty­pů i fi­nál­ní pro­duk­ci. Je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na tak, aby fun­go­va­la při vy­so­ké zá­tě­ži a ob­sa­hu­je pro­to těž­ké tis­ko­vé hla­vy a spe­ci­ál­ní vý­tlač­ní­ky (ex­tru­de­ry) jako Pul­sar firmy Ca­na­di­an Dy­ze De­sign ne­bo Ty­pho­on, kte­ré do­ve­dou za ho­di­nu vy­tisk­nout ně­ko­lik ki­lo­gra­mů plas­tu.

Celý článek...
 

Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1

jtb-batchedit-Hide Show Columns-1947JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ví­ce vý­kre­sech a zob­ra­zí je v ši­ro­ké ta­bul­ce. Poté lze edi­to­vat tex­ty atri­bu­tů stej­ně snad­no jako při prá­ci s pro­gra­mem Ex­cel. Po do­kon­če­ní sta­čí klik­nout na Apply At­tri­bu­te Chan­ges (Po­u­žít změ­ny atri­bu­tů) a tím se ak­tu­a­li­zu­jí hod­no­ty ve všech zvo­le­ných vý­kre­sech. No­vá ver­ze opra­vu­je chybu, kdy se vlast­nos­ti ne­da­ly edi­to­vat, po­kud tag ob­sa­ho­val me­ze­ru.

Celý článek...
 

Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze

digi cesko-1947Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umož­ňu­je vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Její vy­u­ži­tí bude po­vin­né od roku 2022 u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek v čes­kém sta­veb­nic­tví. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je je­di­ným se­tká­ním u nás po­řá­da­ným spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy.

Celý článek...
 

Hexagon vydává SMIRT ve verzi 2020.1

SMIRT 2020.1 PR IMG 1-1947SMIRT 2020.1 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­za­ce uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, pod­po­ru více CAD for­má­tů nebo mož­nost pa­ra­lel­ní­ho pro­po­je­ní s WORK­NC pro uži­va­te­le NC. U uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní na­jde­me ikony u tla­čí­tek ná­hle­dů a pří­ka­zů po­dob­né těm z dal­ších pro­duk­tů He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce Pro­ducti­on Soft­wa­ru. SMIRT nyní navíc na­bí­zí mož­nost na­sta­vit dvou­ba­rev­ný gra­di­ent po­za­dí po­dob­ný to­mu z ji­ných CAD/CAM pro­duk­tů. SMIRT 2020.1 také roz­ši­řu­je na­bíd­ku im­por­tu pro So­lid­works, STEP, Pa­ra­so­lid a JT (Ju­pi­ter Tes­sellati­on), bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Jak přiblížit velké projekty veřejnosti: Železniční uzel Brno

Středa, 18 Říjen 2017 00:00

Uzel Brno ilustracniJak prezentovat politikům, úředníkům a veřejnosti velké infrastrukturní projekty? Velké stavby jak do rozsahu přímo dotčeného území, tak do velikosti území a počtu lidí, kteří budou užívat (nebo snášet) výsledky projektu. Zvláště pokud se jedná o hustě zalidněnou oblast. V pondělí 30. října byla po více jak dvouleté práci představena Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno. V Brně se takřka již sto let řeší, kam s ním. Kam umístit nové brněnské nádraží a jak vyřešit zamotaný brněnský železniční uzel.

Autor článku: Pavel Boucník

Tags: Brno | Liniové stavby | Stavebnictví | Železniční uzel

 

Simulace lití pro automobilové díly

Čtvrtek, 19 Říjen 2017 00:00

simulace lití ilustracniJaponská společnost U-Shin, založená v roce 1926 a s centrálou v Tokiu, je dodavatelem automobilových dílů. Poskytuje spolehlivá a inovativní řešení, která splňují očekávání nejnáročnějších zákazníků po celém světě. Společnost U-Shin se specializuje na vývoj nových produktů, konstrukci, výrobu a prodej mechanických a elektrických systémů a dílů, vč. různých systémových řešení a ovládacích zařízení.

Autor článku: Advanced Engineering

Tags: Simulace | Slévárenství | solidThinking | U-Shin | Zamak

 

Automatizace CNC programování v Autodesk FeatureCAM

Pátek, 06 Leden 2017 00:00

cnc programovani ilustracniPříprava výroby může být často zdlouhavým procesem, který nepřiměřeně zatěžuje nákladovou stránku celého životního cyklu. Jedním z faktorů, který můžeme zásadně ovlivnit, je technologická část přípravy výroby, konkrétně CNC programování drah nástrojů pro obráběcí stroje. Na trhu existuje několik dobrých profesionálních řešení a každé je silné v některé oblasti. Z hlediska automatizace je předním řešením CAD/CAM systém pro frézování, soustružení a drátové řezání Autodesk FeatureCAM.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM

 

Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000

Středa, 11 Leden 2017 00:00

kusovnik ilustracniNa základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší návaznost na CAD prostředí – automatizace přenosu kusovníku z CAD přímo do TPV2000 bez nutnosti cokoliv manuálně znovu přepisovat.

Autor článku: Petr Rýpar

Tags: CAD | CAD2TPV | PLM | SE2TPV | Solid Edge | TPV

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci