SolidWorks
Google překladač: English Deutsch
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 2
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

OPEN MIND nabízí CAM řešení pro 3D tisk

3d-printing-3-z-1942No­vin­kou v CAD/CAM řa­dě Open Mind hy­per­MILL je im­ple­men­ta­ce hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­rin­gu pro pod­po­ru adi­tiv­ní vý­ro­by. Soft­ware hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring na­bí­zí fle­xi­bil­ní mož­nos­ti pro pro­ce­sy Di­rec­ted Ener­gy De­po­si­ti­on (DED) a Wi­re Arc Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring (WAAM) s kom­plex­ním pě­ti­osým sou­běž­ným zpra­co­vá­ním. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru lze kon­t­ro­lo­vat a ovlá­dat se­lek­tiv­ní na­va­řo­vá­ní ma­te­ri­á­lu jak u ob­rá­bě­cích hlav s trys­ka­mi vy­u­ží­va­jí­cí­mi laser a prá­šek, tak při vý­ro­bě po­mo­cí ná­stři­ků elek­tric­kým ob­lou­kem.

Celý článek...
 

Altair uvádí na trh Inspire Studio pro průmyslový design

Geko-ring-collection-1942Pro ná­vr­há­ře, ar­chi­tek­ty a di­gi­tál­ní uměl­ce je ur­če­no no­vé ře­še­ní Al­tair In­spi­re Stu­dio pro 3D na­vr­ho­vá­ní a ren­de­ro­vá­ní, jež je po­sta­ve­né na funk­cích Al­tair Evol­ve. Umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet, vy­hod­no­tit a zob­ra­zit ná­vrh rych­le, fle­xi­bil­ně a přes­ně. Na­bí­zí kro­mě údaj­ně in­tu­i­tiv­ní­ho roz­hra­ní také vět­ší množ­ství mo­de­lo­va­cích tech­nik (včet­ně pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní Po­ly­NURBS), funk­ci his­to­rie vý­tvo­rů (au­to­ma­tic­ky uklá­da­jí­cí před­cho­zí verze ná­vr­hu pro mož­né dal­ší po­u­ži­tí ne­bo opě­tov­ný návrh) a In­spi­re Ren­der pro 3D vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce s fy­zic­ky re­a­lis­tic­kým osvět­le­ním.

Celý článek...
 

Enscape vychází ve verzi 2.6

Emscape lighting releasegrafik kl-1-1942Soft­ware Ens­ca­pe na­bí­zí ve ver­zi 2.6 pře­pra­co­va­ný vý­po­čet al­go­rit­mů osvět­le­ní, aby na­bí­dl lep­ší věr­nost od­ra­zu a přes­né ne­pří­mé osvět­le­ní jak u skle­ně­ných bu­dov, tak in­te­ri­é­rů s umě­lým osvět­le­ním, re­flex­ní­mi před­mě­ty a slo­ži­tý­mi stíny. Další no­vin­kou je edi­tor ma­te­ri­á­lů Ar­chi­CAD Ma­te­rial Edi­tor s mož­nos­tí mno­ha na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů včet­ně hr­bo­lů ne­bo hru­bos­ti. Pře­pra­co­vá­na byla na­sta­ve­ní (třeba přes­ná ka­lib­ra­ce), kte­rá lze ny­ní ulo­žit pří­mo do CAD sou­bo­ru. Roz­ší­řil se počet po­lo­žek v knihov­ně o více než 300 no­vých mo­de­lů lidí, tro­pic­kých rost­lin, po­tra­vin apod.

Celý článek...
 

První brněnský (Mini) Maker Faire

Maker Faire Praha-4-1942Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. Kutil 21. sto­le­tí je každý, kdo se ne­spo­ko­jí s do­stup­ný­mi věc­mi, vy­tvá­ří si no­vé, ale zá­ro­veň si je ne­ne­chá­vá pro se­be, sdí­lí je s ostat­ní­mi. S ak­ce­mi Ma­ker Fai­re jsme se moh­li už dří­ve se­tkat na­pří­klad v Ra­kous­ku, vlo­ni a le­tos v Pra­ze a ny­ní i v Brně. Ma­ker Fai­re je nej­vět­ší svě­to­vá pře­hlíd­ka ino­va­cí, kre­a­ti­vi­ty a dů­my­sl­nos­ti pro ce­lou ro­di­nu. Je to se­tká­ní tvo­ři­vých a zví­da­vých li­dí, kter­é ba­ví zkou­šet no­vé vě­ci a ne­for­mál­ně sdí­let po­znat­ky a zku­še­nos­ti v přá­tel­ském pro­stře­dí.

Celý článek...
 

Fusion 360 – nové uživatelské prostředí

Nicom Obr-01-1942Na za­čát­ku škol­ní­ho ro­ku, kon­krét­ně 4. zá­ří 2019, při­pra­vil vý­vo­jo­vý tým apli­ka­ce Fu­si­on 360 pod­zim­ní up­da­te, kte­rý má opět uži­va­te­lům po­mo­ci ze­fek­tiv­nit je­jich prá­ci. Na prv­ní po­hled je nej­vý­raz­něj­ší změ­nou uži­va­tel­ské pro­stře­dí, te­dy pří­s­tup k jed­not­li­vým ná­stro­jům. No­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní ná­stro­jů na­bí­zí je­jich vy­lep­še­nou or­ga­ni­za­ci, ter­mi­no­lo­gii a zjis­ti­tel­nost. Rov­něž umo­ž­ňu­je na­sta­vit šká­lo­va­tel­nost sys­té­mu Fusi­on 360, pro­to­že v bu­douc­nu bude před­sta­ve­no ví­ce funk­cí! Zá­sad­ní změ­ny mů­že­me roz­dě­lit do pě­ti čá­stí.

Celý článek...
 

Revoluční vývěvy Edwards nXRi s velmí nízkou spotřebou

DSC09061-1942Spo­leč­nost Ed­wards, nej­vět­ší svě­to­vý vý­rob­ce vývěv a va­ku­o­vých tech­no­lo­gií, v le­toš­ním ro­ce sla­ví 100 let od za­lo­že­ní. V so­bo­tu 12. říj­na 2019 ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la v Lutí­ně u Olo­mou­ce nej­no­věj­ší mo­de­lo­vou řa­du vý­věv nXR50i a nXR80i. Kro­mě kom­pakt­něj­ší­ho de­sig­nu pří­stro­jů se dí­ky re­vo­luč­ní kon­struk­ci elek­tro­mo­to­ru ta­ké po­da­ři­lo sní­žit spo­tře­bu elek­tric­ké ener­gie o až 60 % opro­ti kon­ku­renč­ním mo­de­lům, a to při za­cho­vá­ní stej­né­ho sa­cí­ho vý­ko­nu. No­vou mo­de­lo­vou řa­dou vý­věv nXRi tak Ed­wards chce upev­nit svo­ji po­zi­ci na trhu v ob­las­ti vě­dec­ké­ho va­kua, te­dy vý­věv po­u­ží­va­ných do vě­dec­kých pří­stro­jů.

Celý článek...
 

Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M

Farsoon-FS301M-1942No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů a le­tec­tví, a před­sta­ví se po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu. Hlav­ní­mi prvky plat­for­my ma­jí být rych­lost vý­ro­by, sprá­va ko­vo­vé­ho práš­ku, kva­li­ta jed­not­li­vých sou­čás­tí a mož­nost ser­vi­su. FS301M má tis­ko­vou plo­chu 305 × 305 × 400 mm a umož­ňu­je vy­u­žít buď jed­no­ho, ne­bo dvou la­se­rů. Pro od­stra­ně­ní ri­zik a po­ten­ci­ál­ní kon­ta­mi­na­ce práš­kem je tis­kár­na vy­ba­ve­na pří­vod­kou práš­ku.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci